Gevangenissen

April 30, 2011

Arbi Zarmaev: burgemeester Oostende

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 6:57 am
Tags: , , , ,

Arbi Zarmaev werd, na een uitleveringsverzoek van Rusland, in de gevangenissen van Hasselt en Brugge het slachtoffer van folter- en afzonderingspraktijken.

Enkele dagen geleden werd hij vrijgelaten.

Hij dient nu zijn administratie in orde te brengen maar dat verloopt blijkbaar niet zonder problemen.  Vandaar onze bijgaande brief naar de heer Jean vandecasteele, burgemeester van Oostende (Sp.a).

——–

Van: Jan Boeykens
Datum: 29 april 2011 22:33
Onderwerp: Betreft: Arbi Zarmaev, inschrijving
Aan: jean.vandecasteele@oostende.be
Cc: kurt.bullynck@oostende.be, christiane.christiaens@oostende.be, rosita.pattijn@oostende.be, ines.verkempynck@oostende.be

Jean vandecasteele
Burgemeester Oostende
Kievitstraat 16
8400 Oostende

Geachte Heer Burgemeester,

Betreft: Arbi Zarmaev

Vandaag ging de genaamde Arbi Zarmaev naar het gemeentehuis van Oostende.

De heer Zarmaev is zopas vrijgelaten en met het attest van vrijlating dat hij van het Directoraat-generaal van het Gevangeniswezen en de gevangenisdirecteur van Brugge, volgens de aanbevelingen van de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel had ontvangen, wilde hij zijn woonplaats in Oostende regelen.

Op het gemeentehuis werd hem gezegd dat hij naar het politiekantoor moest gaan. Daar werd hem echter gezegd dat hij ‘geseind’ stond en dat men hem als ‘illegaal in een gesloten centrum voor vreemdelingen diende op te sluiten’.

Blijkbaar hield men geen rekening met het voornoemde document en informeerde men ook niet bij de bevoegde instanties.

De heer Zarmaev zou zich morgen met zijn advocaat opnieuw op het politiekantoor komen aanbieden om zijn domicilie in orde te brengen.

Mag ik erop rekenen dat alles op een correcte wijze geregeld wordt ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
vertrouwenspersoon van de familie Zarmaev
Faiderstraat 10
1060 Brussel

Advertisements

April 28, 2011

Arbi Zarmaev: problemen met Google

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 8:41 pm
Tags: , , ,

Wie via de zoekrobot Google naar ‘Arbi Zarmaev’ zoekt, zal nergens het bericht kunnen weervinden dat Arbi Zarmaev nu in vrijheid gesteld is. Ook de foto’s die, bij zijn vrijlating, aan de gevangenis van Brugge genomen werden, zijn niet weer te vinden via Google.

Wie de berichtgeving over de vrijlating van Arbi Zarmaev via Google wil weervinden, dient de zoekwoorden ‘Arbi Zarmaev vrij’ in te tikken.

Arbi Zarmaev (Alles)
Environ 9.370 résultats (0,09 secondes) 

Arbi Zarmaev vrij (Alles)
Environ 1.610 résultats (0,26 secondes)

Arbi Zarmaev De Clerck (Alles)
Environ 4.110 résultats

We hebben de laatste tijd ook weer problemen gehad met onze Google-email (werkgroepmorkhoven@gmail.com).  Onze code werd herhaaldelijk opgeëist. Onze klacht terzake bij Google bleef onbeäntwoord.  We werden er vervolgens van beschuldigd een ‘slapende account’ te hebben en men dreigde ermee om onze G-mail account te sluiten.

Het valt op dat deze problemen altijd opduiken als we rond zwaarwichtige dossiers werken zodat we ons afvragen of de Belgische Justitie die met minister De Clerck persoonlijk bij de zaak ‘Arbi Zarmaev’ was betrokken, soms mee achter deze nieuwe problemen zitten.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

April 27, 2011

Arbi Zarmaev is vrij

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 12:17 pm
Tags: , , ,

Arbi Zarmaev, de Tsjetjeense verzetsleider die de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten) na 21 maanden gevangenschap aan de Russische en Tsjetjeense autoriteiten wilde uitleveren, is sinds gisterenavond rond 19.00 uur vrijgekomen.
Doordat Arbi Zarmaev, lichamelijk uitgeput, het slachtoffer werd van folter- en afzonderingspraktijken in de gevangenissen van Hasselt en Brugge, is zijn gezondheid totaal gebroken. Hij heeft constant braakneigingen en zijn wonden (vooral rond polsen en enkels) moeten nog verder genezen.
Deze zaak heeft nog eens extra aangetoond dat de Belgische gevangenen totaal geen rechten hebben en dat de Belgische Staat zich niets aantrekt van de aanbevelingen van het Europees Comité Tegen Folteringen (ECAT).

April 24, 2011

Arbi Zarmaev: geen alleenstaand geval

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 9:31 pm
Tags: , , , , ,

FonsBorginon

De zaak rond Arbi Zarmaev, de Tsjetjeense politieke vluchteling die in de gevangenis van Brugge het slachtoffer werd van folter- en afzonderingspraktijken, is zeker geen alleenstaand geval.  En niet alleen politieke vluchtelingen dienen, bij gebreke aan een duidelijke regeling inzake de rechten van de gevangenen, dergelijke behandelingen te ondergaan.  Vandaar dat ik vorig jaar contact opnam met VLD-kamerlid Fons Borginon die mede aan de basis lag van de Belgische gevangeniswet die helaas niet wordt toegepast.

——

9-5-2010

Geachte Heer Borginon,

Zoals ik reeds zei, lag u mee aan de basis van de ‘nieuwe’ gevangeniswet van 2004 waarin de rechten van de gevangenen geregeld werden.

Wij stellen echter vast dat deze wet door justitieminister De Clerck en zijn diensten niet wordt gerespecteerd.
De wet wordt zelfs niet eens toegepast.

Ik hoop dan ook dat we over dit onderwerp waarover ik u trachtte te contacteren, een open debat kunnen voeren.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

————————————————–

Fons Borginon antwoordde: ‘De totstandkoming van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerden was een lang proces waar iedereen op voorhand wist dat er nadien nog veel uitvoeringswerk nodig was. we hebben toen de keuze gemaakt om effectief de wet te stemmen, omdat dit de beste manier was om druk te zetten opdat er ook op het terrein iets zou veranderen.’


Arbi Zarmaev: Brief aan de Belgische Koning

In bijlage publiceren we een brief van Yelena Maglevannaya dd. 20.4.2011, gericht aan de Belgische Koning. Yelena Maglevannava schrijft hierin over de Tsjetjeense vluchteling Arbi Zarmaev die in de gevangenissen van Hasselt aan folter- en afzonderingspraktijken werd onderworpen.
Arbi Zarmaev was tot voor enkele dagen volledig lichamelijk uitgeput en totaal ondervoed.
Na de talrijke protesten in binnen- en buitenland begint men nu langzaam de noodzakelijke aandacht aan zijn gezondheidssiutatie te schenken maar dat neemt niet weg dat hij met medeweten van justitieminister De Clerck die bij de uitleveringsaanvraag van Rusland was betrokken en van Hans Meurissen van het Directoraat-generaal van het Belgische gevangeniswezen, nog steeds in een duistere betonnen hondenkooi van nauwelijks 2 x 3 meter op de Afdeling ‘Individuele Veiligheid’ van de gevangenis van Brugge, is opgesloten.

——————–

Majesteit,

In uw land, namelijk in de gevangenis te Brugge, bevindt zich op dit moment een Tsjetsjeense vluchteling, Arbi Zarmaev genaamd, wiens uitlevering door Rusland wordt gevraagd.

Behalve het feit dat hij het risico loopt te worden uitgeleverd aan een land waar hij, daar is geen twijfel over mogelijk, gemarteld en mishandeld zal gaan worden, omdat dat nu eenmaal het lot is van alle Tsjetsjenen die in dat land in de gevangenis belanden, zoals ik persoonlijk heb kunnen constateren, wordt hij in uw democratisch land momenteel gevangen gehouden onder omstandigheden die verre van normaal te noemen zijn. Hij is zelfs geslagen, wat de autoriteiten van uw land voor het publiek hebben proberen te verbergen, door te beweren dat hij ‘zichzelf zou hebben verwond’.

Zo’n manier van doen heeft me nooit verbaasd in het geval van de Russische autoriteiten. Dat is daar daar al heel lang de gewoonste zaak van de wereld.
Maar dat een Tjsetsjeen in een land van de Europese Unie, dat zich verplicht heeft tot het respecteren van de mensenrechten t.o.v. de hele wereld, geslagen zou kunnen worden, kon ik aanvankelijk niet geloven.

De laatste tijd valt er een verontrustende tendens waar te nemen: de autoriteiten van steeds meer landen beginnen hun Tsjetsjeense vluchtelingen de bescherming die ze nodig hebben en waar ze ook recht op hebben, te weigeren. Zou dat het gevolg zijn van het feit dat, omwille van de goede verhoudingen met Rusland, een mensenleven voortaan niet meer is dan een zaak van onderhandelingen?

Naar mijn mening, zou het passend zijn om eens en voor altijd het terugsturen van Tsjetsjeense vluchtelingen naar Rusland te verbieden, wat ook de beschuldigingen mogen zijn die tegen hen worden aangevoerd, want in dat land maken ze geen schijn van kans op een rechtvaardig proces. Integendeel: ze zien zich stelselmatig met onevenredig lange gevangenisstraffen geconfronteerd, met mishandelingen, martelingen, en tenslotte met een bijna onvermijdelijk vroegtijdig overlijden in de gevangenis ten gevolge van die martelingen en vanwege de onmenselijke toestanden die er heersen. Bijgevolg is het op basis van de mensenrechten, absoluut noodzakelijk dat de westerse democratiën onmiddellijk verklaren dat Rusland een land is dat de meest fundamentele mensenrecht schendt, namelijk dat van het recht om te leven. Zij moeten daarnaar ook voortaan handelen door er voor te zorgen dat niemand nog aan dat land kan worden uitgeleverd, op straffe van diegene die de verantwoordelijkheid nam dit toch te hebben gedaan.
Dat geldt allereerst voor de Tsjetsjenen, die over het algemeen, in termen van het internationale recht, nergens van beschuldigd kunnen worden, gezien het feit dat zij in een oorlogssituatie niets anders doen dan hun land verdedigen tegen een bezettingsmacht.

Majesteit, mag ik U verzoeken deze argumenten voor de bevrijding van Arbi Zarmaev ter harte te nemen en Arbi Zarmaev met uw gezag te beschermen, en de uitlevering van hem aan Rusland defintief te verbieden?

Naar mijn mening moet Europa haar reputatie op het gebied van de mensenrechten hoog houden, door te bewijzen dat de mensenrechten op haar grondgebied onschendbaar blijven en dat op die regel in geen enkel geval een uitzondering kan worden gemaakt.

Yelena Maglevannaya, politiek vluchteling in Finland

April 22, 2011

Is Brugge Guantanamo?

Leo De Bock, woordvoerder Justitie, reageerde destijds met een persbericht op het artikel getiteld ‘Is Brugge Guantanamo?’ dat op 15.11.2008 in de krant De Morgen verscheen.

De Bock beweerde dat het artikel over de Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid (AIBV) in Brugge ‘onheus en kwetsend was ten aanzien van het personeel en de gedetineerden van de afdeling’.

Verder stelde hij dat het artikel een ‘onderhuidse geheel onterechte aantijging ten aanzien van de Directeur-generaal van het gevangeniswezen’ bevatte waardoor een zeer onvolledig en daardoor onjuist beeld van het penitentiaire beleid gegeven werd’.

De situatie waarin de Tsjetjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev reeds enkele weken op de AIVB in de gevangenis van Brugge is opgesloten, bevestigt echter grotendeels het artikel dat in De Morgen verscheen.

Zowel de familieleden van Arbi Zarmaev (zijn vrouw, zijn zuster, zijn broer) als de Italiaanse geneesheer Giorgio Gagliardi die na heel wat formaliteiten Arbi Zarmaev door zijn halfduistere kooi van de AIVB mocht observeren, kunnen hiervan getuigen.

Ook de mensenrechtenactivist Imran Ejiev (Pax Christi) die Arbi Zarmaev eergisteren voor een eerste keer te spreken kreeg, kan -indien nodig- als getuige worden opgeroepen.

Het heeft dus geen enkel zin om te blijven doen alsof er niets aan de hand is in de AIVB van de gevangenis van Brugge.

Omdat Arbi Zarmaev gedurende 24 uren op 24 uren in een halfduistere kooi van nauwelijks 2 x 3 meter van de AIVB in de gevangenis van Brugge was opgesloten zonder dat hij enig contact met de buitenwereld had, en omdat zijn toestand op een bepaald moment kritiek was (algemene uitputting, geinfecteerde wonden, uitdrogingsverschijnselen, psychiatrische drugs, ‘s nachts om het kwartier met veel lawaai en fel licht wakker gemaakt,) werd er op 13.4.2011, een korte aktie voor de gebouwen van het Directoraat-generaal, gelegen op de Waterloolaan n° 76 te Brussel, gehouden.

Een week voordien had het secretariaat van het Directoraat-generaal van het Gevangeniswezen die door de onthaaldienst van het kabinet van minister De Clerck (Waterloolaan n° 115 te Brussel) vanwege het verzoek om dringende hulp, telefonisch was gecontacteeerd, telefonisch beloofd dat men ‘de zaak zou onderzoeken’ maar daarvan was weinig of niets te merken geweest.

April 21, 2011

Gevangenis Brugge: Arbi Zarmaev blijft opgesloten

Arbi Zarmaev is nog steeds opgesloten in een betonnen kooi van nauwelijks 2 x 3 meter van de ‘Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid’ (AIBV) van de gevangenis van Brugge.

Sinds het eerst sinds 14 dagen mag zijn zuster hem komen bezoeken. Gisteren kon ook de mensenrechtenactivist Imran Ejiev (Pax Christi) hem bezoeken.

Arbi’s broer Ayndi, heeft nog altijd geen bezoekrecht. Dat komt omdat de gevangenisdirectie hem gedurende 10 dagen een bijkomend bezoekverbod heeft opgelegd.
Dat bezoekverbod kwam er nadat de gevangenispsychiater tegenover Arbi’s broer en zuster verklaarde dat ‘alles goed ging met Arbi’ terwijl Arbi’s vrouw, die dezelfde dag even door het raampje van de kooi mocht kijken, haar man bijna bewusteloos op de grond zag liggen.
Ayndi zei de psychiater toen dat hij ‘gelogen’ had omtrent de toestand van Arbi waarop de psychiater Ayndi zou hebben laten verstaan dat hij ‘ook niet lang vrij zou rondlopen als hij niet zweeg’.
De psychiater haalde er vervolgens de politie bij en beweerde dat hij door Ayndi ‘bedreigd’ werd.

Pax Christi dat zich voor Arbi Zarmaev inzet, deelde op 8.4.2011, mede dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg op 5 april 2011 de reeds door minister van justitie Stefaan De Clerck getekende (en door de Raad van State bevestigde) uitlevering van Arbi Zarmaev aan Rusland en de Tsjetjeense autoriteiten, had geschorst.
‘Arbi Zarmaev wordt een dezer vrijgelaten’ schreef Pax Christi. Maar de Belgische Staat heeft bijkbaar besloten om Arbi die lichamelijk gezien volledig uitgeput en ondervoed is, verder in zijn kooi van het AIBV van de gevangenis te Brugge op te sluiten. Van een vrijlating komt er voorlopig niets in huis.

Het probleem is dus verre van opgelost en Arbi die lichamelijk uitgeput is, kampt thans met ernstige ondervoeding. Het wordt tijd dat Amnesty International daar nog eens over gecontacteerd wordt.

http://www.paxchristi.be/2011/04/europees-hof-verbiedt-uitlevering-arbi-zarmaev-aan-rusland/

Foto: Europees Parlement Brussel

April 19, 2011

Arbi Zarmaev: Open Brief aan minister van Justitie Stefaan De Clerck

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 4:21 pm
Tags: , , , ,

Arbi Zarmaev: Open Brief van 19.4.2011 aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten)

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 19 april 2011 17:50
Onderwerp: Minister De Clerck – dossier Arbi Zarmaev
Aan: stefaan.declerck.just.fgov.be

Kabinet Justitie
t.a.v. Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: de heer Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge

Ik ontving geen antwoord uwentwege inzake mijn brieven betreffende de heer Zarmaev die u, na uw contacten met de Russische ambassade, levend of dood aan de Russische en Tsjetjeense autoriteiten wenste uit te leveren.

Ook de familie Zarmaev ontving geen antwoord op de 4 brieven die u in de loop van de voorbije 21 maanden per aangetekend schrijven werden toegestuurd terwijl men ons op de onthaaldienst van uw kabinet wist te vertellen dat er ‘altijd op aangetekende brieven geantwoord wordt’.

Intussen vernam ik dat Arbi Zarmaev die in de gevangenissen van Hasselt en Brugge het slachtoffer was van folter- en afzonderingspraktijken, en die tevens met psychiatrische drugs verdoofd werd, nog steeds in zijn betonnen kooi van 2 x 3 meter waarin een weinig licht door het ondoorzichtbare aan het plafond gehechte raam binnenvalt, is opgesloten. De kooi die eigenlijk het best als een hondenhok kan worden omschreven alhoewel de honden in een hondenasiel het ongetwijfeld beter hebben, zou zelfs maar 1,5 meter breed zijn omdat het ‘bed’ (teminste als we over een bed kunnen spreken) nauweljks breed genoeg is om op te gaan liggen.

De gevangenispsychiater die ermee dreigde om Arbi’s broer in een isoleercel op te sluiten indien hij niet zweeg en die zich tegenover de Italiaanse arts Giorgio Gagliardi als een gewone geneesheer opgaf die niet op de hoogte was van de psychiatrische drugs die Arbi diende te slikken, zou zijn gedrag als ‘oncontroleerbaar en gevaarlijk’ hebben omschreven terwijl hij zelf een gevaar betekent omdat hij mensen onder dergelijke omstandigheden laat opsluiten.

De heer Zarmaev is lichamelijk uitgeput en is totaal ondervoed maar u weigert hem blijkbaar te laten hospitaliseren alhoewel ik daarop in mijn persoonlijk schrijven, in mails naar uw kabinetsmedewerkers en in Open Brieven heb aangedrongen.

Ik vernam dat de verwondingen aan Arbi’s polsen en enkels die bijna tot op het bot gingen en ernstig geinfecteerd waren, het gevolg zijn van het feit dat hij gedurende de 21 maanden van zijn gevangenschap, herhaaldelijk en soms langdurig aan polsen en enkels geboeid is geweest. Hij dacht dat dit de gewoonte was in de Belgische gevangenissen maar, dank zij ons schrijven, begint hij zich af te vragen waarom de andere gevangenen niet op dergelijke wijze geboeid werden.

Volgens de familie zou al het geld van zijn rekening verdwenen zijn zodat hij zich niets kan permiteren (bijkomend voedsel, televisie, postzegels om brieven te versturen, enzoverder).

Mag ik u verzoeken om de bestaande gevangeniswet te willen respecteren ?

Rekenende op uw tussenkomst in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis/Brussel

Mensenrechtenschendingen in Belgische gevangenissen

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 7:46 am
Tags: , ,

Het stilzwijgen van de mensenrechtenschendingen, folter-en isoleerpraktijken, en zelfs moorden binnen onze Belgische gevangenissen, is niet enkel het werk van enkele hooggeplaatste politici die paranoide en tegelijk misdadig zijn. Ze is het werk van een systeem dat dergelijke mensenrechtenschendingen en folterpraktijken aanvaardt. In die zin zou men van een ‘crimineel netwerk’ kunnen spreken.
Dat is een verontrustende vaststelling.

In 2008 stelde het VN Comitee tegen Folteringen (ECAT) dat ook de gevangenis van Brugge bezocht, voor om een ‘europees charter’ inzake folteringen op te maken terwijl de Belgische gevangeniswet die zogezegd de ‘rechten van de gevangenen regelt’ (2004), niet eens wordt toegepast.

Van 28 september tot 7 oktober 2009 bracht het Europese antifoltercomité (CPT) een bezoek aan België. Verschillende gevangenissen, politiecellen en andere instellingen werden bezocht. Toen de CPT-delegatie de politiecellen in het Brusselse justitiepaleis wilde bezoeken, werden ze door de verantwoordelijke politie-ambtenaar de toegang geweigerd en werd hen gevraagd om onmiddellijk het gebouw te verlaten. Buiten dit incident (na bemiddeling kon het CPT uiteindelijk wel binnen), verliepen de bezoeken goed. Problemen werden aangekaart en concrete voorstellen en aanbevelingen werden geformuleerd.

De Liga voor Mensenrechten die zich niet uitspreekt over ‘individuele gevallen’, hoopte dat de Belgische overheid de aanbevelingen ter harte zou nemen. Maar blijkbaar is er weinig of niets veranderd.

Het Antifoltercomité heeft een rapport geschreven:
http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2010-24-inf-fra.htm

Foto: Hans Meurisse, directeur van het Directoriaat-Generaal van het Belgische Gevangeniswezen

April 18, 2011

Arbi Zarmaev: klacht bij de federale ombudsman

Brieven aan minister van Justitie Stefaan De Clerck en het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen blijven onbeäntwoord: onze klacht bij de federale ombudsman

Van: Jan Boeykens – Datum: 18 april 2011 12:44 – Onderwerp: Minister De Clerck, Hans Meurissen, onbeäntwoorde brieven, klacht – Aan: contact@federaalombudsman.be

Guido Schuermans, federale Ombudsman, Hertogsstraat 43 – 1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge – justitieminister De Clerck en Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen antwoorden niet – klacht

In het Jaarverslag 2010 dat u met uw collega Catherine De Bruecker aan de Voorzitter van de Kamer overhandigde, stond dat de burger ‘ook dit jaar klaagt over de gebrekkige informatie en communicatie van de federale overheid’.

Wij stellen vast dat de situatie er verder op verslechtert.

Er kwam immers geen antwoord op de brieven die we omtrent de folter- en afzonderingspraktijken (+ het gebruik van psychiatrische drugs) betreffende Arbi Zarmaev, aan justitieminister De Clerck hebben gericht.

De familie van Arbi Zarmaev zond over een periode van 21 maanden, 4 aangetekende brieven aan minister De Clerck. Ook deze brieven bleven onbeäntwoord.

Een tiental dagen geleden begaf ik mij met de familie van Arbi Zarmaev naar het kabinet van minister De Clerck, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. De onthaaldienst wist ons te vertellen dat de brieven zich sinds 16.3.2011 in een ‘onderzoeksdossiertje’ op het secretariaat van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen (onder leiding van Hans Meurissen) bevonden. Nadat men telefonisch contact opnam met de diensten van Hans Meurissen, werd ons gezegd dat we ons voor een gesprek naar het bureau van Hans Meurissen, Waterloolaan 76, 1000 Brussel konden begeven. Ter plaatse gekomen, zei de secretaresse dat er ‘geen afspraak kon gemaakt worden’ en dat we maar ‘een mailtje moesten sturen of telefoneren’. Op onze opmerking dat de onthaaldienst van het kabinet van minister De Clerck haar juist getelefoneerd had voor een afspraak, wenste de vrouw niet in te gaan. We spraken over de aangetekende brieven die niet beäntwoord waren geweest en zeiden dat een mailtje waarschijnlijk niet beäntwoord zou worden gezien de aangetekende brieven ook niet beäntwoord werden. De vrouw haalde haar schouders op en liet ons staan. Terug op het kabinet van minister De Clerck aangekomen, nam de onthaaldienst opnieuw contact op met het secretariaat van Hans Meurissen. Men gaf ons het telefoonnummer van de secretaresse op. Toen we de vrouw opbelden, probeerde zij ons af te schepen. Tenslotte werd ons gezegd dat men ‘de zaak eens zou bekijken’. Daar bleef het bij.

Het is dus duidelijk dat de gebrekkige informatie en communicatie van de federale overheid met de burger, tot tal van wantoestanden leidt waarvoor men zich telkens tot de federale ombudsdienst moet richten die echter niets aan deze situatie kan veranderen.

Erop rekenende dat u deze klacht ernstig neemt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Brussel

——————————————————

Men kan de federale Ombudsman ook telefonisch of per fax contacteren: 0800 999 62 (gratis nummer) of + 32 2 289 27 27 + 32 2 289 27 28 (fax) De kantoren van de federale Ombudsman zijn toegankelijk elke werkdag tussen 08.30 uur en 17.30 uur en men kan het best een afspraak vooraf maken Adres: Hertogsstraat 43 – 1000 Brussel (op wandelafstand van het treinstation Brussel-Centraal en vlakbij het metrostation Kunst-Wet). Reken echter niet te veel op de federale Ombudsman omdat deze ook de belangen van de federale overheid moet verdedigen.

Next Page »

Blog at WordPress.com.