Gevangenissen

April 24, 2011

Arbi Zarmaev: Brief aan de Belgische Koning

In bijlage publiceren we een brief van Yelena Maglevannaya dd. 20.4.2011, gericht aan de Belgische Koning. Yelena Maglevannava schrijft hierin over de Tsjetjeense vluchteling Arbi Zarmaev die in de gevangenissen van Hasselt aan folter- en afzonderingspraktijken werd onderworpen.
Arbi Zarmaev was tot voor enkele dagen volledig lichamelijk uitgeput en totaal ondervoed.
Na de talrijke protesten in binnen- en buitenland begint men nu langzaam de noodzakelijke aandacht aan zijn gezondheidssiutatie te schenken maar dat neemt niet weg dat hij met medeweten van justitieminister De Clerck die bij de uitleveringsaanvraag van Rusland was betrokken en van Hans Meurissen van het Directoraat-generaal van het Belgische gevangeniswezen, nog steeds in een duistere betonnen hondenkooi van nauwelijks 2 x 3 meter op de Afdeling ‘Individuele Veiligheid’ van de gevangenis van Brugge, is opgesloten.

——————–

Majesteit,

In uw land, namelijk in de gevangenis te Brugge, bevindt zich op dit moment een Tsjetsjeense vluchteling, Arbi Zarmaev genaamd, wiens uitlevering door Rusland wordt gevraagd.

Behalve het feit dat hij het risico loopt te worden uitgeleverd aan een land waar hij, daar is geen twijfel over mogelijk, gemarteld en mishandeld zal gaan worden, omdat dat nu eenmaal het lot is van alle Tsjetsjenen die in dat land in de gevangenis belanden, zoals ik persoonlijk heb kunnen constateren, wordt hij in uw democratisch land momenteel gevangen gehouden onder omstandigheden die verre van normaal te noemen zijn. Hij is zelfs geslagen, wat de autoriteiten van uw land voor het publiek hebben proberen te verbergen, door te beweren dat hij ‘zichzelf zou hebben verwond’.

Zo’n manier van doen heeft me nooit verbaasd in het geval van de Russische autoriteiten. Dat is daar daar al heel lang de gewoonste zaak van de wereld.
Maar dat een Tjsetsjeen in een land van de Europese Unie, dat zich verplicht heeft tot het respecteren van de mensenrechten t.o.v. de hele wereld, geslagen zou kunnen worden, kon ik aanvankelijk niet geloven.

De laatste tijd valt er een verontrustende tendens waar te nemen: de autoriteiten van steeds meer landen beginnen hun Tsjetsjeense vluchtelingen de bescherming die ze nodig hebben en waar ze ook recht op hebben, te weigeren. Zou dat het gevolg zijn van het feit dat, omwille van de goede verhoudingen met Rusland, een mensenleven voortaan niet meer is dan een zaak van onderhandelingen?

Naar mijn mening, zou het passend zijn om eens en voor altijd het terugsturen van Tsjetsjeense vluchtelingen naar Rusland te verbieden, wat ook de beschuldigingen mogen zijn die tegen hen worden aangevoerd, want in dat land maken ze geen schijn van kans op een rechtvaardig proces. Integendeel: ze zien zich stelselmatig met onevenredig lange gevangenisstraffen geconfronteerd, met mishandelingen, martelingen, en tenslotte met een bijna onvermijdelijk vroegtijdig overlijden in de gevangenis ten gevolge van die martelingen en vanwege de onmenselijke toestanden die er heersen. Bijgevolg is het op basis van de mensenrechten, absoluut noodzakelijk dat de westerse democratiën onmiddellijk verklaren dat Rusland een land is dat de meest fundamentele mensenrecht schendt, namelijk dat van het recht om te leven. Zij moeten daarnaar ook voortaan handelen door er voor te zorgen dat niemand nog aan dat land kan worden uitgeleverd, op straffe van diegene die de verantwoordelijkheid nam dit toch te hebben gedaan.
Dat geldt allereerst voor de Tsjetsjenen, die over het algemeen, in termen van het internationale recht, nergens van beschuldigd kunnen worden, gezien het feit dat zij in een oorlogssituatie niets anders doen dan hun land verdedigen tegen een bezettingsmacht.

Majesteit, mag ik U verzoeken deze argumenten voor de bevrijding van Arbi Zarmaev ter harte te nemen en Arbi Zarmaev met uw gezag te beschermen, en de uitlevering van hem aan Rusland defintief te verbieden?

Naar mijn mening moet Europa haar reputatie op het gebied van de mensenrechten hoog houden, door te bewijzen dat de mensenrechten op haar grondgebied onschendbaar blijven en dat op die regel in geen enkel geval een uitzondering kan worden gemaakt.

Yelena Maglevannaya, politiek vluchteling in Finland

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: