Gevangenissen

February 5, 2010

Gevangenissen: Belgische Senaat, Nederlandse Kamers

De vzw Werkgroep Morkhoven schreef in de kinderpornozaak Zandvoort en inzake de beestachtige opsluiting van de zwaar-zieke Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem in de gevangenis, al tientallen keren naar de voorzitter en de leden van de Belgische commissie van justitie (Senaat).

Er kwam echter geen enkel antwoord.

De Nederlandse Kamers reageren anders en laten regelmatig weten dat de aangevoerde zaken, binnen de commissies justitie ter sprake werden gebracht.

In de commissie justitie van de Belgische Senaat zetelt de voormalige justitieminister Tony Van Parys, die de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning in 1998 van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers moest overgemaken.

Vlak voor de opsluiting van de jarenlang als ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘kindermisbruiker’ door het slijk gehaalde Marcel Vervloesem, liet de Hoge Raad voor de Justitie weten dat de 7 cd-roms verdwenen waren.

De vzw Werkgroep Morkhoven schreef toen naar Van Parys maar die antwoordde enkel dat hij het ‘onderzoek afwachtte’.

Toen de vzw Werkgroep Morkhoven vroeg welk onderzoek hij bedoelde, zweeg Van Parys in alle talen.

Noch de onlangs in de Fortiszaak afgetreden justitieminister Jo Van Deurzen, noch zijn partijvriend, de huidige justitieminister Stefaan De Clerck (vlaamse christendemocraten), wilden ingaan op de vraag waar de kinderporno-cd-roms gebleven waren.

Zwijgen zij omdat zij hun partijvriend Van Parys en/of enkele hooggeplaatste magistrate(n) moeten indekken ?

Men kan zich zelfs afvragen of Van Parys de cd-roms van de Koning wel voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal heeft overhandigd want zolang er gezwegen wordt en er geen onderzoek naar deze verdwijning wordt gevoerd, kan men alleen maar gissen naar wat er met de kinderporno-cd-roms gebeurd is.

De doofpotpolitiek rond deze onfrisse zaak en het feit dat Tony Van Parys thans als volksvertegenwoordiger in de commissie justitie van de Senaat zetelt, verklaart misschien waarom de Belgische kamerleden niets van zich laten horen…

———

Aan de heer J. Boeykens

Email: werkgroepmorkhoven@gmail.com

datum 2 februari 2010

Geachte heer Boeykens,

Hierbij wil ik de ontvangst bevestigen van uw email van 20 januari 2010, inzake kinderpornozaak. Uw email is ter kennis gebracht van de commissie voor Justitie.

De Eerste Kamer heeft volgens de Grondwet een rol bij de totstandkoming van wetgeving en bij de controle van de regering. Burgers kunnen de leden behulpzaam zijn bij hun wetgevende en controlerende werk door hun bezwaren te melden. Om die reden dankt de commissie u voor de moeite die u heeft genomen om uw problemen op te schrijven. Uit brieven van burgers kunnen problemen en misstanden gesignaleerd worden die breder voorkomen en bijgestuurd moeten worden of die niet in voorgestelde wetgeving terecht zouden moeten komen. Fracties beoordelen deze informatie tegen de achtergrond van hun programma’s. Vervolgens is het de vraag of er een meerderheid in de Kamer bestaat om veranderingen tot stand te brengen.

Eerste Kamerleden mogen schriftelijke vragen aan de regering stellen over onderwerpen die niet direct met een wetsvoorstel te maken hebben. Van dit recht maken zij echter maar beperkt gebruik. Controle van het actuele regeringsbeleid is – zo wordt algemeen gevonden – in de eerste plaats een zaak van de Tweede Kamer.
Over het algemeen kan de Kamer geen invloed uitoefenen op de concrete afwikkeling van individuele problemen, omdat ook ministers en staatssecretarissen vaak niet de bevoegdheid hebben te beslissen over individuele gevallen. Juist om zorgvuldig om te kunnen gaan met de belangen van alle afzonderlijke inwoners van ons land is de uitvoering van heel veel wetten in handen gelegd van vele instanties die dichter bij de burger staan en de tijd hebben zich in dossiers te verdiepen. De rechtspraak is in handen gelegd van onafhankelijke rechters. Veel mag ook geregeld worden door lokaal bestuur. Als medewetgever is het voor de Eerste Kamer steeds een punt van aandacht dat ook de mogelijkheden van bezwaar en beroep goed geregeld zijn voor burgers die het niet eens zijn met besluiten die hen raken, zonder daar overigens zelf een rol in te spelen. Ook de Nationale Ombudsman kan individuele klachten in behandeling nemen die betrekking hebben op het functioneren van overheidsorganen.

Hoewel u mogelijk teleurgesteld bent in de mogelijkheden die deze Kamer heeft om uw individuele problemen op te lossen, mag u er op vertrouwen dat de leden van deze Kamer zich bij elke brief de vraag stellen of er wellicht iets in de algemeen geldende regels te kort schiet en aangepast moet worden.

Hoogachtend,

De plv. griffier van de Eerste Kamer

Drs. Hester Menninga

kaartvzw Werkgroep Morkhoven – kinderpornozaak Zandvoort – réseau Zandvoort:

Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 – Temse/Madeira netwerk – nederlandstalige ondertiteling
Video’s: ultjecrumpie 1
Video’s: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: