Gevangenissen

April 30, 2011

Arbi Zarmaev: burgemeester Oostende

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 6:57 am
Tags: , , , ,

Arbi Zarmaev werd, na een uitleveringsverzoek van Rusland, in de gevangenissen van Hasselt en Brugge het slachtoffer van folter- en afzonderingspraktijken.

Enkele dagen geleden werd hij vrijgelaten.

Hij dient nu zijn administratie in orde te brengen maar dat verloopt blijkbaar niet zonder problemen.  Vandaar onze bijgaande brief naar de heer Jean vandecasteele, burgemeester van Oostende (Sp.a).

——–

Van: Jan Boeykens
Datum: 29 april 2011 22:33
Onderwerp: Betreft: Arbi Zarmaev, inschrijving
Aan: jean.vandecasteele@oostende.be
Cc: kurt.bullynck@oostende.be, christiane.christiaens@oostende.be, rosita.pattijn@oostende.be, ines.verkempynck@oostende.be

Jean vandecasteele
Burgemeester Oostende
Kievitstraat 16
8400 Oostende

Geachte Heer Burgemeester,

Betreft: Arbi Zarmaev

Vandaag ging de genaamde Arbi Zarmaev naar het gemeentehuis van Oostende.

De heer Zarmaev is zopas vrijgelaten en met het attest van vrijlating dat hij van het Directoraat-generaal van het Gevangeniswezen en de gevangenisdirecteur van Brugge, volgens de aanbevelingen van de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel had ontvangen, wilde hij zijn woonplaats in Oostende regelen.

Op het gemeentehuis werd hem gezegd dat hij naar het politiekantoor moest gaan. Daar werd hem echter gezegd dat hij ‘geseind’ stond en dat men hem als ‘illegaal in een gesloten centrum voor vreemdelingen diende op te sluiten’.

Blijkbaar hield men geen rekening met het voornoemde document en informeerde men ook niet bij de bevoegde instanties.

De heer Zarmaev zou zich morgen met zijn advocaat opnieuw op het politiekantoor komen aanbieden om zijn domicilie in orde te brengen.

Mag ik erop rekenen dat alles op een correcte wijze geregeld wordt ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
vertrouwenspersoon van de familie Zarmaev
Faiderstraat 10
1060 Brussel

Advertisements

7 Comments »

 1. Dienst Vreemdelingenzaken
  t.a.v. de heer Freddy Roosemont (Directeur-generaal)
  World Trade Center II – Antwerpsesteenweg 59B – 1000 Brussel
  Geachte Heer,

  Betreft: Arbi Zarmaev

  Arbi Zarmaev is een Tsjetjeen die als politieke vluchteling naar ons land kwam en om wiens uitlevering werd verzocht door de Russische-Tsjetjeense autoriteiten.

  Hij werd enkele dagen geleden vrijgelaten uit de gevangenis van Brugge en begaf zich met een document van het Directoraat-generaal van het Gevangeniswezen te Brussel en de gevangenisdirectie van Brugge, overéénkomstig de regelingen van de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel, naar het het gemeentebestuur te Oostende om zijn woonplaats in Oostende te regelen.

  Het gemeentebestuur van Oostende zorgde echter voor problemen terwijl het voornoemde document maar 5 dagen geldig is.

  In de hoop dat deze zaak correct geregeld wordt en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

  Met vriendelijke groet,

  Jan Boeykens
  vertrouwenspersoon van de familie Zarmaev
  Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

  In bijlage zend ik u nog een kopie van mijn schrijven aan de burgemeester van Oostende waarvan ik uw diensten een kopie bezorgde

  Comment by kruitvat — April 30, 2011 @ 8:18 am | Reply

 2. VN-LIDSTATEN BEVRAGEN BELGIË OVER HAAR MENSENRECHTENBELEID
  VRIJDAG, 29 APRIL, 2011 – 16:08

  Op 2 mei 2011 wordt België door de lidstaten van de Verenigde Naties bevraagd over haar mensenrechtenbeleid. België heeft zichzelf alvast een goed rapport gegeven. Maar dat is volgens Amnesty International niet terecht.

  Amnesty International maakte haar aanbevelingen en bekommernissen over in een kort rapport. De perfecte aanleiding voor België om de uitdaging aan te gaan en werkelijk een primus te worden op het gebied van mensenrechten.

  Het mechanisme, meestal afgekort UPR genoemd (naar: Universal Periodic Review), werd opgericht toen de Mensenrechtenraad de Mensenrechtencommissie verving in 2006. Op vierjaarlijkse basis zal de mensenrechtensituatie in alle landen doorgelicht worden. België komt, als één van de laatste landen in de eerste ronde, maandag 2 mei aan de beurt.

  Het gaat om een zogenaamde peer-review: staten evalueren staten. Niet-gouvernementele organisaties en andere experts worden niet gehoord op de eerste zitting. Enkel de staat zelf, andere VN-lidstaten en het bureau van de Hoge Vertegenwoordiger voor de Rechten van de Mens kunnen er hun zeg doen. Dit wil niet zeggen dat ngo’s geen inspraak hebben. Belgische middenveldorganisaties werden immers uitgenodigd door de FOD Buitenlandse Zaken om inbreng te geven voor het officiële rapport. Alle organisaties konden ook een beperkte bijdrage overmaken aan de Hoge Vertegenwoordiger.

  Amnesty International besteedt in haar bijdrage veel aandacht aan de gevolgen van het jarenlang non-beleid op gebied van migratiepolitiek. Amnesty is bezorgd over de behandeling van asielzoekers en mensen zonder papieren in België, in het bijzonder over administratieve detentie, inadequate omstandigheden in gesloten centra, inbreuken op het verbod om mensen naar een land te sturen waar ze het risico lopen aan ernstige mensenrechtenschendingen te worden blootgesteld, gedwongen terugkeer naar Irak en mishandeling door politiemensen tijdens uitzettingen. Er wordt ook aandacht besteed aan de situatie in de Belgische gevangenissen, het gebruik van stroomstootwapens door de politie en aan het wetsvoorstel om gezichtssluiers te verbieden. Amnesty maakt tot slot een aantal institutionele aanbevelingen over de ratificatie van een aantal verdragen en over de noodzaak om een nationale mensenrechteninstelling op te richten.

  Deze evaluatie biedt de Belgische overheden een grote kans om kritisch naar het beleid te kijken en engagementen aan te gaan om voor verbetering te zorgen. Hopelijk wordt hiervan gebruik gemaakt. Amnesty zal de evaluatie zelf en de reactie van de Belgische overheden nauw opvolgen.

  Bijlagen:
  Bijdrage van Amnesty International voor het Universeel Periodiek Onderzoek, Mei 2011

  http://www.aivl.be/nieuws/vn-lidstaten-bevragen-belgie-over-haar-mensenrechtenbeleid/36282

  http://mensenrechten-droits-de-lhomme.skynetblogs.be/archive/2011/05/03/amnesty-international-kritisch-over-belgisch-mensenrechtenbe.html

  Comment by Werkgroep Morkhoven — May 3, 2011 @ 12:17 am | Reply

 3. MENSENRECHTEN BELGIË
  Bijdrage van Amnesty International voor het Universeel Periodiek Onderzoek, Mei 2011

  Asielzoekers en mensen zonder papieren, buitensporig politiegeweld, gevangenisomstandigheden en het verbod op gezichtssluiers

  INHOUD
  Inleiding ………………………………………………………………………………………………………………………. 3
  Normatief en institutioneel kader van de staat…………………………………………………………………….. 3
  Ratificatie van internationale mensenrechtenverdragen ……………………………………………………. 3
  Nationale mensenrechteninstelling ……………………………………………………………………………….. 3
  Bevordering en bescherming van mensenrechten op het terrein……………………………………………..4
  Administratieve detentie van asielzoekers en mensen zonder papieren…………………………………4
  Inbreuk op het principe van non-refoulement…………………………………………………………………….4
  Gedwongen terugkeer naar Irak……………………………………………………………………………………..4
  Onvoldoende opvang voor asielzoekers ………………………………………………………………………….. 5
  Buitensporig geweld tijdens gedwongen uitwijzingen……………………………………………………….. 5
  Gebruik van stroomstootwapens door politie…………………………………………………………………… 5
  Gevangeniswezen……………………………………………………………………………………………………….6
  Verbod op gezichtssluiers …………………………………………………………………………………………….. 7
  Aanbevelingen voor actie door de geëvalueerde staat …………………………………………………………..8
  Eindnoten ………………………………………………………………………………………………………………….. 10
  Annex………………………………………………………………………………………………………………………… 12

  België: Bijdrage voor de Universele Periodieke Evaluatie
  11e Sessie van de UPR Werkgroep, Mei 2011
  Index: EUR 14/001/2010 Amnesty International November 2010

  INLEIDING
  Deze bijdrage werd ingediend voor het Universeel Periodiek Onderzoek (naar het Engels verder: UPR) van België in het kader van de Verenigde Naties in mei 2011. In dit document uit Amnesty International haar bezorgdheid over de behandeling van asielzoekers en mensen zonder papieren, in het bijzonder over administratieve detentie,
  inadequate omstandigheden in gesloten centra, inbreuken op het principe van nonrefoulement (het verbod om mensen naar een land te sturen waar ze kunnen worden blootgesteld aan ernstige mensenrechtenschendingen), gedwongen terugkeer naar Irak en mishandeling door politiemensen tijdens uitzettingen. Amnesty International is ook bezorgd over het gebruik van stroomstootwapens door de politie, de overbevolking en slechte levensomstandigheden in gevangenissen en het wetsvoorstel tot verbieden van volledige gezichtssluiers.
  De aanbevelingen van Amnesty International vindt u achteraan dit document.

  NORMATIEF EN INSTITUTIONEEL KADER VAN DE STAAT
  RATIFICATIE VAN INTERNATIONALE MENSENRECHTENVERDRAGEN
  Amnesty International juicht toe dat België als één van de eerste landen het Optioneel Protocol bij het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten in september 2009 ondertekende.
  Tot op vandaag werd dit Optioneel Protocol echter niet geratificeerd.
  Amnesty International is verontrust over het feit dat België nog steeds het Optioneel Protocol bij het Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Vernederende Behandelingen of Bestraffingen niet heeft geratificeerd, hoewel het land herhaaldelijk gesteld heeft dit “zonder uitstel” te willen doen.1

  NATIONALE MENSENRECHTENINSTELLING
  België heeft geen nationale mensenrechteninstelling die voldoet aan de Principes van Parijs, ondanks specifieke aanbevelingen van het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten2, verschillende Belgische NGO’s en recent nog het VN-Mensenrechtencomité3 om er een op te richten.
  In 1999 werd het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding door de Internationale Coördinatiecommissie van de Nationale Instellingen voor de Bevordering en de Bescherming van de Mensenrechten geklasseerd als een instelling met een B-status, dus niet volledig in overeenstemming met de Principes van Parijs.4

  BEVORDERING EN BESCHERMING VAN MENSENRECHTEN OP HET TERREIN ADMINISTRATIEVE DETENTIE VAN ASIELZOEKERS EN MENSEN ZONDER PAPIEREN
  In een rapport, gepubliceerd in juli 2009, uitte de Federale Ombudsman5 zijn bezorgdheid over de administratieve detentie van asielzoekers en mensen zonder papieren in de gesloten centra. De Ombudsman drukte ook zijn bezorgdheid uit over de leefomstandigheden in de gesloten centra, merkte ernstige tekortkomingen op bij de behandeling van individuele klachten6 en riep op tot de oprichting van juridische eerstelijnspermanenties in de gesloten centra. In zijn rapport over zijn bezoek aan België in 2008 formuleerde de Commissaris voor Mensenrechten van de Raad van Europa ook een aantal aanbevelingen over de opsluiting van asielzoekers en mensen zonder papieren in België. Hij riep de Belgische overheid op om asielzoekers die hun asielaanvraag aan de grens indienen niet langer automatisch op te sluiten en om de omstandigheden in de gesloten centra te verbeteren. 7

  INBREUK OP HET PRINCIPE VAN NON-REFOULEMENT
  Amnesty International is erg bezorgd over de rol die de Belgische overheid speelde bij de terugkeer van Mohammed Saber, een Iraakse asielzoeker, naar Irak. Mohammed Saber werd in 2005 veroordeeld wegens feiten die verband houden met terrorisme. Na zijn gevangenisstraf te hebben uitgezeten, werd hij in oktober 2007 meteen opnieuw opgesloten in een gesloten centrum in afwachting van zijn uitwijzing naar Irak. In februari 2009 verwierp het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zijn asielaanvraag. Mohammed Saber tekende daarop beroep aan tegen het besluit bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die dit beroep verwierp. Er werd wel erkend dat hij bij een terugkeer naar Irak een reëel risico liep op foltering en andere ernstige mensenrechtenschendingen.
  Op 5 maart 2009 werd Mohammed Sabers administratieve detentie opgeheven, maar hij werd onmiddellijk verplicht om zich te vestigen in een bepaalde gemeente.
  Op 3 april 2010 werd hij opnieuw gearresteerd en in administratieve detentie geplaatst in een gesloten centrum in Brugge, waar hij tot zijn terugkeer naar Irak op 27 oktober 2010 verbleef.
  Op 20 september 2010 oordeelde het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dat Mohammed Saber een reëel risico liep op foltering en andere mishandelingen indien hij zou terugkeren naar Irak. Amnesty International is verontrust dat, hoewel dit vrijwillig leek, Mohammed Sabers beslissing om naar Irak terug te keren in de feiten het gevolg was van een noodtoestand, veroorzaakt door zijn voortdurende opsluiting in een gesloten centrum en het vooruitzicht om nog geruime tijd opgesloten te blijven.
  Bijgevolg beschouwt de organisatie Mohammed Sabers terugkeer naar Irak als allesbehalve “vrijwillig”. De Belgische overheid schond dan ook het beginsel van nonrefoulement, zij het op het een onrechtstreekse manier.

  GEDWONGEN TERUGKEER NAAR IRAK
  België blijft mensen onder dwang terugbrengen naar Irak, ondanks richtlijnen van de VNVluchtelingenorganisatie
  (UNHCR) die stellen dat de mensenrechten- en veiligheidssituatie in Irak eerst grondig moet verbeteren.
  UNHCR beveelt aan dat Irakezen uit de vijf Centrale Gouvernementen (de provincies van Ninewa (Mosoel), Kirkoek, Diyala, Salah al-Din en Bagdad) en leden van specifieke kwetsbare groepen uit de Zuidelijke Gouvernementen en Al-Anbar, niet onder dwang mogen worden teruggestuurd.
  UNHCR waarschuwt in het bijzonder voor de terugkeer van personen naar gebieden waar ze oorspronkelijk niet vandaan komen.

  ONVOLDOENDE OPVANG VOOR ASIELZOEKERS
  Sinds mei 2008 is er een tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers.
  Fedasil, het verantwoordelijke federale agentschap, werd herhaaldelijk veroordeeld door administratieve rechtbanken omdat het er niet in slaagde om in huisvesting voor asielzoekers te voorzien.8 Sinds de start van de crisis hebben meer dan 7000 asielzoekers, ook kinderen, geen dak boven hun hoofd. De meer dan duizend asielzoekers die werden ondergebracht in hotels beschikken er over geen enkele vorm van medische, sociale of juridische bijstand. 9

  BUITENSPORIG GEWELD TIJDENS GEDWONGEN UITWIJZINGEN
  Amnesty International blijft berichten ontvangen over mishandeling van afgewezen asielzoekers en andere mensen zonder papieren tijdens hun gedwongen uitwijzing.
  In november 2008 uitte het VN-Comité tegen Foltering haar bezorgdheid over de voortdurende klachten van mishandeling, waaronder ook mishandeling om racistische redenen, door de politie10. In maart 2008 toonde ook het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie zich bezorgd over racistisch gemotiveerde mishandelingen en discriminatie door de politie, waaronder buitensporig geweld tijdens uitwijzingen van vreemdelingen. 11
  Op 26 april 2008 werd Ebenizer Sontsa, een asielzoeker uit Kameroen wiens asielaanvraag was afgewezen, hardhandig behandeld door verschillende politieagenten tijdens een poging tot gedwongen uitwijzing vanuit Brussels Airport. Na protest van mede-passagiers over de behandeling werd de uitzetting opgegeven en werd hij teruggebracht naar het gesloten centrum van Merksplas, waar hij een klacht wegens mishandeling indiende.
  Een nieuwe uitwijzing was gepland op 9 mei 2008, maar op 1 mei pleegde Ebenizer Sontsa zelfmoord.
  In december 2008 sloot de openbare aanklager het onderzoek naar zijn dood af. Volgens de advocaat van de familie werd de klacht die Ebenizer Sontsa in mei 2008, vlak voor zijn dood, indiende, nooit onderzocht en in maart 2009 diende de familie opnieuw een klacht in.

  GEBRUIK VAN STROOMSTOOTWAPENS DOOR POLITIE
  Stroomstootwapens of stun-guns zijn capaciteitsontnemende wapens die een tijdelijk verzwakkende elektrische shock toedienen via direct contact of door projectielen op het doelwit af te vuren. Omdat er veiligheidsproblemen blijven en stroomstootwapens dodelijk zijn, beveelt Amnesty International aan dat hun gebruik ofwel opgeschort wordt in afwachting van verder veiligheidsonderzoek, ofwel beperkt wordt tot situaties waar het agenten anders toegelaten zou zijn om vuurwapens te gebruiken12 .
  Hoewel stroomstootwapens geen onderdeel zijn van de standaard politie-uitrusting, laten recente incidenten uitschijnen dat deze wapens niet enkel worden gebruikt als alternatief voor vuurwapens. Stroomstootwapens werden bijvoorbeeld (zonder succes) gebruikt in maart 2010 om schijnbaar vreedzame milieuactivisten te verdrijven uit een bos nabij Brugge (het Lappersfortbos) dat moest worden ontruimd.
  In het parlement verdedigde de minister van Binnenlandse Zaken het gebruik omdat het volgens haar in dit geval nodig was om een persoon die was vastgeketend aan een boom te dwingen mee te werken.
  Hoewel het stroomstootwapen naar verluidt slechts eenmaal op de betrokken persoon werd gebruikt en dit wellicht zonder blijvende schade, is het duidelijk uit de rapportage van de minister dat het gebruik van stroomstootwapens niet beperkt bleef tot een alternatief voor vuurwapens. 13
  Momenteel zijn er discussies aan de gang over het verruimen van het kader voor het gebruik van stroomstootwapens.
  Amnesty International is bezorgd over het gebrek aantransparantie en specifieke regels voor deze potentieel dodelijke wapens. Het is momenteel bijvoorbeeld niet geheel duidelijk wie stroomstootwapens kan gebruiken, onder welke omstandigheden, volgens welke gebruiksmodaliteiten, welke training er is vereist en welke controlemechanismen er bestaan.14

  GEVANGENISWEZEN
  Amnesty International is bezorgd over geloofwaardige en aanhoudende klachten over overbevolking in gevangenissen, slechte levensomstandigheden in bepaalde gevangenissen, onvoldoende bescherming van de rechten van gevangenen, onevenredige beperkingen van hun rechten tijdens stakingen van het gevangenispersoneel en slechte behandeling van mentaal zieke personen die in gevangenissen verblijven.
  Zowel gevangenissen voor voorlopige hechtenis als gevangenissen voor veroordeelden lijken chronisch overbevolkt.
  In maart 2010 werd een totaal van 10.501 personen vastgehouden in gevangenissen met een maximumcapaciteit van slechts 8829 personen.15
  Hoewel de regering inspanningen heeft geleverd om extra capaciteit te creëren, is ze er niet in geslaagd het tekort aan cellen op een toereikende manier aan te pakken en moest ze zelfs haar toevlucht nemen tot het huren van gevangeniscapaciteit in de Nederlandse stad Tilburg, waar momenteel zo’n 500 personen vastzitten.
  Overbevolking kan op zich wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing uitmaken, maar het kan ook andere schendingen van mensenrechten vergemakkelijken, zoals de rechten op gezondheid en privacy en het kan een impact hebben op standaarden van hygiëne, voedselkwaliteit en –veiligheid, op sport en ontspanning, het aantal en de duur van bezoeken beperken.
  De omstandigheden in een aantal gevangenissen, onder meer de gevangenissen van Merksplas, Vorst16 en Jamioulx17, baren zorgen.
  De faciliteiten zijn oud en vervallen en de cellen zijn niet hygiënisch.
  De rechten van gevangenen worden bepaald door de ‘Wet Dupont‘ van 12 januari 2005 die de wettelijke status van gevangenen definieert en de regels voor de gevangenisadministratie vastlegt. 18 Volgens de wet moeten vrijheidsstraffen ten uitvoer gelegd worden in psychosociale, fysieke en materiële omstandigheden die de waardigheid van de mens eerbiedigen, die het behoud of de groei van het zelfrespect van de gedetineerde mogelijk maken en die hem aanspreken op zijn individuele en sociale verantwoordelijkheid.
  Hoewel Amnesty International de gedetailleerde bepalingen qua rechten van gevangen toejuicht, betreurt de organisatie dat veel van die bepalingen nog niet van kracht zijn, zoals de oprichting van het onafhankelijke klachtenmechanisme, die werden beoogd in de wet.19
  De overbevolking van gevangenissen en onbevredigende werkomstandigheden hebben frequent tot stakingen geleid bij het gevangenispersoneel.
  Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering stelde in 2005 vast dat politieagenten tijdens stakingen in
  gevangenissen werden ingezet om de orde te bewaren. Zonder de nodige training en vaardigheden om met gevangenen om te gaan, is de politie slecht uitgerust om de mensenrechten van gevangenen te beschermen.
  Dit leidde tot verlengde opsluiting in cellen, zonder toegang tot de voorgeschreven wandeling en recreatieve activiteiten en tot beperkingen van het contact van gevangenen met hun advocaten en bezoekers.
  Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering noteerde ook heel wat klachten over mishandeling door de politie. 20

  http://www.aivl.be/nieuws/vn-lidstaten-bevragen-belgie-over-haar-mensenrechtenbeleid/36282

  Comment by kruitvat — May 3, 2011 @ 10:24 am | Reply

 4. België: Bijdrage voor de Universele Periodieke Evaluatie
  11e Sessie van de UPR Werkgroep, Mei 2011
  Index: EUR 14/001/2010 Amnesty International November 2010

  VERBOD OP GEZICHTSSLUIERS
  Amnesty International is bezorgd over een wetsontwerp dat het dragen van gezichtssluiers op openbare plaatsen verbiedt. De Senaat moet zich nog uitspreken over het wetsontwerp. Amnesty International gelooft dat een algemeen verbod op het dragen van gezichtssluiers een schending inhoudt van de vrijheid van meningsuiting en van godsdienstvrijheid van die vrouwen die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen als uiting van hun religieuze, culturele, politieke of persoonlijke identiteit of overtuigingen.
  Amnesty International dringt er dan ook op aan bij staten zo’n wetgeving niet aan te nemen, geen vereisten op te leggen voor de manier waarop vrouwen zich kleden en vrouwen te beschermen voor het opleggen van zulke vereisten door derden.

  AANBEVELINGEN VOOR ACTIE DOOR DE GEËVALUEERDE STAAT
  Amnesty International roept de Belgische overheid op:

  Ratificatie van internationale mensenrechtenverdragen:
  Het Optioneel Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en het Optioneel Protocol bij het VN-Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Vernederende Behandelingen of Bestraffingen zonder verder uitstel te ratificeren.

  Nationale Mensenrechteninstelling:
  Een Nationale mensenrechteninstelling op te richten, volledig in overeenstemming met de Principes van Parijs.

  Administratieve detentie van asielzoekers en mensen zonder papieren:
  Asielzoekers en mensen zonder papieren niet van hun vrijheid beroven in het kader van immigratie- en administratieve regels, behalve in de meest uitzonderlijke omstandigheden, zoals voorgeschreven door internationale en regionale wetten en normen. Een vermoeden tegen detentie zou bij wet moeten geregeld worden.
  De levensomstandigheden in de gesloten centra verder te verbeteren en het bestaande systeem te herzien om individuele klachten te behandelen en om te verzekeren dat er diensten beschikbaar zijn in de gesloten centra die juridisch advies kunnen leveren.

  Inbreuk op het principe van non-refoulement:
  Strikt het principe van non-refoulement te respecteren, ook op onrechtstreekse wijze.

  Gedwongen terugkeer naar Irak:
  Gedwongen terugkeer naar Irak te stoppen, in het bijzonder naar de provincies van Ninewa (Mosoel), Kirkoek, Diyala, Salah al-Din en Bagdad, alsook naar andere erg gevaarlijke gebieden, zoals delen van de Al Anbar-provincie.

  Onvoldoende opvang voor asielzoekers:
  De minimumnormen voor de opvang van asielzoekers te garanderen en onmiddellijke maatregelen te treffen om de grondrechten van asielzoekers te respecteren nadat ze in België zijn aangekomen.

  Buitensporig geweld bij gedwongen terugkeer:
  Te verzekeren dat alle klachten van mishandeling en buitensporig geweld worden onderzocht en een onafhankelijk en doeltreffend systeem in te voeren om gedwongen terugkeer te controleren.

  Gebruik van stroomstootwapens door de politie:
  Te verzekeren dat stroomstootwapens enkel worden gebruikt als dit strikt noodzakelijk en proportioneel is en enkel in situaties waar het enige wettige alternatief het inzetten van dodelijk geweld zou zijn.
  De procedures voor het gebruik van stroomstootwapens door politieagenten transparant en strikt te reguleren en te zorgen voor doeltreffende controlemechanismen om het gebruik van stroomstootwapens in specifieke situaties te onderzoeken.

  Gevangeniswezen:
  Ervoor te zorgen dat er voldoende en adequate middelen worden toebedeeld aan de gevangenissen en de kwestie van de overbevolking in de gevangenissen onmiddellijk en daadkrachtig aan te pakken.
  Te garanderen dat alle personen die hun vrijheid ontnomen worden in menselijke omstandigheden worden vastgehouden, met respect voor de menselijke waardigheid.
  De rechten van gevangenen ten volle respecteren, onder meer door bestaande wetgeving inzake die rechten te implementeren en de oprichting te verzekeren van een onafhankelijk, doeltreffend en toegankelijk klachtenmechanisme voor gevangenen.
  Maatregelen te treffen om de rechten van gevangenen altijd te garanderen, ook tijdens stakingen van het gevangenispersoneel.

  Verbod op gezichtssluiers:
  Het wetsontwerp tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt, in te trekken en maatregelen te treffen om te verzekeren dat alle vrouwen in staat zijn om hun rechten uit te oefenen, vrij van dwang, intimidatie en discriminatie.

  EINDNOTEN
  1 Zie bijvoorbeeld, brief gedateerd 25 maart 2009 van de Permanente Vertegenwoordiger van België naar aanleiding van de kandidaatsstelling voor lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad
  (A/63/801).
  2 Fundamental Rights Agency. National Human Rights Institutions in the EU Member States -Strengthening the fundamental rights architecture in the EU I. Mei 2010.
  3 VN-Mensenrechtencomité. Concluding observations, 22 oktober 2010, CCPR/C/BEL/CO/5. Paragraaf 8.
  4 De status van het Centrum werd hernieuwd in 2010. See ICC, Re-accreditation of the Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism of Belgium to the International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions, Maart 2010.
  5 De Federale Ombudsman. Investigation sur le Fonctionnement des Centres Fermés Gérés par l’Office des Etrangers. Juni 2009. http://www.federaalombudsman.be/sites/default/files/auditCF2008-FR.pdf
  6 Deze tekortkomingen omvatten het korte tijdsbestek voorzien om een klacht in te dienen, de strikte voorwaarden voor ontvankelijkheid en de vereiste dat de klacht moet ingediend worden bij de directeur van het centrum.
  7 Hammarberg, Thomas. Report by the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg, on his visit to Belgium 15-19 December 2008, 17 Juni 2009,
  https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1458603&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=
  FEC65B&BackColorLogged=FFC679
  8 Rechtbanken leggen sinds November 2009 dwangsommen op aan FEDASIL tussen 250-500 € per dag per asielzoeker voor elke dag dat de asielzoeker die de klacht indiende geen toegang heeft tot het officiële opvangsysteem heeft.
  9 http://www.zonderopvang.be (Belgische NGO ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’ – Amnesty International is lid)
  10 CAT/C/BEL/CO/2
  11 CERD/C/BEL/CO/15
  12 Amnesty International heeft vastgesteld dat in de VSA meer dan 400 mensen stierven nadat zij met een stroomstootwapen werden beschoten sinds juni 2001. Zie: Amnesty International public statement of 2 June 2010, AI Index: AMR 51/049/2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/049/2010/en
  13 Parlementaire Vraag – Commissie voor Binnenlandse Zaken 17.03.2010. “Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Binnenlandse Zaken over “het gebruik van de Taser” (n° 20479)”..
  14 Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing wierp gelijkaardige bezorgdheden op en bevel aan om wetgeving in te voeren, gebaseerd op de striktere regulering van het gebruik van vuurwapens door de politie CPT/Inf (2010) 24, http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2010-24-inf-fra.htm.
  15 Cijfers afkomstig van de ‘Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-Generaal EPI Penitentaire Inrichtingen’. See http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/andere/gevangenen/index.jsp.
  16 Hammarberg, op cit. p. 11-12.
  17 CPT/Inf (2010) 24, p. 50.
  18 Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (wet Dupont).
  19 Art. 26-30 van de wet Dupont. Deze bezorgdheid werd ook geuit door Hammarberg (op cit., p.
  12-13).
  20 CPT/Inf (2006) 15, no. 107-117, CPT/Inf (2010) 24, p. 36-40; Hammarberg, (op cit., p. 13).
  ANNEX

  AMNESTY INTERNATIONAL DOCUMENTEN VOOR VERDERE ACHTERGROND1
  Belgium votes to ban full-face veils, 28 April 2010, AI Index: PRE 01/144/2010
  1 Dit document is beschikbaar op de website van Amnesty International:
  http://www.amnesty.org/en/region/belgium
  http://www.amnesty.org

  http://www.aivl.be/nieuws/vn-lidstaten-bevragen-belgie-over-haar-mensenrechtenbeleid/36282

  Comment by kruitvat — May 3, 2011 @ 10:38 am | Reply

 5. Amnesty International Belgique
  http://www.facebook.com/amnestyBE?sk=wall

  Amnesty International
  http://www.facebook.com/pages/Amnesty-International/107376439296877?ref=ts&sk=info

  Amnesty International, francophone
  http://www.amnestyinternational.be/doc/

  Comment by kruitvat — May 3, 2011 @ 11:27 am | Reply

 6. Amesty International: ‘zeer verheugd’
  BELGIË LEGT MENSENRECHTENEXAMEN AF
  DINSDAG, 3 MEI, 2011 – 10:48

  Op 2 mei werd België door andere VN-lidstaten bevraagd over het mensenrechtenbeleid in het land. Amnesty International is verheugd dat tientallen landen de eis delen om, eindelijk, een nationale mensenrechteninstelling op te richten.

  België werd voorts meermaals op de vingers getikt over het asiel- en migratiebeleid, over de situatie in de Belgische gevangenissen en over verschillende vormen van discriminatie.

  Door onder meer de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken af te vaardigen om het beleid te verdedigen gaf België een gepast signaal dat het belang van de evaluatie voor de Belgische overheden aangeeft. De minister werd meermaals gecomplimenteerd door andere landen voor de open houding en de bereidwilligheid om op problemen in te gaan.

  Tijdens de drie uur durende dialoog kwam een hele rist aan thema’s aan bod.

  “Het viel echter op dat tientallen landen dezelfde aanbeveling maakten: de oprichting van een nationale mensenrechteninstelling”, aldus Karen Moeskops, directeur van Amnesty International in Vlaanderen. “België zou best snel werk maken van de oprichting. Een dergelijke instantie kan immers de gaten dichten die er gegroeid zijn door de huidige fragmentarische aanpak. Er zijn verschillende organen en organisaties die deelaspecten behandelen – en dat vaak goed doen – maar zo creëert men natuurlijk grijze zones.”

  Heel wat landen wezen ook op de tekortkomingen in de opvang van asielzoekers in België. “Geheel terecht”, zegt Karen Moeskops. “De humanitaire crisis in de opvang was en is een regelrechte schande. Het is onaanvaardbaar dat in een land als België duizenden mensen op straat beland zijn omwille van het onvermogen een beleid te voeren, laat staan een goed beleid. Nog steeds ontbreken structurele oplossingen.”

  Andere frequent gehoorde opmerkingen en aanbevelingen gingen over de overbevolking in de gevangenissen, over discriminatie op basis van geloof, geslacht en afkomst, over racisme, islamofobie en antisemitisme. Ook het uitblijven van ratificatie van een aantal internationale verdragen en problemen rond de rechten van het kind kwamen vaak aan bod.

  Amnesty International is zeer verheugd over het Belgische engagement om in 2013 al de Mensenrechtenraad in te lichten over de voortgang in de uitvoering van de aanvaarde aanbevelingen. De mensenrechtenorganisatie roept België op om nog een stap verder te gaan en in één van de komende sessies van de Mensenrechtenraad ook een plan te presenteren over hoe die uitvoering zal gebeuren.

  “Over welke aanbevelingen het exact zal gaan is nog niet duidelijk”, aldus Karen Moeskops. “Het is immers pas woensdag dat het rapport gepubliceerd wordt. In dat rapport kan België aangeven welke aanbevelingen het land aanvaardt, welke worden afgewezen en welke verder onderzoek vergen. In september wordt dan het finale document door de Mensenrechtenraad aangenomen.”

  De minister heeft in zijn tussenkomsten meermaals gezegd te zullen overleggen met het middenveld na deze eerste dialoog. “Wij juichen dat zeer toe en zijn uiteraard bereid daaraan mee te werken,” besluit Karen Moeskops. “We hopen ook dat de Parlementen in België zich bewust worden van het belang van de evaluatie en er zich grondig over zullen buigen.”

  Links naar andere pagina’s op de site :
  VN-lidstaten bevragen België over haar mensenrechtenbeleid
  http://www.aivl.be/nieuws/belgie-legt-mensenrechtenexamen-af/36311

  Comment by kruitvat — May 3, 2011 @ 11:53 am | Reply

 7. RAAD VAN STATE STUURT TSJETSJEEN NAAR FOLTERKAMER
  VRIJDAG, 1 APRIL, 2011 – 09:51

  De Raad van State besliste op 1 april 2011 om Arbi Zarmaev, een man van Tsjetsjeense afkomst, uit te leveren aan de Russische Federatie. Amnesty International oordeelt dat de man een ernstig risico loopt om gefolterd en mishandeld te worden. Bovendien is zijn kans op een eerlijk proces miniem. Door de man uit te leveren schendt België haar mensenrechtenverplichtingen.

  Arbi Zarmaev kwam in 2002 in België aan. Pas in 2009 werd zijn uitlevering gevraagd door Rusland op grond van mededaderschap aan een moord, gepleegd in 2001. Het gaat dus weliswaar niet om een politiek misdrijf maar Arbi Zarmaev beweert wel actief te zijn geweest als commandant van een lokale rebellengroep die actief was tijdens de tweede Tsjetsjeense oorlog.

  De Raad van State bevestigt hiermee de beslissing van minister van Justitie De Clerck om de man uit te leveren aan de Russische autoriteiten. Minister De Clerck stelt dat, aangezien het niet gaat om een politiek misdrijf, de autoriteiten geen oog zullen hebben voor eventuele voormalige rebellenactiviteiten van Arbi Zarmaev.

  ONGEPAST EN NAÏEF

  “Dit getuigt van een ongepast, ongegrond en naïef vertrouwen in de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het Tsjetsjeense rechts- en gevangenissysteem”, stelt Carmen Dupont, beleidsverantwoordelijke Amnesty International Vlaanderen. “Nochtans hebben verschillende NGO’s meermaals vastgesteld dat in Tsjetsjenië mensen veroordeeld worden voor geheel andere misdrijven dan die waarvoor ze werden gearresteerd. Vaak ook met ‘getuigenissen’ en ‘bekentenissen’ als enige bewijslast.”

  Er wordt aan Amnesty International veelvuldig gerapporteerd over grove en systematische mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië en de wijdere Noordelijke Kaukasus. De gerapporteerde schendingen omvatten gedwongen verdwijningen, foltering en andere mishandelingen, buitengerechtelijke executies en onwettige detentie, vaak in de context van zogenaamde anti-terroristische operaties.

  Zeker in de Tsjetsjeense deelrepubliek komen foltering en mishandeling van gevangenen vaak voor. Deze praktijken zitten ingebed in het detentie- en rechtssysteem. De kans op foltering is aanzienlijk groter wanneer het gaat om een (zelfs vermeende) politieke opponent van de Tsjetsjeense machthebbers.

  DIPLOMATIEKE GARANTIES ZIJN PAPIERVERSPILLING

  De minister vroeg de Russische autoriteiten om diplomatieke garanties over de behandeling. Het gaat onder meer om een belofte “dat de detentie zal plaatsvinden in een instelling die voldoet aan de vereisten van het EVRM” (het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens) – een citaat uit het besluit van de minister.

  “Dergelijke diplomatieke garanties tegen foltering en mishandeling zijn je reinste papierverspilling. Ze werken niet en zijn een regelrechte aanfluiting van het verbod op foltering en mishandeling dat absoluut en universeel is. Als er een risico is dat de persoon zal worden gefolterd of mishandeld, mag België geen uitlevering toestaan, ook niet als het land belooft het, voor één keer, niet te zullen doen”, zegt Carmen Dupont.

  Amnesty International heeft moeten vaststellen dat, sinds de zogenaamde ‘War on Terror’ losbarstte, steeds meer Westerse landen diplomatieke garanties tegen foltering trachten te gebruiken om de eigen verplichtingen te omzeilen. Europese landen hebben mensen uitgeleverd aan onder meer Algerije, Egypte, Tunesië, Jordanië en Rusland. Vaak bleken de diplomatieke garanties inderdaad onbetrouwbaar met gruwelijke gevolgen voor de betrokkenen en hun familie.

  De analyse of een persoon waarvan de uitlevering wordt gevraagd, een risico zal lopen om gefolterd te worden, moet geval per geval worden gemaakt. Het zou eigenlijk geen betoog mogen behoeven dat diplomatieke garanties tegen foltering niet thuishoren in dergelijke analyse. Een onafdwingbare en oncontroleerbare ‘belofte’ kan onmogelijk opwegen tegen een systematische onwil of onkunde om internationale geldende rechtsregels te volgen. De minister en de Raad van State vergissen zich met andere woorden schromelijk wanneer zij enige beschermende waarde aan de garanties toedichten.

  EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

  “Amnesty hoopt dat de beslissing wordt rechtgezet voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en dat deze praktijken onmogelijk worden gemaakt in de toekomst. De Belgische regering moet het gebruik van bilaterale diplomatieke garanties tegen foltering principieel afwijzen. De enige manier om Arbi Zarmaev te beschermen tegen foltering en mishandeling is hem niet uit te leveren”, besluit Carmen Dupont.

  Links naar andere pagina’s op de site :
  Asiel en migratie
  http://www.aivl.be/nieuws/raad-van-state-stuurt-tsjetsjeen-naar-folterkamer/35944

  Comment by kruitvat — May 3, 2011 @ 11:54 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: