Gevangenissen

April 10, 2011

Isolaties in gevangenis Brugge: euro-parlementslid Bart Staes

folteringen, Gevangenis van Brugge, Arbi Zarmaev, uro-parlementslid, Bart Staes

Geachte Heer Staes,

U hebt samen met Pax Christi rond de Tsjetjeense vluchteling Arbi Zarmaev gewerkt.

Op 8.4.2011 deelde Pax Christi mede dat Arbi Zarmaev NIET naar Rusland of naar Tsjetjenië getransfereerd zal worden zoals justitieminister De Clerck (CD&V), na zijn contactname met de Russische ambassade, besliste en welke beslissing door de Raad van State werd bevestigd. Het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg baseerde zich daarbij op een aantal betrouwbare rapporten die aantonen dat gevangenen in Tsjetjenië nog steeds spoorloos verdwijnen, gefolterd en/of gedood worden.

Volgens Pax Christi zou Arbi Zarmaev die een 14-tal dagen geleden van een isoleercel van de gevangenis van Hasselt naar een isoleercel van de gevangenis van Brugge werd getransfereerd, ‘één dezer dagen vrijkomen’.

Zoals u in mijn bijgaande Open Brief aan Sp.a-kamerlid wellicht hebt kunnen lezen, is de situatie van Arbi Zarmaev echter verre van rooskleurig in tegenstelling tot wat door de gevangenisdirectie van de gevangenis van Brugge met een zoeterige stem wordt medegedeeld.

Hij werd namelijk ‘gek’ verklaard en de gevangenisdirectie van Brugge liet aan Arbi’s zuster verstaan dat men hem in een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling te Brugge wil opsluiten (internering).

De familie van Arbi Zarmaev is ten einde raad omdat men hem sinds een 10-tal dagen niet meer heeft mogen zien of spreken. Het bezoekrecht werd haar namelijk ontzegd op het moment dat de Raad van State de beslissing van De Clerck tot uitlevering van Arbi aan Rusland, bevestigde. Vanaf dat moment zou Arbi ‘allerlei onverstaanbare woorden zijn beginnen te mompelen’ (in het Tsjetjeens en dus onverstaanbaar) en zou hij ‘niemand meer hebben willen zien of spreken’. Sindsdien zou hij ‘geen enkel rapportbriefje meer willen tekenen’, beweert de gevangenisdirectie. Wat men er niet bij zegt, is dat Arbi die lichamelijk volledig uitgeput is, toen ernstige uitdrogingsverschijnselen vertoonde omdat men hem in Hasselt 4 dagen lang geen water had gegeven. Hij had ook problemen met het neurolepticum Clopixol dat men had gegeven en waarvan één van de zogenaamde nevenverschijnselen uit spraakproblemen en sociale afzondering bestaat. Bovendien had hij zware wonden aan polsen en enkels tengevolge van het dagenlange ketenen. Die wonden bleken zodanig te zijn ontstoken volgens de Italiaans dokter-professor Giorgio Gagliardi die hem, na heel wat problemen, in de gevangenis van Brugge mocht opzoeken, dat zij chirurgisch niet te hechten waren.

Arbi zit nu 24 uren op 24 uren opgesloten in zijn cel van 2 x 3 meter die enkel een ondoorzichtig raampje tegenaan het plafond heeft dat een weinig licht doorlaat. Hij heeft een televisie op zijn cel staan en tegelijkertijd heeft hij géén televisie op zijn cel staan omdat hij ‘daarvoor niet wenst te tekenen’, zegt de directie. Hij zou regelmatig naar buiten mogen en tegelijkertijd niet naar buiten mogen omdat hij ‘daarvoor niet wenst te tekenen’. Hij zou mogen schrijven en telefoneren maar dat ‘wil hij niet’ aldus de directie die eraan vergeet toe te voegen dat men zonder telefoon moeilijk kan telefoneren en dat men zonder briefpapier en pen, moeilijk een brief kan opstellen en versturen. Hij zou ‘samen met andere mensen op een cel zitten’ volgens de directie die eraan toevoegt dat iedere gevangene op de veiligheidsafdeling over een ‘aparte cel beschikt die zeker geen isoleercel is’. Er is niemand die al die tegenstrijdige gezegdes van de gevangenisdirectie controleert.

Een secretaresse van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen beloofde ons ‘om de zaak te onderzoeken’. Maar al we wat weten, is dat Arbi plotseling ‘gek’ is geworden, ‘alleen wil gelaten worden’ en ‘geen rapportbriefjes wil tekenen’ zodat hij nergens recht op heeft.

Wat deze zaak nog vreemder maakt, is het feit dat de familie bij haar laatste bezoek aan Arbi, inmiddels zo’n 10 dagen geleden, vaststelde dat Arbi alhoewel hij volledig uitgeput was en zwaar leed onder de uitdrogingsverschijnselen + de pijnen aan enkels en polsen, volledig bij zinnen was. Hij liet ook niet verstaan dat hij met zijn familie (broer en zuster) wilde breken.

Mag ik verzoeken, mijnheer Staes, om in uw functie van europees parlementslid opheldering te willen vragen in deze zaak? Wanneer wordt Arbi vrijgelaten ? In welke mate wordt hij van de buitenwereld geisoleerd ? Hoelang gaat deze situatie nog duren ? Wanneer mag zijn familie hem weerzien ? Klopt het inderdaad dat men hem wil interneren ? Is het mogelijk om hem met behulp van een tolk (zijn zuster bijvoorbeeld) te spreken ?

Rekenende op uw tussenkomst, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend

 

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (02 537 49 97)

Foto: Europees Parlement Brussel

 

Advertisements

1 Comment »

 1. FOLTERINGEN IN BELGISCHE GEVANGENISSEN: VN-COMITE TEGEN FOLTERING

  VN-comité tegen foltering kritisch voor België
  Liga voor Mensenrechten, 26 november 2008

  Het Committee Against Torture (CAT) van de Verenigde Naties maakte zijn officiële aanbevelingen aan de Belgische overheid bekend. België scoort slecht op een aantal belangrijke punten op het vlak van vreemdelingenbeleid, de situatie in de Belgische gevangenissen en de behandeling van minderjarigen.

  Op 12 en 13 november jl. moest de Belgische overheid haar rapport betreffende het anti-folterverdrag voorstellen aan het anti-foltercomité van de Verenigde Naties in Genève. In dit rapport diende de overheid aan te tonen welke inspanningen ze levert om het ‘VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing’ na te leven. Het VN-comité heeft het overheidsrapport onderzocht en aantal kritische vragen gesteld. Op 21 november publiceerde het Comité zijn “Concluding observations” ten aanzien van België.
  Voor de volledige tekst van de aanbevelingen van het CAT, zie:
  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.BEL.CO.2.pdf

  De Liga zet enkele belangrijke bekommernissen en aanbevelingen op een rijtje.

  Opsluiting en uitwijzing van vreemdelingen
  Het Comité benadrukt dat de onafhankelijke controle op uitwijzingen enorm tekort schiet. Er moet werk gemaakt worden van frequente, onafhankelijke en efficiënte controle. Het Comité stelt voor om gebruik te maken van video-opnames en om de NGO’s meer mogelijkheden tot controle te verschaffen. Bovendien zou men systematisch medische attesten moeten opmaken vóór en na een uitwijzingspoging.
  Ook over de klachtencommissie voor de gesloten centra is het Comité erg kritisch. De vreemdeling zou eveneens klacht moeten kunnen indienen na de uitwijzing, vanuit zijn land van origine, en hij moet hierover ook voldoende geïnformeerd worden. De ontvankelijkheidscriteria om een klacht in te dienen moeten herzien worden, onder meer de termijn om een klacht in te dienen (bedraagt nu slechts 5 dagen).

  Nationaal mensenrechtenorgaan
  Het Comité betreurt dat er nog altijd geen nationaal mensenrechtenorgaan is opgericht. Het Comité vraagt met aandrang dat hier werk van gemaakt wordt en dat er zo snel mogelijk een planning rond opgemaakt wordt.
  De Liga voor Mensenrechten heeft in het verleden meermaals aangedrongen op de oprichting van een nationaal mensenrechtenorgaan. De Liga heeft bovendien samen met andere organisaties een gedetailleerd voorstel uitgewerkt, waarin een mogelijke samenstelling, bevoegdheden, organisatie, enz. worden uiteengezet. Dit voorstel is tijdens de vorige legislatuur al aan alle bevoegde kabinetten bezorgd, maar blijft blijkbaar in de koelkast…

  Gevangenissen
  Het VN-comité is erg verontrust over de slechte omstandigheden waaronder mensen worden opgesloten. Er zijn onvoldoende interne inspecties, de gebouwen zijn onaangepast en verouderd en de hygiëne is ondermaats.
  Het Comité dringt erop aan dat België zo snel mogelijk het Optioneel protocol bij het anti-folterverdrag ratificeert. Volgens dit protocol moet België een nationaal controle-orgaan oprichten dat regelmatig bezoeken brengt aan alle detentie-plaatsen om foltering of andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling te voorkomen.

  Het Comité is blij dat het individueel veiligheidsregime nu wettelijk geregeld is, maar benadrukt dat het beklagrecht moet ingevoerd worden opdat de gedetineerde ook verweer zou hebben.

  Tot slot legt het Comité nogmaals de vinger op de wonde betreffende de schrijnende omstandigheden waarin geïnterneerden worden vastgehouden.

  Jongeren
  Het Comité blijft verontrust over het feit dat de uithandengeving nog steeds bestaat. Het Comité benadrukt dat het Belgische jeugdrecht zich moet schikken naar het Kinderrechtenverdrag en erover moet waken dat minderjarigen niet als volwassenen berecht worden.

  Het Comité is verontwaardigd over het feit dat jongeren tijdens de eerste 24u van hun aanhouding geen toegang hebben tot een advocaat, noch contact mogen hebben met een vertrouwenspersoon.

  De toegang tot een advocaat is niet enkel van belang voor minderjarigen, maar ook voor volwassenen. Het Comité dringt erop aan dat iedereen die wordt aangehouden (administratief of gerechtelijk) onmiddellijk toegang moet krijgen tot een advocaat.

  Er is heel wat werk aan de winkel. Wanneer men het woord foltering hoort, denkt men dikwijls aan martelpraktijken in gure gevangenissen in verre landen. Maar wrede, onmenselijke en onterende behandeling kan ook subtielere vormen aannemen en België is hier helaas niet vrij van. De aanbevelingen van het Committee Against Torture zijn hopelijk een aanmoediging voor België om foltering of wrede, onmenselijke en onterende behandeling te voorkomen en volledig uit te bannen.

  Links:
  http://www.mensenrechten.be

  http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F30621.html

  Comment by kruitvat — April 10, 2011 @ 6:30 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: