Gevangenissen

January 23, 2013

België: zwaar zieke gevangenen in overvolle gevangenissen

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 9:19 pm
Tags: , , , ,

Image

Brussel, 22 juni 2009

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: zieke gevangenen, overbevolkte gevangenissen, dossier Vervloesem

In uw brief van 25 maart 2009 (dat is bijna 3 maanden geleden) aan de heer Vervloesem van onze vereniging, schreef u dat u de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de opdracht had gegeven om de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem te onderzoeken. (Uw brief met ref. PV71/KL/1523AC)

Zoals ik u herhaaldelijk maar tevergeefs schreef kwam er van een onderzoek echter niets in huis en de kans dat de heer Vervloesem eerstdaags in de gevangenis van Brugge overlijdt, wordt met de dag groter.

De heer Vervloesem deelde mij in zijn brief van 19 juni 2009 mede dat zijn gezondheid dagelijks achteruit gaat. Hij is constant draaierig, moet constant transpireren, moet regelmatig braken, hij kan nog maar zeer slecht zien, ziet alles schemerig, heeft zware hoofpijnen, kan zijn evenwicht bijna soms niet meer bewaren en heeft voortdurend pijn aan zijn hart.

Zijn bloeddruk stond al een keer op 25 en staat meestal op 24.
Zijn suikerspiegel staat al een paar weken op 600.
Dat is dodelijk voor iemand die een paar maanden geleden een zware open hartoperatie onderging en op 14 mei 2009 normaal gezien wegens nieuwe ernstige hartproblemen in het ziekenhuis had moeten opgenomen worden (wat door het negatieve advies van de gevangenisdirectie juistgeteld 1 dag voor dat de opname had moeten plaats hebben, werd voorkomen).

De heer Vervloesem kan enkel overleven door bijna constant op bed te liggen.

U spreekt op uw website over een ‘menselijke justitie’ en in uw Masterplan 2008-2012 spreekt u over een ‘gevangenisstructuur in humane omstandigheden’.

U spreekt op uw website over ‘hervormingen’ en over de inspanningen die u op gebied van het electronisch toezicht voor gevangenen levert.

U klaagde bij de Nederlandse regering over de ‘overbevolkte’ belgische gevangenissen en u zorgde ervoor dat er een 600 belgische gevangenen in nederlandse gevangenissen zullen opgesloten worden.

Vandaar dat ik niet begrijp dat u de detentieomstandigheden van de heer Vervloesem niet wenst te laten onderzoeken. Dat is toch in strijd met uw eigen woorden en tast toch uw eigen politieke geloofwaardigheid aan ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. In bijlage zend ik U nogmaals een kopie van mijn aangetekend schrijven van 5.6.2009 met de lijst van spoedopnames en operaties van de heer Vervloesem waarvan geen woord gesproken wordt in het medische dossier, het verslag van de directie van de gevangenis te Brugge en het eindrapport van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis te Brugge.

Op 30.4.09 schreef U mij dat dit dossier werd ‘opgevolgd’ maar ook daar is dus niets van te merken.

Advertisements

January 19, 2013

België veroordeeld

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 9:05 pm
Tags: , ,

soins_intensifs_002België werd zopas in de VN-raad voor Mensenrechten verkozen maar laat in eigen land de zwaar zieke gevangenen in haar volgepropte gevangenissen sterven zonder rekening te houden met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens…

————-

Brussel, 19.5.2009

In de Gazet van Antwerpen van 14 mei 2009 stond le lezen dat de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTR) in zijn jongste jaarrapport ‘zeer negatief over het beleid’ was. De CTR vindt dat hij niet au sérieux wordt genomen en dat er met zijn meningen te weinig rekening wordt gehouden. Hij wil de minister kunnen bevelen om een wantoestand binnen een bepaalde tijd af te schaffen. Hij voelt zich ook onvoldoende onafhankelijk en wil daarom onder parlementaire voogdij.

De CTR overkoepelt de toezichtscommissies die aan iedere gevangenis verbonden zijn om na te gaan of de leefvoorwaarden in de bajessen wel voldoende menselijk zijn. De leden van deze commissies kunnen altijd in de bajes binnen voor controle op eventuele misstanden alhoewel er in de praktijk niets van te merken valt en de gevangenen en hun naasten zich afvragen of die toezichtscommissies wel bestaan.

Meer dan een maand geleden beloofde justitieminister De Clerck aan Raf Jespers, advocaat van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, dat de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem, zou ‘onderzoeken’.

De activist kreeg echter niemand te zien en te horen.

Hij kreeg wél nieuwe hartproblemen tengevolge van de onbegrijpelijke, wekenlange stopzetting van zijn medicatie en behandeling na zijn zware hartoperatie. Justitieminister De Clerck en dokter Proot (hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge) werden hiervan meermaals en per aangetekende brief op de hoogte gesteld.

Normaal gezien had hij voor die nieuwe hartproblemen op vrijdag 15.5.2009 opnieuw met spoed in het AZ Sint-Jan te Brugge moeten opgenomen worden.

Juist één dag voor deze spoedopname (op 14.5.2009) maakte de directie van de gevangenis van Brugge echter bekend dat men negatief adviseerde omtrent de penitentiaire verlofaanvraag die Marcel Vervloesem op 5 maart 2009 had gedaan.
In haar brief aan Mter Jespers stond ondermeer dat de dochter van Marcel Vervloesem ‘onvoldoende van haar vader hield’.

Marcel Vervloesem kreeg zijn dochter daarop huilend aan de telefoon en besloot toen om zijn medicatie en zijn medische behandeling, alsook zijn hospitalisatie, te weigeren.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt dat de gevangenisdirectie en bepaalde mensen uit justitie, de reactie speciaal hebben uitgelokt om de zwaar zieke Marcel Vervloesem de genadeslag te geven.

Justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerker Ilse Baart die schreven dat de medische toestand van Marcel Vervloesem ‘wordt opgevolgd’, werden opnieuw geinformeerd omtrent deze kwestie maar zij reageren niet.

Een mensenleven is blijkbaar van geen tel voor dit soort ‘hooggeplaatste’ figuren.

 


declerck.286380LINKS:

Werkgroep Morkhoven Skynet
Droit Fondamental
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Gerecht Turnhout
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Jacobs Zicot Turnhout
Onkelinx Turnhout
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Hof van Beroep Antwerpen – Vervloesem
Kinderporno ondergronds
België in VN-raad voor Mensenrechten

FOTO’S

° Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als ‘laffe kindermisbruiker’, ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘geesteszieke’ aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Justitieminister De Clerck (CD&V – Vlaamse Christen Democraten).
De minister die over een ‘menselijke justitie’ spreekt maar die geen rekening wil houden met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met de gezondheidstoestand van zieke gevangenen in het algemeen (alhoewel hij zich steeds beklaagt over zijn ‘overvolle gevangenissen’), wenste geen onderzoek te laten voeren naar de door de Hoge Raad voor Justitie schriftelijk erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderporno-cdroms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen.
De Clerck die zich fel tegen de ‘straffeloosheid’ keert, wilde ook geen onderzoek laten voeren naar:
– het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort.
– de 30 processen-verbaal inzake de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem wordt genoemd.
– het geknoei met het medisch dossier van Marcel Vervloesem door de dienst Penitentiaire Gezondheidszorg onder leiding van dokter F. Van Mol.
– het totaal gebrek aan medische zorg en het herhaaldelijk stopzetten van de medicatie + medische behandeling van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge waardoor Marcel Vervloesem regelmatig met spoed moest opgenomen worden en opnieuw hartproblemen kreeg.
– de wekenlange éénzame opsluiting van Marcel Vervloesem in een isoleercel op het medisch centrum van de gevangenis van Brugge ‘nadat er een telefoontje vanuit Brussel was gekomen’.
– het blokkeren van de briefwisseling van Marcel Vervloesem.
– de werkwijze van de Psycho Sociale Dienst (PSD) die gedurende 8 maanden lang alle dossiers in verband met Marcel Vervloesem wist te blokkeren en tot geen besluit wist te komen in haar eindrapport.
– de Dienst Individuele Gevallen (DIG) die haar werk niet naar behoren doet en zes maanden nodig heeft om op een simpel verzoekschrift te antwoorden.
– de willekeurige sancties en het onbeäntwoord laten van rapportbriefjes door de gevangenisdirectie te Brugge.
– de chantagetechnieken die de gevangenisdirectie te Brugge tegenover Marcel Vervloesem gebruikte om de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen, enzovoorts…
De Minister blokkeerde zelf de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet waardoor Marcel Vervloesem’s zaak niet voor de strafuitvoeringsrechtbank kon komen, beloofde meer dan een maand geleden schriftelijk dat hij het Hoog Comité voor Toezicht van het Gevangeniswezen een onderzoek zou laten voeren naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem (waarvan niets in huis kwam) en overtrad ondermeer artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (door België mede ondertekend) dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en waarin staat dat iedereen het recht heeft om menswaardig te worden behandeld. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en de minister van justitie om ervoor zorgen dat dit mensenrecht ten allen tijde wordt geëerbiedigd, en dat geldt zeker voor de België dat zopas in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werd verkozen.

Guantanamo Brugge

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 9:00 pm
Tags: , , ,

p08_Raf_Jespers_pln_2008Brussel, 24.11.2008

TER KENNISGEVING

Geachte Mter Jespers,

Betreft: Marcel Vervloesem

Ik wens u het volgende mede te delen in verband met uw cliënt Marcel Vervloesem:

– We zijn Marcel vrijdag, 21.11.2008, gaan bezoeken en waren geschokt door zijn slechte gezondheidstoestand. Hij kwam pas een kwartier later dan verwacht in de ontmoetingszaal van de gevangenis te Brugge binnen omdat hij nog even bij de dokter was geroepen.
Vermoedelijk had dit ondermeer te maken met de felle bloedingen die hij had gekregen aan de lies tengevolge van de hart-inkijkoperatie van enkele dagen geleden in het Sint-Jan Ziekenhuis te Brugge.
Twee verplegers zouden, na ons bezoek, de wonde met snelverband trachten dicht te duwen. Dat zou een half uur duren. Zes uren later zou men de wonde opnieuw trachten te sluiten. Wat er ‘s nachts zou gebeuren, was onduidelijk.
– Marcel had zeer veel pijn gehad ten gevolge van deze bloeding en gelukkig had men hem een pijnstiller gegeven.
– De man die de cel waarin Marcel enkele dagen geleden werd gestoken, onderschijtte (wat niet bepaald gezond is voor iemand die totaal verzwakt is, operaties moet ondergaan en tengevolge van zijn bloedarmoede geen weerstand heeft tegen infecties), schijnt nu regelmatig onder de douche gezet te worden.
– De suikerspiegel van Marcel stond na de inkijkoperatie in het Sint-Jan ziekenhuis plotseling op 129 (wat normaal te noemen is). Ik vermoed dat hij de voorbije maanden onvoldoende insuline heeft gekregen waardoor zijn suikerspiegel voortdurend van 40 tot 620 schommelde zodat hij even in coma geraakte en tenslotte met spoed moest opgenomen worden in het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout.
Het was trouwens al vreemd dat de gevangenis van Brugge een maand geleden zijn medisch dossier vergat mee te geven naar de gevangenis van Turnhout zodat hij 2 dagen en nachten achter elkaar geen insuline kreeg terwijl er in de gevangenis van Turnhout geen medische dienst is en er ‘s nachts geen verpleging is. Ik vernam dat andere suikerzieke gevangenen soms helemaal geen insuline krijgen terwijl de Wet Borginon zegt dat de gezondheidszorg binnen de gevangenis evenwaardig moet zijn aan die van ‘buiten’.
– De brieven van Marcel schijnen sinds enkele dagen normaal door te komen (voor hoelang weten we nog niet) terwijl in het bezoekersreglement van de gevangenis van Brugge duidelijk staat dat de briefwisseling ‘vrij’ is. Er waren ook wekenlange problemen met de briefwisseling tijdens zijn wekenlange opsluiting in een isoleercel in de gevangenis van Brugge. Normaal gezien zouden de Commissies van Toezicht die volgens de Wet Borginon op de rechten en de behandeling van de gevangenen zouden moeten toezien, moeten optreden maar ik heb de indruk dat die commissies enkel maar op papier bestaan.
– Marcel wacht nu al 20 dagen lang op zijn persoonlijke spullen, brieven en schrijfgerief die in zijn cel van de gevangenis van Turnhout zijn blijven liggen. Ik diende terzake een klacht in bij Hans Meurisse, directeur-generaal van het Gevangeniswezen.
– Het medisch dossier dat een week geleden plotseling opdook en dat ondermeer voor de behandeling van Marcel’s zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank dient, is nog steeds niet bij Marcel gekomen. Via een verpleegster, een dokter en de directeur van de gevangenis had dit moeten gebeuren. U had ook al problemen met de samenstelling van uw dossier heb ik vernomen omdat men de antwoorden op uw schrijven steeds naar de gevangenis stuurde waar Marcel niet verbleef.
– 20 dagen geleden zei u naar aanleiding van de spoedopname van Marcel in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout, in een interview met de pers, dat de de behandeling voor de strafuitvoeringsrechtbank een kwestie van enkele ‘dagen of weken’ was. Waarschijnlijk worden het ‘enkele maanden of jaren’ (als Marcel nog leeft). Het zou niet slecht zijn indien er een bepaalde datum wordt vastgesteld. Bij ex-politieinspecteur Bart Debie van het Vlaams Belang, was de zaak reeds na 1 dag geregeld. Bart Debie die door het hof van beroep te Antwerpen tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, mocht reeds na 1 dag gevangenis, thuis op een electronische enkelband zitten wachten. Is dit misschien een oproep om lid te worden van het Vlaams Belang ?
– Ik stel mij ernstige vragen rond de reeks tuchtmaatregelen die er de jongste weken in de gevangenis van Brugge tegen Marcel werd genomen. Directrice Deloof zou een negatief rapport hebben opgemaakt omdat Marcel ‘de feiten niet wilde bekennen’ en ‘niet wenste af te zien van de procedure voor het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg’. Dit kan niet. Ik heb directeur-generaal Hans Meurisse hiervoor gecontacteerd.
– Marcel zou deze week een eerste hartoperatie ondergaan. Zoals gewoonlijk is niemand (ook Marcel of zijn eigen dochter niet) op de hoogte van de dag van de opname in het Sint-Jan Ziekenhuis. Dat schept onzekerheden en geeft tal van problemen, zowel voor de bezoekers als voor Marcel zelf. Vorige week kwamen de Nederlandse ouders van een paar slachtoffers van sexueel misbruik die door Marcel werden geholpen, na 200 kilometer rijden in Brugge aan om Marcel in de gevangenis te gaan bezoeken. Zij kregen te horen dat Marcel in het ziekenhuis was. In het ziekenhuis aangekomen moesten zij vernemen dat Marcel ‘er niet was’ en er werd hen gevraagd of zij wel een ‘toelating tot bezoek hadden’ terwijl deze mensen deze toelating al 2 maanden geleden hebben gekregen. Dit tast het bezoekrecht van Marcel aan en dreigt hem opnieuw te isoleren. Dat was trouwens ook de bedoeling van het blokkeren van zijn brieven en is waarschijnlijk de reden waarom zijn persoonlijke spullen en schrijfgerief nog steeds in de gevangenis van Turnhout liggen.
– Marcel weet nog altijd niet of het geld van zijn rekening in de gevangenis van Turnhout naar zijn rekening in de gevangenis van Brugge werd overgeschreven en moest zich onlangs fruit aanschaffen door middel van de postzegels die hij kreeg.
– Ik dacht dat de Wet Borginon de gevangenen toch bepaalde rechten toekende…
– De Liga voor de Rechten van de Mens lijkt zich niets van deze zaak aan te trekken en de federale ombudsman die me schreef dat ik mij in geval van tuchtmaatregelen tegen Marcel tot hem mocht richten, laat niets meer van zich weten.

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com


Guantanamo België
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belgië&btnG=Recherche+Google&meta=lr%3Dlang_nl

Guantanamo Brugge: Politieke moorden – Marteling van koerdische activisten
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAABBOBJ&obid=32920

Guantanamo Brugge: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gevangenis+Brugge+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo Brugge: Marcel Vervloesem werd gefolterd en vermoord
http://www.google.be/search?hl=fr&q=moord+marcel+vervloesem&btnG=Recherche+Google&meta=

Marcel Vervloesem: kinderpornozaak Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+kinderpornozaak+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Guantanamo belge
http://www.google.be/search?hl=fr&q=guantanamo+belge&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Meurtres politiques – Tortures des activistes kurdes
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAA&obid=32919

Guantanamo de Bruges: euthanasie
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prison+Bruges+euthanasie&btnG=Rechercher&meta=

Interview de l’avocat de Marcel Vervloesem
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=36356

Maître Raf Jespers, avocat de Marcel Vervloesem – Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem – Raf Jespers, Vervloesem’s lawyer
http://www.google.be/search?hl=fr&q=raf+Jespers&btnG=Recherche+Google&meta=

Guantanamo de Bruges: Activiste Marcel Vervloesem était torturé et assassiné
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+meurtre+assassiné&btnG=Rechercher&meta=

Le Monde: prison de Bruges
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Journal+Monde+prison+Bruges&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: réseau pédocriminel de Zandvoort
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Marcel+Vervloesem+réseau+pedocriminel+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Convention de Génève, 17 juli 1929:
http://www.icrc.org/dih.nsf/WebART/305-430043?OpenDocument

Guantanamo di Bruges: eutanasia
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Prigione+Bruges+eutanasia&btnG=Rechercher&meta=

Marcel Vervloesem: reti pedocriminali di Zandvoort
http://www.google.be/search?q=Marcel+Vervloesem+reti+pedocriminali+di+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Hitler – Auflösing:
http://www.google.be/search?q=Hitler+Auflösing&btnG=Rechercher&meta=

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles
België – Belgique – Belgio
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, postmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

—-

Alhoewel het intussen zeer slecht gesteld is met Marcel Vervloesem die enkele dagen geleden voor een hart-inkijkoperatie eindelijk naar het ziekenhuis overgebracht werd en deze week, op een tot dusverre onbekende datum, zijn eerste hartoperatie moet ondergaan, kan men hem nog altijd schrijven om hem te ondersteunen.
Schrijf hem (het best aangetekend) met een eventuele kopie van uw schrijven naar de vzw Werkgroep Morkhoven – Zend hem lege enveloppes en steek postzegels (niet meer dan 10) bij uw brief alhoewel hij niet meer in staat zal zijn om alle brieven te beäntwoorden:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem – Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries – Brugge (België)
Tel: 050 45 71 11 – Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 – Fax: 0032 50 45 71 89

Gevangenisnieuws 2009

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 7:39 pm
Tags: , , ,

15-05-09

declerck.286380Brussel, 15 mei 2009

Hierbij volgen enkele brieven aan justitieminister De Clerck (CD&V – Vlaamse Christen Democraten) in verband met de Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die, onder druk van justitie en de gevangenisdirectie van Brugge, gisteren besloten heeft om zijn medicatie en medische behandeling definitief stop te zetten.

In 1998 werd Marcel Vervloesem door zijn halfbroer Victor V. (Sp.a-bestuur Herentals, voordien lid van de CD&V), in roddels tegenover Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en de commerciële zender VTM, van ‘verkrachtingen en folteringen’ beschuldigd. Volgens Victor V. die de wereldwijde publiciteit rond zijn halfbroer inzake de kinderpornozaak Zandvoort benijdde en zowat 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan, hadden de ‘feiten’ zich 20 jaar voordien voorgedaan. Victor V. benoemde zijn halfbroer enkele jaren geleden echter tot secretaris van zijn vereniging die werkzaam was rond sociale woningen.

In 2005 organiseerde Victor V. die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, een petitie om Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij in de wijk Koninkrijk te Morkhoven te laten zetten.

Alhoewel de petitie amper door een tiental kennissen van Victor V. werd getekend, bracht het OCMW-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) deze petitie ter sprake in de gemeenteraad van de Stad Herentals.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) stond vrij positief tegenover het voorstel in de petitie ‘omdat dit ook rond het imago van Herentals en omstreken draaide’ maar stelde zich iets voorzichtiger op tegenover de eis in de petitie om de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.

De vrederechter was echter niet akkoord met de manier waarop men de actievoerder uit zijn woning trachtte te drijven.

Een klein jaar geleden liet de Geelse Bouwmaatschappij weten dat zij Marcel Vervloesem uit zijn woning wilde.
Er werd toen een oplossing gevonden voor de problemen die zich tengevolge van de opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen van Turnhout en Brugge voordeden.

Vorige week richtte de Geelse Bouwmaatschappij zich tot de vrederechter omdat zij het huurcontract met Marcel Vervloesem wil verbreken…

De vzw Werkgroep Morkhoven verwacht dat Marcel Vervloesem één van de komende dagen in de gevangenis van Brugge of in het AZ Sint-Jan te Brugge zal overlijden en bereidt thans een rechtszaak voor tegen justitieminister De Clerck die zwaar nalatig is gebleven in het dossier.
De Clerck die bij de Nederlandse regering over zijn ‘overbevolkte gevangenissen’ ging klagen, vindt ondermeer dat zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem eindeloos moeten lijden en tot hun laatste adem in de gevangenis moeten opgesloten worden.
Hij overtreedt daarmee het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat door België mede werd ondertekend.


Brief aan Minister De Clerck

Kabinet justitieminister De Clerck
t.a.v. Mevrouw Baart

Brussel, 11 mei 2009

Geachte Mevrouw Baart,

Ik kreeg zopas nog een telefoontje van Marcel Vervloesem.

En zonder rond de pot te draaien, zoals de Minister dit voortdurend doet, kan ik u hierbij nog het volgende mededelen:

Vandaag diende er, zoals gisteren, opnieuw bloed te worden genomen van Marcel Vervloesem omdat er een ‘foutje’ was gebeurd.

Toen Marcel Vervloesem vroeg hoe het nu medisch gezien stond (opname in het ziekenhuis enzoverder), antwoordde de verpleegster hem dat ‘de dokter dit morgen met hem zou bespreken’.

Uit de bloedstaal had men kunnen opmaken dat de suiker van Marcel Vervloesem, zoals we reeds maanden weten, ‘veel te hoog staat’.

Marcel Vervloesem heeft een medicament bijgekregen. Het gaat hier om de bloedverdunner Marcumar. Dit is een zwaar medicament dat niet zonder gevaar is voor hart en hersenen.

Marcel Vervloesem heeft nog altijd niets gehoord van zijn penitentiair verlof dat hij op 5 maart 2009 had aangevraagd en dat op 5 mei op de directievergadering was besproken.
Men had hem weer beloofd dat hij diezelfde dag nog een antwoord zou ontvangen. Maar het betreft hier weer de zoveelste valse belofte.

Ook van de PSD dat de beslissing van de directievergadering op 5 mei jl. en van het personeelscollege op 7 mei jl. voor de zoveelste keer verhinderde, en dat twee dagen nadien afkwam met de ‘zegevierende’ mededeling dat het zogezegd haar eindrapport had afgemaakt, heeft Marcel Vervloesem niets meer vernomen.

Artikel 72 van de strafuitvoeringswet is nog altijd niet van toepassing. Het wordt (tussen haakjes) door de Minister zelf al maandenlang geblokkeerd.

Marcel Vervloesem heeft na 6 weken nog altijd niets vernomen van professor Distelmans die de Minister zogezegd voor zijn euthanasieaanvraag had gecontacteerd.

Marcel Vervloesem heeft een maand nadat de Minister hem en zijn advocaat liet weten dat het Hoog Comité van Toezicht van het Gevangeniswezen zijn detentieomstandigheden zou onderzoeken, nog altijd niets van dit Comité vernomen.

U ziet dus dat de brieven van de Minister niet meer dan een allegaartje van valse beloftes zijn waardoor de Minister op de gestelde vragen geen antwoord moet geven.

Dit weerspiegelt eigenlijk op een perfecte manier het gevangenisbeleid van de Minister dat vooral uitblinkt in zijn afwezigheid.

Hoe dan ook, indien er één van de volgende dagen iets zou mislopen met Marcel Vervloesem, dan zal de Minister, die op alle mogelijke manieren geinformeerd wordt, daar persoonlijk voor moeten opdraaien.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

GEEN REACTIE

——————–

Brief aan Minister De Clerck

Brussel, 11 mei 2009

Geachte Mevrouw Baart,

Betreft: Marcel Vervloesem – uw brief van 30.4.2009

Ik zou u de volgende vragen willen stellen inzake voornoemd onderwerp:

– Heeft de minister nu al een onderzoek laten instellen naar het foutieve rapport dat door de Penitentiaire Gezondheidsdienst van Dokter Van Mol van het ministerie van justitie werd opgemaakt ?
– Heeft de minister al opdracht gegeven om te laten onderzoeken waardoor de medicatie van Marcel Vervloesem herhaaldelijk werd stopgezet, wat tot nieuwe hartproblemen heeft geleid en zijn heropname in het ziekenhuis (waar hij zal behandeld worden met electroshocks) noodzakelijk maakt ?
– Marcel Vervloesem heeft gedurende 4, 5 jaar kanker. Hij werd er tweemaal voor geopereerd. De dokter van de gevangenis van Turnhout heeft op 10.12.2008 een zorgprotocol voor de kanker gevraagd maar daaraan werd nooit een gevolg gegeven. Wordt de aanwezigheid van kankercellen in het bloed van Marcel Vervloesem onderzocht?
– Hoe komt het dat Marcel Vervloesem niettegenstaande de ‘gepaste verzorging’ al drie weken lang met opgestapeld vocht in zijn benen sukkelt, wat tijdens zijn opsluiting in de gevangenis te Turnhout tot een spoedopname leidde waarbij hij zes uren lang aan de hartmachine (+ andere toestellen) lag ?
– Hoe komt het dat Marcel Vervloesem’s bloeddruk de laatste weken steeds op 19 en 20 staat, wat levensgevaarlijk is na zijn recente hartoperatie ?
– Wordt er wel nagegaan of de voor 60% werkende nieren van Marcel Vervloesem nog voldoende functioneren ? Is dit, tesamen met zijn hart- en suikerziekte, misschien één van de redenen van de vochtopstapeling in zijn benen ?
– Hoe komt het dat de suikerspiegel van Marcel Vervloesem nog steeds niet gestabiliseerd is en soms op 300 staat, wat in zijn geval, levensgevaarlijk is ?
– Waarom laat men deze problemen steeds aanslepen in plaats van Marcel Vervloesem in observatie te nemen in het ziekenhuis ?
– Waarom zette men, tesamen met de medicatie, de kinesytherapie en de revalidatie van Marcel Vervloesem gedurende een drietal weken na zijn hartoperatie stop ? Wie was daar verantwoordelijk voor ?
– Gaat Marcel Vervloesem opnieuw in bewusteloze toestand aan de operatietafel en het ziekenhuisbed geketend worden ?
– Wordt hij na zijn terugkomst uit het ziekenhuis (als hij de electroshocks overleeft) opnieuw bij de psychisch gestoorde persoon op het medisch centrum van de gevangenis te Brugge gestoken om te ‘recupereren’ ?
– Heeft minister De Clerck nu al werk gemaakt van de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (vrijlating op medische gronden) ?
– Waarom laat minister De Clerck zieke gevangenen eindeloos lijden in zijn volgepropte gevangenissen en houdt hij geen rekening met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens waarin de mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld ?
De minister schendt artikel 2 (recht op leven), artikel 3 (verbod op martelen – Volgens het VN-verdrag is marteling ‘iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk of geestelijk, wordt toegebracht met zulke oogmerken als het verkrijgen van inlichtingen, bestraffing, intimidatie of dwang, wanneer zulke pijn wordt toegebracht door of met instemming van een overheidsfunctionaris), artikel 13 (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel), artikel 14 (verbod op discriminatie)
– Waarom discrimineert de minister gevangenen en mogen gevangenen zoals Bart Debie (Vlaams Belang) reeds na 1 dag, om ‘gezondheidsredenen’, terug naar huis terwijl andere gevangenen van geen enkele gunstmaatregel kunnen genieten en hun reintegratie en reclasseringsdossier door eindeloze vertragingsmanoeuvres van de PSD (Psycho Sociale Dienst van het ministerie van justitie) en de DIG (Dienst Individuele Gevallen van het ministerie van justitie) worden geblokkeerd ?
– Waarom beklaagt de minister zich tegenover de Nederlandse regering over zijn overbevolkte gevangenissen terwijl hij mensen zoals Marcel Vervloesem met hun uitzichtloze medische toestand in die overvolle gevangenissen laat wegteren ?
– Op het medisch centrum van de gevangenis te Brugge zag ik tal van gevangenen die volledig afgeleefd waren en onvoldoende of geen medische verzorging kregen. Wat bedoelt de minister eigenlijk met zijn ‘rechtvaardige en menselijke justitie’ ?
– Waarom wil de minister dat Marcel Vervloesem zijn laatste adem uitblaast in de gevangenis ?
– Waarom laat de minister, terwijl ik hem dit herhaaldelijk vroeg, geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken en de kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen ?
– Waarom vraagt de minister zich niet af waarom er geen onderzoek gevoerd wordt naar de 30 processen-verbaal inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem wordt genoemd ? In oktober 2006 liet ik een kopie van deze lijst PV’s aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen (alwaar de kinderporno-cd-roms verdwenen) overmaken.
– Wil de Minister de zwaar zieke Marcel Vervloesem door middel van zijn gevangenisschap in mensonterende omstandigheden, het zwijgen opleggen inzake de kinderpornozaak Zandvoort terwijl de Minister weet dat daar geen onderzoek in gebeurde ?

In afwachting van het antwoord van de Minister, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

GEEN REACTIE

——————–

‘Antwoord’ van Minister De Clerck

Van: Baart, Els
Verzonden door: just.fgov.be
Aan: Jan Boeykens
Cc: Desmet, Mathieu
Datum: 11 mei 2009
Onderwerp: RE: Marcel Vervloesem: Brief van 30.4.2009

Geachte heer Boeykens,

Ik hem met aandacht uw mail van 8 mei 2009 gelezen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de heer Vervloesem.

Zoals in het verleden reeds geantwoord, werden alle opmerkingen overgemaakt aan de gevangenisarts en aan de Dienst Gezondheidszorg Gevangeniswezen.

De medische opvolging en behandeling valt onder het medisch geheim en de bevoegdheid van de geneesheren die alles eraan doen om de heer Vervloesem een adequate en volwaardige medische behandeling en verzorging te verzekeren.

Het staat de heer Vervloesem te allen tijde vrij zelf een arts naar keuze naar de gevangenis te laten komen, die hem kan onderzoeken en zich nadien met de gevangenisarts in verbinding kan stellen om overleg te plegen over diagnose en behandeling.

Met voorname hoogachting,

Els Baart

Kabinet Stefaan De Clerck, Minister van Justitie

——————-

Brief aan De Clerck

Brussel, 8 mei 2009

Minister van Justitie
Stefaan De Clerck
Waterloolaan, 115
1000 Brussel

Geachte Mevrouw Baart,

Betreft: uw brief van 30.4.2009 inzake de heer Marcel Vervloesem

Uw ref.: KAB/LSt/EB/2009-11040

Ik wens u te danken voor uw brief van 30.4.2009 (ondertekend door minister De Clerck) waarin u geen enkel antwoord gaf op de door mij gestelde vragen in mijn E-mails en in mijn aangetekende brieven van 19.1.2009, 20.1.2009, 2.4.2009 en 9.4.2009 aan minister De Clerck.

U schreef mij enkel dat ‘de medische aspecten van het dossier Vervloesem werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg’.

Ik had de minister echter verzocht een onderzoek te laten voeren naar het door de Penitentaire Gezondheidsdienst (die onder verantwoordelijkheid valt van Dokter F. Van Mol) verkeerdelijk opgestelde medische rapport over Marcel Vervloesem.

Voorts vroeg ik de minister om rekening te houden met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat het nodeloze en folterende lijden van zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem verbiedt.

Ik deelde de minister herhaaldelijk mede dat Marcel Vervloesem op enkele maanden tijd, 6 keren met spoed in het ziekenhuis diende opgenomen en 5 keren diende geopereerd te worden. Ik wees de minister op de uitzichtloze gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker, nieren die maar voor 60% werken enzoverder) en het feit dat dergelijke mensen niet in zijn tot boordens toe volgestompte gevangenissen thuishoren.

Ik vroeg de minister waarom hij gevangenen discrimineerde en vroeg hem waarom Michel Nihoul (Zaak Dutroux) om ‘gezondheidsredenen’ zo snel een verlofregeling en gunstmaatregelen kreeg toegezegd terwijl andere gevangenen en mensen zoals Marcel Vervloesem tot hun laatste adem in de gevangenis worden opgesloten.
Ik bracht daarbij ook het geval van Bart Debie (Vlaams Belang) ter sprake die tot 4 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld maar die om ‘gezondheidsredenen’ en dank zij het ‘cordon sanitaire’ tegenover het Vlaams Belang, reeds na 1 dag terug naar huis mocht gaan om er op zijn electronisch enkelbandje te wachten.

Ik zei de minister dat hij politiek verantwoordelijk was voor deze wantoestanden en vroeg de minister om op te houden met over zijn ‘overbevolkte gevangenissen’ te klagen omdat hij daar zelf schuldig aan is.

Ik informeerde de minister meermaals over het feit dat Marcel Vervloesem herhaaldelijk geen medicatie kreeg en zijn noodzakelijke medicatie reeds 3 x zonder enige reden, geheel of grotendeels werd stopgezet (gevangenis te Turnhout, isoleercel van de gevangenis te Brugge, gevangenis te Brugge).

Ik zond de minister een kopie van mijn schrijven aan Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, onder wiens verantwoordlijkheid de medicatie van Marcel Vervloesem reeds twee maal zonder enige reden werd stopgezet. Dit schrijven bevatte een uitgebreid medisch verslag over de uitzichtloze gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem nadat hem wekenlang de noodzakelijke medicaties, revalidatie en kinesytherapie nodig om te herstellen van zijn hartoperatie, werden onthouden.
De minister liet de zaak echter wekenlang aanslepen zodat de cardioloog uiteindelijk onregelmatige hartkloppingen bij Marcel Vervloesem vaststelde. Dat was waarschijnlijk ook de bedoeling van deze zoveelste medicatiestop waaraan de diensten van de minister pas na weken de nodige aandacht besteed hebben zodat het kwaad weer was geschied en de schade aan de gezondheid van Marcel Vervloesem weer ‘met sukses’ aangericht was.

Tijdens mijn bezoek, 10 dagen geleden, stelde ik vast dat de gezondheid van Marcel Vervloesem die intussen opnieuw wat meer medicatie had gekregen, opnieuw zwaar was achteruit gegaan. Zijn suikerspiegel was weer totaal uit balans, zijn bloeddruk stond veel te hoog en hij had opnieuw water in zijn benen.
In plaats van onmiddellijk een onderzoek te laten instellen naar de oorzaken van de achteruitgang van Marcel Vervloesem’s gezondheidstoestand gaf de geneesheer van sectie 35 waar Marcel Vervloesem thans verblijft en die naar ik vernomen heb van goede wil is, Marcel Vervloesem zwaardere medicatie in de hoop dat het probleem daarmee zou opgelost geraken.

Bij mijn bezoek van 9.5.2009 (gisteren dus) stelde ik vast dat de benen van Marcel Vervloesem nog meer opgezwollen waren dan voorheen. Zijn bloeddruk had meermaals op 19 en 20 gestaan en dat bleek niet meer met medicatie op te lossen te zijn.
Voor Marcel Vervloesem die een paar maanden geleden een zeer zware hartoperatie moest ondergaan, is dit een levensgevaarlijke situatie.
Tengevolge van deze hoge bloeddruk heeft hij voortdurend hoofdpijn en het gevoel dat hij een neusbloeding krijgt.
Hij staat voortdurend onder stress omdat hij weet dat deze situatie hem vandaag of morgen fataal zal worden en omdat hij weet dat de minister die steeds over een ‘menselijke justitie spreekt’, hem ten allen koste in de gevangenis wil laten overlijden.
De suikerspiegel van Marcel Vervloesem schommelt van 100 tot 300. Ook dat is levensgevaarlijk voor iemand die een zware hartlijder is en nog maar onlangs werd geopereerd.
Hoe het nu met de kankercellen in zijn lichaam staat, weet hij niet. Het is niet gezegd dat deze toestand in de gevangenis wordt opgevolgd.

Vandaag wist Marcel Vervloesem ons te berichten dat hij een hele dag naar medische diensten heeft moeten lopen.
Zijn medische toestand waarvoor de minister door zijn onbuigzaamheid persoonlijk verantwoordelijk is, is thans zo verslechterd dat er buiten de hartstoornissen ook problemen met de linkerhartkamer zijn opgedoken.
Men heeft eindelijk besloten (misschien is het daarvoor al te laat) om hem volgende week opnieuw in het ziekenhuis op te nemen alwaar hij electroshocks zal krijgen tijdens zijn slaap. Het schijnt nog maar de ‘enige oplossing’ te zijn. De problemen zijn namelijk zo omvangrijk geworden dat men het risico dat zijn hart het daardoor begeeft, wil nemen.
Of de nieren van Marcel Vervloesem daardoor opnieuw voor 100% zullen gaan werken, zijn suikerspiegel daardoor gestabiliseerd zal geraken en het water daarmee uit zijn benen zal wegtrekken, valt te betwijfelen. Ook de mogelijke kankercellen zullen er niet door verdwijnen.
De medicaties worden nu verder tot een absoluut hoogtepunt opgedreven.

Ik heb de minister regelmatig geschreven dat de verdere opsluiting van Marcel Vervloesem onder zijn huidige gezondheidstand waarvoor hij als minister thans verantwoordelijk is, en de manier waarop Marcel Vervloesem gedurende de eerste zes maanden van zijn gevangenschap behandeld werd, op een beraamde moord lijkt.

De minister (ook de afgetreden minister Vandeurzen) en zijn kabinetsmedewerkers werden immers tot in detail door mij geinformeerd in deze kwestie.

Zowel de advocaat van Marcel Vervloesem als ikzelf hebben herhaaldelijk maar tevergeefs aan minister De Clerck gevraagd om dringend werk te maken van de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet. We moesten maanden wachten op een antwoord van de minister die mij in uw brief van 30.4.2009 tenslotte op een vage manier liet mededelen dat de ‘strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht’.

De maandenlange vertragingsmanoeuvers van de Psycho Sociale Dienst (PSD) en van de gevangenisdirectie, alsook de onbestaande werking van de Dienst Individuele Gevallen, werden bij de minister tevergeefs ter sprake gebracht.

Een maand geleden beloofde de minister om door de Hoge Raad van Toezicht van het Gevangeniswezen, een ‘onderzoek’ te laten instellen naar de omstandigheden waarin Marcel Vervloesem zich bevindt maar Marcel Vervloesem heeft tot nogtoe niemand van deze Hoge Raad gezien of gesproken.
Vandaag vernam Marcel Vervloesem dat gevangenisdirecteur Van Poucke een gesprek zou voeren over de situatie maar door de electroshocks die hem staan te wachten, kan het zijn dat het nooit meer tot een gesprek komt.

Zoals ik de minister reeds herhaaldelijk schreef, zal de Werkgroep Morkhoven hem persoonlijk verantwoordelijk stellen indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt.
Want nogmaals: het is de minister die 100% op de hoogte is van dit dossier, die de vrijlating van Marcel Vervloesem belette en die persoonlijk en politiek verantwoordelijk is voor de overbevolking en het overlijden van doodzieke mensen in de Belgische gevangenissen.
De minister is ook maar al te goed op de hoogte van de verdwijningen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms op het hof van beroep te Antwerpen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Marcel Vervloesem, Wendy Vervloesem, advocaat Raf Jespers, kamerleden, pers, europese parlementsleden, Voorzitter Commissie Mensenrechten EP, medische diensten en hospitalen,

FOTO

Justitieminister De Clerck (CD&V – Vlaamse Christen Democraten) die een maand geleden beloofde om door de Hoge Raad van Toezicht van het Gevangeniswezen, een ‘onderzoek’ te laten instellen naar de omstandigheden waarin Marcel Vervloesem is opgesloten maar thans niets meer van zich laat horen.
De minister die geen rekening wil houden met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, wenst ook geen onderzoek te laten voeren naar de door de Hoge Raad voor Justitie schriftelijk erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen. Het is dus duidelijk dat De Clerck die zich fel tegen de ‘straffeloosheid’ keert, mogelijke misdaden binnen justitie ongemoeid wil laten. Vrienden komen op de eerste plaats…

January 15, 2013

Maghaberry prison: Open Letter to Justice Minister David Ford

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 9:11 pm
Tags: , , ,

Brussels, July 20th 2011

Dear Mister Ford,

If you would decide to show a little compassion for Brendan Lillis and Roisin Lynch, partner of Brendan, then I would strongly appreciate that, Mr. Ford. Don’t see them as your political ennemies but as human beings, please.

I will write you a final letter today asking you again to release Brendan and I call for Brendan’s release on purely humanitarian grounds so that he might die at home.

Do not wait too long with your decision, Mr. Ford.

I heard that you want to organize now a new meeting ‘to discuss the medical condition’ of Brendan. I don’t think that it would be a good idea. It will be too late for Brendan and it would be just terrible for Roisin. It will also undermine the credibility of the representatives of the DUP, Sinn Féin, the Alliance Party, the Green Party and the Progressive Unionist Party who supported you to become Northern Ireland’s first Justice Minister in 38 years.

Jan Boeykens
Belgium
——————
Brendan Lillis, a 59 year old former Life-sentence political prisoner from West Belfast, in Ireland, is currently desperately ill in the medical wing of the notorious Maghaberry prison, in County Antrim. He suffers from the intensely painful and progressive disease called Ankylosing Spondylitis which due to other medical complications has left himunable to move from his bed for 14 months and his weight has dropped to a perilous 6 stones (38.1 Kilos !). Due to a series of serious infections and medication which has compromised his immune system, Mr Lillis has been unable to eat, sleep or hold down even liquids for a period close to a month and is constant agony. In short, his health has deteriorated to such an extent that his partner Roisin, who is his only contact with the outside world, fears that he will die in his prison bed!
——————
Links:BBC interview with Brendan Lillis’ partner Roisin Lynch (18.7.2011):
http://www.bbc.co.uk/iplayer/console/bbc_radio_foyle#fre…or click on http://www.bbc.co.uk/iplayer/console/b012m7nh
Then go forward to 1:05:05 – 7 days left to listen again

On 14-7-11 Roisin Lynch, partner of Brendan Lillis, spoke at a meeting in Pilot’s Row Derry.
Release Brendan Lillis – YouTube – http://youtu.be/xPlrXlHcyIo

Sign the petition:
www.petitionspot.com/petitions/releaseBrendylilli

Become member of the group Friends of Brendan Lillis:
https://www.facebook.com/groups/Friends.Of.Brendan.Lilli…

Photo: Brendan Lillis, dying in Maghaberry prison

20-07-11

 

January 13, 2013

Israel – Human Rights – Ameer Makhoul – Amnesty International

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 9:21 pm
Tags: , , ,

Image

ISRAEL MUST STOP HARASSMENT OF HUMAN RIGHTS DEFENDER

12 May 2010

Amnesty International has called on the Israeli authorities to end their harassment of a human rights activist whose week-long detention by the Israeli authorities was extended today.

Ameer Makhoul, a Palestinian citizen of Israel, was arrested in a dawn raid at his home in Haifa, northern Israel, by the Israeli security services and police on 6 May. He has been charged with “contact with a foreign agent” on the basis of “secret evidence”.

“Ameer Makhoul is a key human rights defender, well-known for his civil society activism on behalf of the Palestinian citizens of Israel,” said Philip Luther, Deputy Director of Amnesty International’s Middle East and North Africa Programme.

“His arrest and continued detention smacks of pure harassment, designed to hinder his human rights work. If this is the case, we would regard him as a prisoner of conscience call for his immediate and unconditional release.”

Ameer Makhoul has been denied legal advice throughout his detention. The doctor at the prison where he is held has informed his lawyer that he is suffering from pains in his head.

On the morning of his arrest, Ameer Makhoul was taken to Petah Tikva interrogation centre and, at a hearing the same day, his detention was authorized for six days. Today it was extended until 17 May.

According to Ameer’s wife, Janan Makhoul, during the raid on their home, security forces confiscated mobile phones, laptops, a camera, and documents.

The same morning, members of the Israeli security forces also raided the office of the association Ittijah in Haifa, where Ameer Makhoul works.

Ameer Makhoul had already been banned from travelling for two months on 21 April by the Israeli Minister of the Interior Eli Yishai, who said at the time that Ameer Makhoul’s exit from the country “poses a serious threat to the security of the state”.

The Palestinian activist was only made aware of the ban when he attempted to leave Israel on 22 April, where he was scheduled to begin a series of meetings with civil society activists in Jordan.

When Amnesty International spoke to Ameer Makhoul in late April he expressed his concern that the travel ban was part of a broader pattern of state repression against the peaceful political activities of Palestinian citizens of Israel, justified under “security concerns”.

In January 2009, the Israeli Central Election Committee banned the National Democratic Assembly (NDA), a party which currently holds three seats in the Israeli parliament and calls for Israel to be “a state for all its citizens”, and the United Arab List, which has four parliamentary representatives, from standing in Israel’s general elections under the claim that the parties supported terrorism and “did not recognize Israel’s existence as a Jewish and democratic state”.

The Committee’s ban on the two parties was subsequently overturned by the Israeli High Court.

On 24 April, Omar Said, an activist with the NDA was detained by the Israeli authorities.

Initially a gagging order was imposed on the Israeli press to prevent reporting of Ameer Makhoul’s and Omar Said’s detentions.

The lifting of the order led to reports in the Israeli media on Monday that the arrests of both men related to accusations of spying and contact with a foreign agent from Lebanese group Hizbullah.

Ameer Makhoul has been the General Director of Ittijah, which works on behalf of the Palestinian community in Israel, since its foundation in 1995.

He is also the chair of the Public Committee for the Defence of Political Freedom within the Arab Higher Monitoring Committee in Israel.

“In the unlikely event that there are genuine grounds to prosecute Ameer Makhoul he should be charged with recognizable criminal offences and brought promptly to trial in full conformity with international fair trial standards,” said Philip Luther.

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israel-must-stop-harassment-human-rights-defender-2010-05-12

“Free Ameer Makhoul–الحرية لأمير مخول–ישוחרר אמיר מח’ול”: http://www.facebook.com/group.php?gid=115095168526586

על מנועי חיפוש, ישראלים חסרי סבלנות ומה שביניהם. http://freedomofsearch.blogspot.com/2008/05/blog-post.html

Gaza Prisoner Protest: http://www.youtube.com/watch?v=t4V8lEcFfBQ

Affaire Zarmaev: ministre de la justice viole le principe de la séparation des pouvoirs

Image

Aujourd’hui, le 15 avril 2011, l’affaire Arbi Zarmaev sera examinée par la Chambre de Conseil.

Ce qu’il y a de particulier dans ce cas, c’est que, comme les avocats d’Arbi Zarmaev l’expliquent, le prisonnier aurait normalement dû être relâché après 6 mois de prison. On peut donc se demander pourquoi ce mois-ci il finit son 21ième mois en prison sous des circonstances qu’on ne peut imaginer plus inhumaines, impliquant des tortures et des privations en tous genres qui ont détruit sa santé.

La chose la plus remarquable dans cette affaire, c’est le rôle qu’y joue le ministre de la Justice Stefaan De Cerck.

De Clerck tient absolûment à extradier cet homme vers la Russie, en dépit de la décision de la Cour d’Appel de Gand qui a décidé d’annuler cette extradition, à cause des violations graves des droits de l’Homme et des tortures qui ont cours dans ce pays, et à cause de l’impossibilité pour la Cour Européenne de contrôler les conditions de détention dans les prisons russes vue le fait qu’elle n’a pas accès à ces prisons.

On est également en droit de se demander de quel droit De Clerck se croit permis d’extradier cet homme vers un pays où on pratique encore la peine de mort, bien que les traités européens indiquent clairement qu’il y a un interdiction pour la Belgique d’extradier des gens vers de tels pays.

On peut également se demander pourquoi le ministre n’accepte pas simplement les arrêts de la cour de Justice à laquelle appartient le droit exclusif de juger cette affaire. C’est fouler aux pieds le principe de la séparation des pouvoirs que le ministre lui-même cite si souvent.

Un ministre ne peut prendre la place d’une cour de Justice. Cela signifierait en fait la fin de l’Etat de Droit et l’inutilité des cours de Justice.

Si Monsieur Arbi Zarmaev vient à mourir en prison, la faute politique que ministre De Clerck qu’il a commise est très grave.

Arbi Zarmaev, Bruges prison: Open Letter to minister of justice

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 9:13 pm
Tags: , , ,

From: Jan Boeykens [mailto:werkgroepmorkhoven@gmail.com]
Sent: 19 April 2011 17:50
To: stefaan.declerck@just.fgov.be
CC: alfons.borginon@dekamer.be and six others

Cabinet Justice
Attn Justice Minister Stefaan De Clerck
Boulevard de Waterloo 115
1000 Brussels

Dear Mr. De Clerck,

Concerns: Mr Arbi Zarmaev, Bruges prison

I received no reply from your part regarding my letter to you regarding Mr. Zarmaev, whom you were ready, after your contacts with the Russian embassy, to deliver to the Russian and Chechen authorities dead or alive.

The Zarmaev family received no response either to the four registered letters they sent to you over the past 21 months whereas at your cabinet’s office we were reassured that “registered mail will always be answered”.

Meanwhile I learned that Arbi Zarmaev has fallen victim to torture and isolation practices in the prisons of Hasselt and Bruges, and that he was treated with psychiatric drugs while locked up in his concrete cage of 2 x 3 meters, where a little light shines through the opaque frame attached to the ceiling.
The cage that actually is best described as a dog house, although a dog is undoubtedly better off in a dog asylum, is apparently only 1,5 metres wide, because the “bed” (if it deserves the word) is hardly wide enough to lie down on.

The prison psychiatrist who threatened that Arbi’s brother was going to be locked up in an isolation cell if he was not going to shut up and who identified himself to the Italian doctor Giorgio Gagliardi as a regular doctor who was not aware of the psychiatric drugs Arbi had to swallow, would have described his behaviour a “uncontrollable and dangerous” when in fact he himself is a danger to others because he makes sure that other people are imprisoned under such circumstances.

Mr. Zarmaev is physically exhausted and is totally malnourished but apparently you refuse to hospitalize him despite my urging you to do this in letters to members of your cabinet and in open letters.

I learned that the injuries to Arbi’s wrists and ankles almost went to the bone and were severely infected, resulting from the fact that during the 21 months of his imprisonment he had all the time had cuffs on his wrists and ankles. He thought it was the custom in Belgian prisons but, thanks to our letter, he begins to wonder why the other prisoners were not similarly cuffed.

According to his family all the money has disappeared from his account so that he cannot afford anything (additional food, television, stamps for sending letters, and so on).

May I ask you to respect the existing prison law?

Counting on your intervention in this matter, and awaiting your reply, I remain,

Sincerely,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles / Brussels

Photo: European Parliament, Brussels

Prisons: Northern Ireland still violates human rights

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 9:11 pm
Tags: , , ,

18.5.11

Ireland with its violation of human rights, is a good example of the ‘freedom’ and ‘democracy’ within the European Union…

Prisoners.brendanlillis.free!.jpg

Photo: Brendan Lillis, a seriously ill prisoner who is being held without charge at Maghaberry prison outside of Belfast.

Prison News: British government violates human rights

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 9:08 pm
Tags:

 

7.6.11

The UK government violates human rights, as we can see in the case of Brendan Lillis, the Irish prisoner who is detained in the British Maghaberry prison and risks to die.

It is clear that the British Government lies about human rights….
——–

The British Government lies about human rights:

Government, citizens and rights
Human rights

Anyone who is in the UK for any reason has fundamental human rights which the government and public authorities are legally obliged to respect. These became law as part of the Human Rights Act 1998.

Human Rights Act
The Human Rights Act 1998 gives further legal effect in the UK to the fundamental rights and freedoms contained in the European Convention on Human Rights. These rights not only impact matters of life and death, they also affect the rights you have in your everyday life: what you can say and do, your beliefs, your right to a fair trial and other similar basic entitlements.
Most rights have limits to ensure that they do not unfairly damage other people’s rights. However, certain rights – such as the right not to be tortured – can never be limited by a court or anybody else.
You have the responsibility to respect other people’s rights, and they must respect yours.
Your human rights are:
the right to life
freedom from torture and degrading treatment
freedom from slavery and forced labour
the right to liberty
the right to a fair trial
the right not to be punished for something that wasn’t a crime when you did it
the right to respect for private and family life
freedom of thought, conscience and religion, and freedom to express your beliefs
freedom of expression
freedom of assembly and association
the right to marry and to start a family
the right not to be discriminated against in respect of these rights and freedoms
the right to peaceful enjoyment of your property
the right to an education
the right to participate in free elections
the right not to be subjected to the death penalty
If any of these rights and freedoms are breached, you have a right to an effective solution in law, even if the breach was by someone in authority, such as, for example, a police officer.

Exercising your human rights

If you are in a situation in which you believe that your human rights are being violated, it’s advisable to see if the problem can be resolved without going to court by using mediation or an internal complaints body.
Where you believe your rights have not been respected and you cannot resolve the problem outside court, you are entitled to bring a case before the appropriate court or tribunal in the UK. The court or tribunal will then consider your case.
———————————————
Friends of Brendan Lillis:
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_13273450345978…

The British Government about citizens and rights and human rights:
http://www.direct.gov.uk/en/governmentcitizensandrights/y…

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.