Gevangenissen

April 6, 2011

Gevangenis Brugge: noodoproep – Open Brief minister De Clerck

Brussel, 6 april 2011

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, mijn schrijven van 26, 28.3 en 1.4.2011

Mijn brieven in verband met Arbi Zarmaev die, na zijn opsluiting in een isoleercel van de gevangenis van Hasselt, nu al een week lang in de gevangenis van Brugge in een verduisterde isoleercel van 2 x 3 meter (met een ondoorzichtig raampje tegen het plafond) is opgesloten en nog nauwelijks 50 kg weegt, werden door u niet beäntwoord.

Ook ons bezoek met de familie Zarmaev aan uw kabinet en het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen (Hans Meurissen), bracht geen enkele oplossing

De toestand van de heer Zarmaev wordt met de dag slechter.

De heer Zarmaev die u, na een gesprek met de Russische ambassade, aan Rusland wilde uitleveren door een uitleveringsdocument te tekenen, is volgens onze laatste informatie zelfs bijna niet meer in staat om te bewegen.

Ik begrijp dat u geen aandacht wenst rond dit politieke dossier maar dat is nog geen reden om de heer Zarmaev die sinds een week geen contact meer mag hebben met zijn familie, in zijn cel te laten overlijden.

De man heeft dringend medische verzorging nodig en kan niet langer in een hondenhok (alhoewel de honden in een hondenasiel het een stuk beter hebben) van uw gemoderniseerde gevangenis te Brugge, opgesloten blijven.

Hij moet zo snel mogelijk overgebracht worden naar een hospitaal alwaar ook de geinfecteerde snijwonden tengevolge van het langdurige boeien (die blijkbaar niet chirurgisch te hechten zijn), kunnen verzorgd worden.

Mag ik nogmaals beroep doen op uw dringende tussenkomst en mag ik u verzoeken om uw verantwoordelijkheid als minister van Justitie dringend te willen opnemen? Eén enkel telefoontje uwentwege volstaat om het leven van deze man te redden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Brussel

In bijlage: een kopie van onze brief van 1.4.2011

——–

Brussel, 1 april 2011

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, folteringen, bezoekrecht, dringende medische verzorging, mijn schrijven van 26 en 28.3.2011

Zoals ik u schreef, werd de heer Arbi Zarmaev in de gevangenissen van Hasselt en Brugge gefolterd en is hij er thans zo slecht aan toe dat de familie zich met een noodoproep tot onze vereniging richtte.

De heer Zarmaev weegt nog nauwelijks 50 kg en heeft nier- en andere ernstige problemen tengevolge van de langdurige onthouding van water en slaap.

Dit alles wordt door de gevangenisdirectie van Brugge in een verklaring waarvan u ongetwijfeld een kopie ontving, afgedaan als ‘geveinsd’ terwijl hij, zoals ik u reeds schreef en u ongetwijfeld zal begrijpen, dringende medische verzorging nodig heeft.

De familie van de heer Zarmaev weet niet of er een dokter werd aangesteld.

De familie deed beroep op een onafhankelijke geneesheer van buiten de gevangenis maar heeft de indruk dat de directie van plan is om de toegang van deze geneesheer tot de gevangenis te weigeren met het gezegde dat de heer Zarmaev ‘volledig gek is en ieder contact met de buitenwereld weigert’.

Dr. Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, blijkt de situatie niet ernstig in te schatten. Men kan zich zelfs afvragen of er een medisch dossier van de heer Zarmaev bestaat en of de informatie die dit medisch dossier bevat (indien het bestaat), wel correct is. In het verleden moesten wij immers vaststellen dat er met het medische dossier van een zwaar zieke gevangene in de gevangenis van Brugge, geknoeid werd en dat er zelfs documenten uit verdwenen waren. We zullen u een kopie van ons schrijven in deze zaak, waaraan u blijkbaar weinig belang hechtte, toezenden.

De familie van de heer Zarmaev heeft geen nieuws meer. Alle contacten met haar familielid worden thans door de directie van de gevangenis geblokkeerd met de mededeling dat ‘Arbi volledig gek is en niet meer weet wat hij zegt’. De familie kreeg ook te horen dat ‘Arbi ieder contact met de buitenwereld weigert’ terwijl Arbi’s broer en zuster hem enkele dagen geleden nog opgezocht en gesproken hebben en daarbij vaststelden dat hij, niettegenstaande zijn zeer ernstige gezondheidsproblemen tengevolge van de onthouding van water en een normale slaap, geestelijk volledig in orde was.

Het is duidelijk dat men het bezoekrecht van de heer Zarmaev dus heeft afgeschaft terwijl in de door L. Decaesstecker, Attaché-Gevangenisdirecteur van de gevangenis van Brugge, getekende verklaring van 19.3.2011 duidelijk staat vermeld dat de heer Zarmaev, die sinds 15.3. 2011 geisoleerd wordt, het recht behoudt om: deel te nemen aan de in gevangenis aangeboden activiteiten met betrekking tot eredienst, vorming en vrijetijdsbesteding, arbeid, evenals het recht op contacten met de buitenwereld via briefwiseling, bezoek en telefoon (de contacten met de diplomatieke of consulaire autoriteiten inbegrepen).

Mag ik daarom nogmaals dringend beroep doen op uw tussenkomst in deze zaak?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Brussel

PS. Kopie van dit schrijven wordt u ook per aangetekend schrijven toegezonden gezien u persoonlijk betrokken bent in deze zaak (uw verzoek tot uitlevering aan de Russische federatie en Tsjetjeense overheid) en wij willen verhinderen dat u er zich met een excuus kan van afmaken indien de heer Zarmaev moest komen te overlijden.

—-

van Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan stefaan.de.clerck@pandora.be, Nieuwsredactie stadsomroep, stefaan.declerck@just.fgov.be cc Redactie Het Vrije Volk, redactie-i@telegraaf.nl, redactie.dng@persgroep.be, redactie.vn@weekbladpers.nl, redactie@bijeen.nl, renaat.landuyt@dekamer.be, redactie.elsevier@ebi.nl, redactie.vc@whk.wegener.nl, redactie@belga.be, redactie@haagschecourant.nl, redactie@katholieknieuwsblad.nl, Commissie Justitie tweedekamer.nl, Karine.Nijs@vlaamsparlement.be, kabinet.leterme@vlaanderen.be, kabinet.vandenbroucke@vlaanderen.be, kamer@n-va.be, Euro-Ombudsman, P.H.J.Essers@uvt.nl, Jan Vanhaelen, Guy Swennen, Liga Voor Mensenrechten
datum 6 april 2011 18:21
onderwerp Minister De Clerck: dringende tussenkomst in zaak Arbi Zarmaev

Advertisements

1 Comment »

 1. Ik bracht deze zaak ondermeer ter sprake op de Facebook wall van kamerlid Renaat Landuyt (Sp.a)
  http://www.facebook.com/renaat.landuyt?ref=ts

  … Jo Van Deurzen is scoutsleider geweest. Dat gaat een beetje in dezelfde richting. Hoe zou je Van Deurzen’s vriend Stefaan De Clerck omschrijven ? Ik heb momenteel een dossiertje over Stefaan op tafel liggen. Dat handelt over een Tsjetjeense politieke vluchteling die nog maar 50 kg weegt en in een isoleercel van de gevangenis van Brugge ligt opgesloten.

  … Vermits we hier toch op de Facebook wall van Renaat Landuyt zitten, zou ik eraan willen toevoegen dat iemand zoals Renaat Landuyt zijn best doet om bepaalde en morele waarden te verdedigen. Hij heeft heel wat gedaan voor de verbetering van het gevangeniswezen alhoewel dat op een fiasco is uitgelopen, zoals de dossiers waarrond ik werk(te), aantonen. Ik heb hem een kopie van mijn Open Brief aan Stefaan De Clerck in verband met de zaak rond de Tsjetjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev toegezonden. Ik ben benieuwd of hij zal reageren.

  … Renaat Landuyt is toevallig van Brugge. In de gevangenis van Brugge is Arbi Zarmaev nu al zo’n 10 dagen zonder bezoek van zijn familie en zonder recht of briefwisseling of telefoon, in een verduisterde isoleercel van 2 op 3 meter opgesloten. Zoals gezegd, weegt de man nog maar 50 kg en heeft hij door de langdurige ketening, diepe wonden in zijn polsen opgelopen die bijna tot op het bot gaan. De wonden die ernstig zijn beginnen te onsteken, zijn met wat spannendrap afgeplakt. Ze werden niet chrirurgisch geheeld. Vandaar dat ik in mijn brief aan Minister De Clerck om een dringende hospitalisatie en medische verzorging vroeg. Misschien kan Renaat Landuyt die tenslotte kamerlid is, mee naar een oplossing zoeken in deze zaak.

  … De hulp van Renaat Landuyt zou meer dan welkom zijn omdat ik de indruk heb dat mijn contacten met het kabinet van Stefaan De Clerck te Brussel, met het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen te Brussel, met de europese parlementsleden, met de directie van de gevangenis van Brugge en met de advocaten, enzoverder, niet veel uithaalt.

  … Ik begin zelfs voor het leven van Arbi Zarmaev te vrezen indien Stefaan De Clerck en directeur Hans Meurissen van het Directoriaat van het Gevangeniswezen de zaken verder op hun beloop laten gaan. De tijd dringt.

  … De vrouw van Arbi Zarmaev die hoopt dat haar zoontje zijn vader nog levend kan weerzien, zou vandaag door het raampje van de isoleercel hebben mogen kijken. Arbi zou op de grond hebben gelegen en niet meer in staat zijn geweest om recht te staan. Rondom hem zou er allerlei medicatie rondgestrooid zijn en in de hoeken van de isoleercel zou er zich een wit poeder bevonden hebben. Is dit misschien een manier om hem te zeggen dat hij gerust zelfmoord mag plegen? Vanavond was er een ware paniekuitbarsting bij Arbi’s vrouw en familieleden. Met prinses J. de Croÿ en enkele andere mensen die het dossier met angst in hun hart opvolgen, hebben we deze mensen die teneinde raad zijn, als het ware emotioneel moeten opvangen. Ik begrijp er niets van. Twee dagen geleden waren we samen met de familie nog op het kabinet van De Clerck. We vroegen de onthaaldienst om de minister nogmaals van deze zaak op de hoogte te brengen omdat de 4 aangetekende brieven die de familie in de loop van de afgelopen maanden naar de minister stuurde, onbeäntwoord bleven. We werden doorgestuurd naar het Directoraai Generaal van het Gevangeniswezen, alwaar het dossier zich sinds 16.3 jl; zou bevinden, om er een afspraak te maken. Maar ter plaatse gekomen werden we door de secretaresse van directeur Hans Meurissen teruggestuurd. De onthaaldienst van het kabinet De Clerck nam vervolgens opnieuw contact op met het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen en gaf ons het telefoonnummer van de secretaresse op. In het telefoongesprek dat daarop volgde beloofde de secretaresse om de zaak ‘eens te bekijken’. Maar daar schijnt dus niets van in huis gekomen te zijn. Vandaag ga ik het kabinet van Stefaan De Clerck contacteren. Er zijn ook akties gepland. Eerlijk gezegd, weet ik niet hoe dit zal eindigen maar het zegt wel iets over het vluchtelingenbeleid in België. Rusland vroeg immers om de uitlevering van Arbi Zarmaev en een tiental dagen geleden besloot Stefaan De Clerck de uitleveringsacte, na contactname met de Russiche ambassade te tekenen. Volgens de minister was er immers ‘geen gevaar dat Arbi Zarmaev in een Russische of Tsjetjeense gevangenis zou gefolterd worden’. Pax Christi, Amnesty International en enkele europese parlementsleden volgden de zaak mee op alhoewel zij niet op de hoogte blijken te zijn van de kritieke toestand waarin Arbi Zarmaev thans verkeert.

  Comment by kruitvat — April 7, 2011 @ 1:08 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: