Gevangenissen

January 19, 2010

Minister De Clerck drijft gevangenen tot zelfmoord

Minister van justitie Stefaan De Clerck die op zijn website over een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ speekt, drijft met zijn gevangenisbeleid de gevangenen tot wanhoop (en tot zelfmoord).

Enkele dagen geleden probeerde een gevangene in de gevangenis van Andenne zelfmoord te plegen. Vervolgens ondernam hij een wanhopige vluchtpoging waarbij hij opnieuw werd gevat.
Nadien hing hij zichzelf op.

Vandaag is de gevangenis van Brugge aan de beurt.
Daar hing een 23-jarige gevangene zich op.

De zelfmoord komt na een artikelenreeks op deze blog over de werking van de psycho-sociale dienst (psd) in de gevangenis van Brugge.

De psycho-sociale dienst (psd) is een dienst van justitie die de gevangenen zogezegd moet begeleiden naar hun weerkeer in de samenleving.

Maar in plaats van aan de reintegratie en reclassering van de gevangenen te werken, is deze dienst gespecialiseerd geraakt in psychische folteringen van gevangenen en hun familieleden.
Dat doet zij door rapporten van gevangenen ‘per ongeluk’ drie maanden te laten liggen, medische attesten ‘per ongeluk’ aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank vergeten over te maken, ‘per ongeluk’ verkeerde gegevens uit de vonnissen aan de rapporten voor de strafuitvoeringsrechtbank vergeten toe te voegen en door de dossiers van gedetineerden ‘per ongeluk’ systematisch te blokkeren of het opmaken van de rapporten zodanig te vertragen dat gevangenen niet in aanmerking komen voor electronisch toezicht, voorlopige invrijheidsstelling, ambulante begeleiding, penitentiair verlof, uitgaansdagen enzoverder.

De gevangenisdirecties, strafuitvoeringsrechtbanken, de dienst voor individuele gevallen te Brussel en het directoriaat-generaal van het gevangeniswezen onder leiding van Hans Meurisse te Brussel zijn blijkbaar akkoord met deze gang van zaken.

Ook justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers die langs alle kanten worden geinformeerd, zijn het eens over de werking en de terreurpraktijken van de psd.
Dat is ook de werkelijke reden van de overbevolking en het hoge aantal zelfmoorden in de Belgische gevangenissen.

Advertisements

3 Comments »

 1. Hoe minister De Clerck het probleem van overbevolking denkt op te lossen en zo een eind te maken aan de onleefbare en onhoudbare situatie binnen de gevangenismuren…

  Eerst zijn reaktie op de staking van het gevangenispersoneel van vandaag, waaruit zou moeten blijken dat hij het echte probleem inziet en zal aanpakken… Ik zeg wel, waaruit moest “blijken”, wat alleszins niet blijkt in wat hij hieronder verkondigt…

  Constructief samenwerken met vakbonden om werkomstandigheden in gevangenissen te verbeteren

  (http://www.cdenv.be/inhoud/thema/veiligheid-justitie)

  vrijdag 22 januari 2010

  De minister van Justitie deelt de bezorgdheid van het personeel en de vakorganisaties voor veilige en verantwoorde werkomstandigheden in de penitentiaire inrichtingen van ons land. De goede werking van deze inrichtingen is een duidelijke prioriteit in het justitiebeleid van deze regering.
  (CORRECTIE: PRIORITEIT IS ER, NIET VOOR WAT HIERBOVEN STAAT MAAR EERDER VOOR NET HET TEGENOVERGESTELDE)

  De aanhoudende overbevolking van de gevangenissen vormt de kern van het probleem. (AKKOORD. VRAAG IS DAN OOK, WIE IS DE HOOFDSCHULDIGE VAN DIT PROBLEEM???)

  Er worden dan ook belangrijke inspanningen geleverd om dit probleem te verhelpen.
  (NU VOLGT HET HILARISCHE DEEL…WIE HET VERBAND VINDT TUSSEN DE OPSOMMING VAN ONDERSTAANDE ZAKEN EN DE AANPAK VAN DE KRITISCHE SITUATIE BINNEN DE GEVANGENISSEN DOOR OVERBEVOLKING, LAAT HET MIJ WETEN. IK ZIE DE CONNECTIE ECHT NIET.)

  Lopende acties zijn:

  permanente renovaties op diverse sites, waardoor thans reeds 272 extra cellen in gebruik zijn;

  het actualiseren van de prioriteitenlijsten met de Regie der Gebouwen;
  (EN CONCREET HOUDT DIT…. WAT IN??

  de bouw van nieuwe gevangenissen in Dendermonde, Beveren, Leuze, Marche en Famenne, waarvoor de procedures zijn gestart en de geselecteerde consortia de bestekken hebben ontvangen
  SCHITTEREND! MET GESTARTE PROCEDURES EN ONTVANGEN BESTEKKEN IS HET PROBLEEM DAARMEE QUASI OPGELOST!!!

  ; wat de bouw van een nieuwe gevangenis in Sambreville betreft, is het locatie-onderzoek nog aan de gang.
  MAW, DIT STAAT GELIJK MET NOG NERGENS STAAN

  de bouw van twee forensische psychiatrische centra te Gent en te Antwerpen waar de start van de bouwwerken voor dit jaar is voorzien.

  Omdat de uitvoering van de nieuwbouwwerken een paar jaar zullen in beslag nemen, is bijkomende gevangeniscapaciteit voor 500 personen ingehuurd te Tilburg. De ingebruikname is voorzien voor de komende weken.
  DAT IS WAT MEN NOEMT HET PROBLEEM VAN DE OVERBEVOLKING AANPAKKEN…NIEUWE GEVANGENISSEN DIE BINNEN EEN PAAR JAAR ZOUDEN MOETEN AF ZIJN…
  EN ONDERTUSSEN DOEN WE WAT???

  Daarnaast wil de minister van Justitie in dialoog met de vakbonden streven naar:

  een evenwichtige spreiding van de gedetineerden over de diverse instellingen;
  ZAL EEN MAKKIE ZIJN. HET ZIT OVERAL OVERBEVOLKT!

  het oplossen van de prioritaire pijnpunten die de bevoegde Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk zal opmaken;
  EN NU EENS IN DE NIET-VERONDERSTELLENDE-TOEKOMSTIGE TIJD GEZEGD?
  DE PIJNPUNTEN LIGGEN NET BIJ DE BEVOEGDE DIENSTEN DIE OP GEEN ENKEL VLAK HUN WERK DOEN EN DUS DAARMEE ZEKER NIET BIJDRAGEN AAN EEN OPLOSSING VAN IETS.

  het verder uitvoeren van het sociaal akkoord voor de herwaardering van het penitentiair personeel;
  WAT DACHT U VAN HET IN DIENST NEMEN VAN BEKWAME MENSEN DIE OOK OP MENSELIJK VLAK HUN BIJDRAGE KUNNEN DOEN IPV HERWAARDEREN VAN WAT ZELFS NIET TE WAARDEREN VALT.

  de oprichting van een werkgroep Veiligheid op initiatief van de beleidscel met vertegenwoordigers van directie, vakbonden en de Regie der Gebouwen die zich zal toeleggen op concrete elementen van het eisendossier.
  OEI OEI OEI, ALLE ROTTE APPELS WEER SAMEN SMIJTEN ZODAT ZE ZICH NOG BETER KUNNEN TOELEGGEN OP HUN CRIMINELE MANIER VAN WERKEN!

  Zoals in de voorbije jaren het geval was wil de minister van Justitie de constructieve samenwerking met de vakbonden verder zetten om de gemeenschappelijke doelstellingen binnen redelijke termijn te realiseren.
  EN IK ZET NOG ALTIJD MIJN SCHOENTJE KLAAR VOOR SINTERKLAAS EN GELOOF DAT DE MARSMANNETJES OOIT DE WERELD ZULLEN VEROVEREN…

  Comment by L. Opstaele — January 22, 2010 @ 8:28 pm | Reply

  • Stefaan De Clerck: Minister van Hypocrisie

   De manier waarop De Clerck de staking gebruikt om ondermeer te stellen dat ‘de goede werking van de inrichtingen een duidelijke prioriteit in het justitiebeleid is van deze regering’ (terwijl hij de door ons gestelde problemen met de psycho-sociale diensten in de gevangenissen van Brugge en Turnhout, waarbij allerhande documenten verdwijnen, niet eens aanpakt), is een mooi staaltje van zijn hypocrisie.
   Waarom benoemt deze regering De Clerck niet tot Minister van Hypocrisie ?

   Comment by kruitvat — January 23, 2010 @ 2:52 pm | Reply

 2. De discussie over de beleidsnota Justitie voor 2009

  28 NOVEMBER 2008 – Woensdag net voor middernacht keurde de Kamercommissie Justitie de beleidsnota voor 2009 van minister Jo Vandeurzen (CD&V) meerderheid tegen oppositie goed. Die oppositie vond vooral dat de nota te veel uitstellen en overlegsuggesties bevat en bijna niets concreets. Renaat Landuyt noemde Vandeurzen de “minister van uitstellen” […].

  “Er is geen geld, het Masterplan voor de gevangenissen loopt nu al veel vertraging op, er komt geen hervorming van de gerechtelijke structuren en er is geen overleg met de Gewesten en Gemeenschappen.”

  Dat is in een notendop de kritiek van Renaat Landuyt […], justitiespecialist van de sp.a.

  Renaat Landuyt Landuyt beklemtoonde dat hij weinig van mening verschilde met minister Vandeurzen en dezelfde doelstellingen had. “Maar de minister hakt te weinig knopen door en ik heb problemen met zijn werkmethode. De minister doet te veel denken aan Stefaan Declerck”.

  Landuyt geloofde niet dat het Masterplan voor de gevangenisbouw tijdig gerealiseerd zal worden. Hij citeerde het Rekenhof dat stelde dat de begroting voor dit plan “geen bijkomende uitgaven bevat”.

  Hij merkte op dat de geplande interneringsinstelling voor 270 geïnterneerden in Gent nu al meer kost dan gepland. “Momenteel start een studiebureau met de voorbereidende analyse van de basisschets, zo zegt de nota. In de begroting staat daarvoor 30 miljoen, maar tot nu toe heeft dit al 63 miljoen gekost”, zo stelde het parlementslid. (Vandeurzen antwoordde hierop niet, nvdr).

  “In ieder geval komen die instellingen niet meer tijdig (tegen 2012) klaar. Voor de nieuwe gevangenissen voor 300 gedetineerden heeft de Regie der Gebouwen nu een oproep gelanceerd voor de aanstelling van een adviesbureau voor de begeleiding van de studie van de vier nieuwe gevangenissen. Dat is een klassieke vertragingstruc van de Regie”, aldus Landuyt.

  De grote justitiehervorming komt er – volgens Landuyt – ook al niet.

  “Een van de beste punten is Uw informaticabeleid, het is no nonsense, stapje voor stapje, West-Vlaams haast. Maar ik lees dat de hervorming van het gerecht eerst wordt uitgewerkt, daarna [wordt] nagegaan of ze financieel haalbaar is, vervolgens wordt onderzocht of er een politiek akkoord over mogelijk is en tenslotte…of ze wenselijk is voor de burger (p.39)”.
  Hallucinant vond Landuyt dat.

  Volgens Landuyt stippelt de justitieminister in zijn beleidsnota geen krijtlijnen voor de uitvoering van een regeringsbeleid uit. “Hij stelt integendeel voor om te overleggen over voorstellen van zijn administratie. Dat is de omgekeerde wereld. Wij ontdekten in de nota 83 voorstellen tot overleg. De minister schakelt een adviesbureau in om de activiteiten van studiebureaus in kaart te brengen. Dat zijn vertragingstechnieken”.

  Volgens Landuyt komt dit “omdat Vandeurzen geen tijd heeft om minister van Justitie te zijn. Hij is minister van institutionele hervormingen en dan nog eens vice-premier. Justitie is voor hem geen prioriteit”.

  De justitiespecialist vreesde dat Vandeurzen de minister van de uitstellen wordt en dat er slechts drie concrete voorstellen in de hele nota van 120 p. staan: één gebouw zoeken voor alle adviesorganen in de gerechtelijke wereld; een opendeurdag van justitie op 21 juli; een nationale conferentie rond de jeugdbescherming.

  Landuyt rondde zijn tussenkomst af met 35 punctuele vragen, maar op de meeste kwam geen antwoord.

  Om vijf voor middernacht keurde de Kamercommissie Justitie de beleidsnota en de begroting voor justitie meerderheid (10 leden) tegen oppositie (4 leden) goed.

  Gazet van Antwerpen, vrijdag 28 november 2008

  Comment by jailcrime — January 23, 2010 @ 9:08 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: