Gevangenissen

January 17, 2010

Minister De Clerck: de strafuitvoering

Minister De Clerck die zijn psycho-sociale diensten (PSD’s) op een willekeurige wijze dossiers van gedetineerden laat blokkeren en op een zodanige wijze laat vertragen dat de strafuitvoeringsrechtbank de verzoeken van de gedetineerde en zijn advocaat steeds afwijst ‘omdat het rapport van de PSD nog niet klaar en het dossier onvolledig is’, heeft het in het volgende filmfragment over de strafuitvoering.

In de praktijk komt de politiek van de Minister inzake strafuitvoering neer op het zo lang mogelijk opsluiten van gevangenen in zijn overbevolkte gevangenissen, zonder ze de kans te geven om zich voor te bereiden op hun terugkomst in de samenleving…
—-
http://www.stefaandeclerck.be/nl/de-strafuitvoering/708

Advertisements

1 Comment »

 1. Justitieel welzijnswerk: in theorie

  JWW baseert haar werking op volgende principes:

  Onafhankelijkheid

  JWW garandeert een ‘vrije spreekruimte’ waar cliënten op verhaal kunnen komen.

  JWW stelt zich ontafhankelijk op t.a.v. andere maatschappelijke instanties of voorzieningen en voert geen rapportage en controletaken uit in opdracht van andere instanties.

  JWW streeft naar een goede samenwerking met justitiële diensten vanuit een gelijkwaardige en onafhankelijke positie.

  Inclusiviteit

  JWW staat voor een inclusieve benadering t.a.v. gedetineerden en hun sociale omgeving: JWW wil de bestaande overheden, maatschappelijke sectoren en voorzieningen appelleren op hun verantwoordelijkheid t.a.v. justitiecliënten. In de plaats van een apart uitgebouwd, categoriaal circuit pleit JWW voor een betere toegankelijkheid van het reguliere hulp- en dienstverleningsaanbod voor justitiecliënten.

  Integraliteit

  JWW benadert de cliënt en diens vragen en noden vanuit een integrale kijk: JWW heeft oog voor de verschillende sociale rollen die iemand inneemt, voor verschillende levensdomeinen en voor de onderlinge verwevenheid van vragen en problemen die zich manifesteren op verschillende terreinen.

  Autonomie…

  JWW gelooft in de mogelijkheden, groeikansen en eigen competenties van de cliënt om problemen op te lossen en een eigen toekomst uit te bouwen. JWW respecteert de eigen zingeving van de cliënt, en stimuleert deze actief werk te maken van zijn sociale reïntegratie. Doorheen het hele hulpverleningsproces staan de keuzevrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt centraal; de cliënt blijft eigenaar van zijn eigen verhaal.

  … vanuit meerzijdige partijdigheid

  JWW brengt alle direct en indirect betrokken partijen in beeld. Zodoende wil JWW de cliënt ondersteunen, motiveren en responsabiliseren om eigen, bewuste keuzes te maken op basis van inzicht in verschillende perspectieven, mogelijkheden en de hieraan verbonden consequenties.

  Vrijwilligheid

  Het JWW-aanbod is gebaseerd op een ‘vrijwillige’ relatie; de cliënt vraagt hulpverlening of aanvaardt ze. De hulpverlening is gratis. Vrijwillig staat niet voor ‘vrijblijvend’; hulpverlener en cliënt gaan een wederzijds engagement aan.

  Vertrouwen

  JWW stelt veiligheid, discretie en vertrouwen centraal. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie is de hoeksteen voor de realisatie van de begeleidingsdoelstellingen. Het beroepsgeheim van de JWW-medewerker beschermt deze vertrouwensrelatie; zonder toestemming van de cliënt worden er geen gegevens doorgegeven aan derden.

  STEUNPUNT ALGEMEEN WELZIJNSWERK vzw – Diksmuidelaan 36a – 2600 Berchem – Tel.: 03 366 15 40 – Fax: 03 385 57 05 – post@steunpunt.be

  https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=1315e96d69&view=att&th=12660d1a43a34fa4&attid=0.1&disp=vah&zw

  Comment by kruitvat — January 24, 2010 @ 3:10 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: