Gevangenissen

July 10, 2011

België: één grote Open-Lucht-Gevangenis

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 5:09 pm
Tags: , , , , ,

FreedomtoThink.jpg

Justitieminister De Clerck en zijn vriendje van Financiën, willen van België één grote Open-Lucht-Gevangenis maken om hun afgesleten politiek imago op te poetsen.  Maar niet iederéén is daarmee akkoord…

—-

Er ging begin deze week een schok doorheen de burelen waar ambtenaren en politici bezig zijn met de realisatie van de nieuwe Dendermondse gevangenis. In tegenstelling tot hun verwachtingen ging de auditeur  – de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie bij de Raad van State – bij de Raad van State in haar zeer lijvig 95 pagina dik pleidooi in tegen de overheden die hier de gevangenis willen bouwen.

Het leek allemaal mooi

En haar voornaamste hier gebruikte argument kan tellen. Volgt de Raad van State haar advies dan betekent dit volgens betrokkenen dat er een tijdlang geen nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) met daarbij een milieueffectenrapport (MER) in Vlaanderen meer mogelijk zijn. De schok in Brussel, Gent en Dendermonde was dan ook groot. “Ik viel van mijn stoel toen ik het las”, was de reactie van een ruimtelijke planner.

Raldes - Gevangenis Oud Klooster - 02-06-2009 - 9

Het actiecomité tegen de gevangenis trok opnieuw naar de Raad van State.

Tegen de bouw van de nieuwe gevangenis was zoals vooraf te verwachten viel beroep aangetekend door het actiecomité uit de Boonwijk die ageert tegen  die komst van de nieuwe gevangenis naar hun buurt. Daarbij vragen zij in kortgeding zoals voorheen de schorsing en finaal ook de vernietiging van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de inplanting van die nieuwe gevangenis moet mogelijk maken. De zaak komt nu in kortgeding voor met debatten voorzien voor augustus en met mogelijks al in september een uitspraak.

Het leek recent op het Dendermondse stadhuis nochtans allemaal zo mooi toen het contract voor de bouw van die gevangenis er op 28 juni plechtig ondertekend werd. De Nederlandse bouwgroep BAM, bankier Dexia, minister van Financiën Didier Reynders (MR), de verantwoordelijke voor de Regie der Gebouwen, en minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) lachten breed en lieten zich veelvuldig fotograferen toen  ze hun handtekening zetten onder die contracten.

http://willyvandamme.wordpress.com/2011/07/10/auditeur-raad-van-state-tegen-rup-gevangenis-dendermonde/#comment-534

Advertisements

3 Comments »

 1. Grote urgentie

  En de urgentie binnen de regering leek ook heel hoog. Wie er niet goedschiks zijn grond verkocht werd praktisch de dag nadien al onteigend. Een zelden gezien fenomeen. En ook de planning was heel strak te noemen. De bouw van de ‘Poort van Dendermonde’ , zoals de gevangenis officieel gaat heten, moest snel starten en zou er ook snel komen. Op 12 oktober wil men van start gaan en al in 2013, dus binnen twee jaar, moet de gevangenis al in gebruik zijn. Dit voor een terrein van 10 hectare en een gebouw dat meer dan 600 personeelsleden werk moet bieden en 444 gevangenen huizen.

  Het leek allemaal mooi toen Stefaan De Clerck en Didier Reynders op 28 juni op het stadhuis de contracten voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis ondertekenden.

  Typerend is dat men voor het archeologisch vooronderzoek op de site van de gevangenis maar twee weken tijd heeft. En dat het onderzoek langs de toegangsweg al begin september moet afgerond zijn. De kans bestaat nu dat die urgentie niet meer nodig zal zijn.

  Noordelijke ontsluitingsweg

  Volgens de auditeur zijn er twee reden waarom dit RUP onwettig is. Het eerste argument is dat de realisatie van de noordelijke ontsluitingsweg volgens haar opgenomen diende te worden in de opmaak van het RUP. Men had dat er bewust uitgelaten omdat het bestaande gewestplan de realisatie van die weg al mogelijk maakt. Er diende dus daarom geen bestemmingswijziging van de grond te gebeuren waardoor een RUP overbodig was. Dat was de stelling van de overheden. Zij vreesden dat een opname van die weg in het RUP een reden zou zijn voor schorsing en vernietiging bij de Raad van State. Nu krijgen zij van de auditeur het deksel toch op de neus geduwd.

  Bovendien stelt men dat er voor die weg een bouwvergunning van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar werd bekomen en het dus wel wettig is. Daar echter verwijst de auditeur dan weer naar het beroep van omwonenden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (*) die zich moet uitspreken over beroepen tegen bouwvergunningen.

  De werken voor de nieuwe noordelijke ontsluitingsweg zijn volop bezig. Hier werden al de bomen gerooid.

  “Maar zolang er hierover geen uitspraak is blijft de bouwvergunning echter wel bestaan. Men werkt trouwens gewoon verder aan die weg. En bovendien is die Raad voor Vergunningsbetwistingen zowat het slechtst functionerend rechtscollege in dit land. Van de vele honderden bezwaarschriften die er liggen leverde men tot heden amper enkele uitspraken af. Het is een ramp. Ook is het argument van dat beroep echte Kafka. Misschien hebben wij pas binnen vijf jaar of meer hierover een uitspraak. Dit kan toch niet”, aldus een ruimtelijke planner.

  http://willyvandamme.wordpress.com/2011/07/10/auditeur-raad-van-state-tegen-rup-gevangenis-dendermonde/#comment-534

  Comment by kruitvat — July 10, 2011 @ 5:14 pm | Reply

 2. Een website

  Het tweede argument dat de auditeur tegen het RUP gebruikt is echter veel fundamenteler en legt een stevige bom onder de ganse ruimtelijke planning in Vlaanderen. Volgens haar is het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 12 april 2008 onwettig want strijdig met het Vlaams decreet van 12 oktober 2007. Beiden werden gemaakt onder de vorige Vlaamse regering en hebben betrekking op wat men noemt het integratieproces rond die ruimtelijke uitvoeringsplannen en de milieueffectenrapporten. Dirk Van Mechelen (Open VLD) was toen als minister verantwoordelijk voor ruimtelijke planning.

  Sinds dit besluit is men bij het opmaken van een RUP verplicht een controle van de mogelijke milieueffecten te onderzoeken, de zogenaamde MER-screening. Zijn er bij de realisatie van een RUP serieuze milieueffecten dat dient men een Plan-MER te maken dat dan samen deel uitmaakt van het RUP. Het decreet stelde dat de publieke kennisgeving van dit MER voor advies door betrokkenen diende te gebeuren door de publicatie van die kennisgeving in één krant of in het gemeentelijk informatieblad.

  Het archeologisch onderzoek moet snel voortmaken.

  Het uitvoeringsbesluit heeft het echter over de publicatie op de gemeentelijke website en niet meer in een gedrukt tijdschrift of krant. En dus is dit uitvoeringsbesluit volgens de auditeur onwettig. “Dat is pure muggenzifterij. In ‘s hemelsnaam, wij leven niet meer in 1990 maar in 2011. Wat wordt het meest gelezen, een website of een gemeentelijk informatieblad? Eerder een website toch. Bovendien is er over dit MER publiek enorm gecommuniceerd kijk maar naar de vele opmerkingen bij dit MER. Ook werd onder meer de Dendermondse schepen Bart Van Malderen over die kwestie in de media toch aan het woord gelaten. Als de Raad van State dit volgt dan zitten ruimtelijke planners bijna geheel zonder werk en voor lang met hun vingers te draaien”, aldus een insider.

  Raad van State onder vuur

  In augustus wordt de zaak in kortgeding voor de Raad van State gepleit en het wordt dan ook voor de overheid bang afwachten. Volgt de schorsing dan is er minstens nog eens een jaar verloren. Maar er is daaarnaast ook de vraag wat er in Vlaanderen met andere dergelijke dossiers moet gebeuren zoals dat van de doortrekking van de N41. Alles op de lange baan?

  Wel lijkt het nu zeker dat die gevangenis op termijn in Dendermonde zal komen. Er gebeurden al vrij omvangrijke werken, de gronden werden allen onteigend, de plannen voor Dendermonde zijn klaar incluis de bouwvergunning en aanbesteding. Hetzelfde voor de noordelijke ontsluitingsweg. En al die contracten slaan op Dendermonde en de site van het Oud Klooster. Of dit comité zich nu verzet of niet, komen zal ze er. De nood aan nieuwe gevangenissen is te groot en geen bouwen betekent gewoon het bestendigen van de straffeloosheid voor vele criminelen. Ook is de enorme overbevolking in de bestaande gevangenissen een schending van de mensenrechten van de gevangenen en onaanvaardbaar voor het personeel dat terecht regelmatig in staking gaat.

  De vraag is hoe minister van Justitie Stefaan De Clercq gaat reageren als dit RUP daadwerkelijk geschorst wordt. Voorlopig kwam er nog geen reactie.

  Verder is het natuurlijk opvallend dat de auditeur de vele argumenten van het actiecomité tegen de gevangenis niet overnam en dus naar de prullenmand verwees. Zowel bij de Regie der Gebouwen als op het kabinet van Justitie wou men nog niet reageren op deze ontwikkeling. Recent kwam de Raad van State al onder zwaar vuur te liggen van zowel de politiek als de media. Dit naar aanleiding van de vernietiging van de vergunning voor de aanleg van een tramlijn naar het Wijnegem Shopping Center en de ontslagkwestie van die Antwerpse stadsambtenaar. Binnen de federale regering gingen er toen stemmen op om maatregelen te nemen.

  http://willyvandamme.wordpress.com/2011/07/10/auditeur-raad-van-state-tegen-rup-gevangenis-dendermonde/#comment-534

  Comment by kruitvat — July 10, 2011 @ 5:15 pm | Reply

 3. Mens erger je niet

  De kans is groot dat als de Raad van State dit advies volgt de storm van verontwaardiging bij zowel de media als de politiek nog groter zal worden dan voorheen. Dat vooral Stefaan De Clerck hier woest zal reageren lijkt praktisch zeker. De man heeft bergen werk doen verzetten om dit zo snel mogelijk te realiseren en dan dit. Een tweede schorsing dreigt immers, ditmaal wegens wat insiders noemen ‘muggenzifterij’. En zijn beleid valt of staat met de bouw van die nieuwe gevangenissen.

  Op 12 oktober moeten de werken voor de bouw van de nieuwe gevangenis normaal starten. Hier de maquette zoals er er moet uitzien.

  Voordien al was er echter bij ruimtelijke planners een storm van verontwaardiging uitgebroken over de Raad van State rond het RUP voor de realisatie van de lokale industriezone Hoogveld I. Dit RUP werd in 2006 geschorst met argumenten die volgens planners een totale miskenning betekende van de wetgeving rond ruimtelijke planning. Ten gronde, bij de discussie rond de vernietiging veranderde de Raad van State echter geheel haar visie en keurde ze het RUP in 2009 toch goed. Ook dit had het einde voor een lange periode van de Vlaamse ruimtelijke planning kunnen betekenen.

  Als de Raad van State dit advies van haar auditeur volgt dan kunnen we aan die ambtenaren op ruimtelijke planning misschien wat gezelschapsspelen bezorgen om zich bezig te houden. Waarom niet een ‘Mens erger je niet’?

  Willy Van Damme

  *: De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een administratief rechtscollege dat zich uitspreekt over geschillen rond bouwvergunningen. Het vervangt in deze kwestie de Raad van State. Het resultaat is echter desastreus met amper uitspraken en geschillen die er zich steeds maar dikker blijven opstapelen. Wat rechteloosheid betekent en chaos. Zo ligt er al meer dan een jaar een bouwdossier van het Dendermondse OCMW te wachten op behandeling.

  De huidige Vlaamse regering had veel kritiek op wat ze zag als de slechte werking van de ‘Belgische’ Raad van State en creëerde ondanks grote bezwaren dan maar een nieuw rechtscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Iets Vlaams. Goed voor veel nieuwe benoemingen maar slecht voor al wie met bouwruzies te maken heeft. Zoals wijlen Gaston Geens, de eerste Vlaamse minister president, ooit stelde: “Wat wij Vlamingen doen, doen wij beter.” Inderdaad.

  http://willyvandamme.wordpress.com/2011/07/10/auditeur-raad-van-state-tegen-rup-gevangenis-dendermonde/#comment-534

  Comment by kruitvat — July 10, 2011 @ 5:17 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: