Gevangenissen

January 7, 2010

Psycho Sociale Dienst (PSD) Brugge

Het bericht op deze pagina werd gewijzigd omdat de persoon die getuigde over de werking van de PSD (Psycho Sociale Dienst Justitie) in de gevangenis te Brugge, door de autoriteiten blijkbaar onder druk wordt gezet.

—–

Psycho-sociale diensten: Minister van Justitie moet dringend maatregelen nemen !

Het kan niet dat psycho-sociale diensten (PSD’s) alles doen om de dossiers van de gedetineerden blokkeren; dat zij dossiers achterhouden en laten liggen; dat zij rapporten, waaronder ook medische verslagen, aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank onthouden; dat zij foute uittreksels van het vonnis aan de rechter bezorgen; dat zij tuchtmaategelen, sancties en pesterijen tegen gedetineerden organiseren; dat zij brieven laten blokkeren en met het afschaffen van het bezoekrecht dreigen; dat zij uitgaansverloven blokkeren; dat zij penitentiaire verloven blokkeren; dat zij voorlopige invrijheidsstellingen en aanvragen tot electronisch toezicht blokkeren; dat zij ambulante begeleidingen van gedetineerden blokkeren; dat zij ervoor zorgen dat gedetineerden in isoleercellen worden opgesloten; dat zij gedetineerden die nog gerechtelijke procedures lopende hebben (hof van Straatsburg enzoverder) tot bekentenissen willen dwingen; dat zij constant leugens verzinnen zoals de ‘gedetineerde schijnt niets om de slachtoffers te geven’, ‘hij is vluchtgevaarlijk’; dat zij vrienden en familie van de gedetineerden tegen elkaar trachten op te zetten; dat zij druk uitoefenen op gedetineerden; dat zij de rechten van de gedetineerden, zoals voorzien in de wet Dubois, aan hun laars lappen; dat zij de hogere instanties verkeerdelijk informeren; dat zij de rapporten van de sociale onderzoeken van de justitieassistenten laattijdig aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank bezorgen; dat zij de justitieassistenten opzettelijk te laat verwittigen; dat zij opzettelijk alles in het honderd laten lopen en daardoor de werking van de justitie verder in twijfel trekken; dat zij voorafgaandelijke afspraken maken met bepaalde gevangenisdirecties om dossiers te blokkeren; dat zij nooit door de verantwoordelijke van de psycho sociale dienst te Brussel op de vingers worden getikt; dat zij integendeel door het secretariaat-generaal van de Penitentiaire Instellingen en door de Dienst Individuele Gevallen te Brussel (die wordt geleid door een ex-PSD-er) in hun criminele activiteiten gesteund worden; dat zij gedetineerden en hun families tot wanhoop drijven; dat zij gedetineerden tot zelfmoord dwingen; dat de werknemers van de psycho-sociale diensten, van justitieminister De Clerck en zijn kabinet die van alle kanten over dit soort zaken (en niet alleen in het dossier Vervloesem) worden geinformeerd, rustig hun gang mogen blijven gaan.

Werknemers van psycho-sociale diensten dienen, zeker in hun functie van justitiebeambten en bovendien werkzaam zijnde binnen de gevangenissen, voor 100% correct en betrouwbaar te zijn.

Mensen die aan deze voorwaarden niet voldoen, dienen na de nodige aanmaningen, op staande voet ontslagen te worden.

Minister De Clerck dient daartoe de nodige maatregelen te nemen en de bestaande controle- organismen die blijkbaar niet werken, opnieuw leven in te blazen.

Zowel de minister van justitie als de vakbonden die opkomen voor de rechten van het gevangenispersoneel, zouden het met dit standpunt eens moeten zijn.

En als dat niet het geval is, dan moeten zij er maar eerlijk voor uitkomen dat zij de criminele praktijken van justitiebeambten ondersteunen omdat dit deel uitmaakt van hun politiek ideeëngoed.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 

Advertisements

3 Comments »

 1. Liga voor de Mensenrechten: niet op te rekenen

  Bedankt X.

  Een bruikbare link die ik direct zal plaatsen.

  Maar de Liga voor Mensenrechten heeft in het geval van onze verenigingslid Marcel Vervloesem dus niks gedaan. Ze vonden het zelfs te veel om ons te antwoorden…

  http://www.mensenrechten.be/phpBB3/viewforum.php?f=5

  Comment by kruitvat — January 8, 2010 @ 11:17 pm | Reply

 2. De Dienst Gezondheidszorg van de Gevangenissen

  De Dienst Gezondheidszorg van de Gevangenissen (DGZG) is het leidinggevend orgaan en kenniscentrum wat betreft gezondheidszorg in de
  gevangenissen. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht op de gezondheidszorg overeenkomstig de Basiswet en de eruit voortvloeiende regelgeving.
  Deze regelgeving houdt volgende zaken in:
  – de curatieve zorgen: dienstverlening door de zorgverleners met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van de patiënt, met uitzondering van de palliatieve zorgen, euthanasie, zwangerschapsonderbreking en het wegnemen van organen;
  – de bijdrage van de zorgverleners tot de gezondheidspreventie en de gezondheidsbescherming van het personeel en van de gedetineerden;
  – de bijdrage van de zorgverleners tot de reïntegratie van de gedetineerden in de samenleving.
  Het is de taak van de DGZG om gezondheidszorg aan te bieden die gelijkwaardig is met de gezondheidszorg vóór de opsluiting in de gevangenis en met de gezondheidszorg in de vrije samenleving. Waar nodig, moet deze gezondheidszorg bovendien aangepast zijn aan de specifieke noden van de gedetineerden. Als specifieke noden worden beschouwd, onder andere de
  invrijheidstelling om gezondheidsredenen, een overbrenging naar een ziekenhuis buiten de gevangenis, specifieke bepalingen voor vrouwen en
  in het bijzonder voor zwangere vrouwen, gehandicapte personen en bejaarden, psychiatrische patiënten (zelfmoorden, onbekwamen, internering),
  druggebruikers, personen die aan een besmettelijke ziekte lijden, evenals specifieke penitentiaire situaties (hongerstaking, isoleercel, geweld, enz.).
  De wet betreffende de rechten van de patiënt is van toepassing op de gedetineerden met uitzondering van de vrije keuze van de arts en van de vertrouwenspersoon en van het recht op een afschrift van het medisch dossier waarvoor een bijzondere regelgeving van toepassing is. De
  algemene regels betreffende de ethiek en de medische deontologie zijn van toepassing op alle zorgverleners in de gevangenissen. Op dat vlak legt de Basiswet bovendien de nadruk op de professionele onafhankelijkheid van de zorgverlener en op de onverenigbaarheid tussen zorg en expertise.

  —-

  ‘Als specifieke noden worden beschouwd, onder andere de invrijheidstelling om gezondheidsredenen, lees ik. Daarvan is echter totaal niets te merken in het dossier Vervloesem.

  Dat bewijst nog eens dat Minister van Justitie Stefaan De Clerck zijn diensten niet onder controle heeft.

  De DGZG staat ook bekend als de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Directoriaat-generaal van de penitentiaire inrichtingen te Brussel die onder de directe verantwoordelijkheid van De Clerck valt…

  Comment by kruitvat — January 12, 2010 @ 8:30 pm | Reply

 3. De overheid (en vooral justitie) wil het Internet aan banden leggen

  http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/965501/2009/08/12/Justitie-maakt-internet-duurder.dhtml

  Comment by Boeykens — January 15, 2010 @ 8:42 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: