Gevangenissen

January 13, 2013

Arbi Zarmaev: Open Brief aan minister van Justitie Stefaan De Clerck

19.4.2011

Arbi Zarmaev: Open Brief van 19.4.2011 aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten)

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 19 april 2011 17:50
Onderwerp: Minister De Clerck – dossier Arbi Zarmaev
Aan: stefaan.declerck.just.fgov.be

Kabinet Justitie
t.a.v. Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: de heer Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge

Ik ontving geen antwoord uwentwege inzake mijn brieven betreffende de heer Zarmaev die u, na uw contacten met de Russische ambassade, levend of dood aan de Russische en Tsjetjeense autoriteiten wenste uit te leveren.

Ook de familie Zarmaev ontving geen antwoord op de 4 brieven die u in de loop van de voorbije 21 maanden per aangetekend schrijven werden toegestuurd terwijl men ons op de onthaaldienst van uw kabinet wist te vertellen dat er ‘altijd op aangetekende brieven geantwoord wordt’.

Intussen vernam ik dat Arbi Zarmaev die in de gevangenissen van Hasselt en Brugge het slachtoffer was van folter- en afzonderingspraktijken, en die tevens met psychiatrische drugs verdoofd werd, nog steeds in zijn betonnen kooi van 2 x 3 meter waarin een weinig licht door het ondoorzichtbare aan het plafond gehechte raam binnenvalt, is opgesloten. De kooi die eigenlijk het best als een hondenhok kan worden omschreven alhoewel de honden in een hondenasiel het ongetwijfeld beter hebben, zou zelfs maar 1,5 meter breed zijn omdat het ‘bed’ (teminste als we over een bed kunnen spreken) nauweljks breed genoeg is om op te gaan liggen.

De gevangenispsychiater die ermee dreigde om Arbi’s broer in een isoleercel op te sluiten indien hij niet zweeg en die zich tegenover de Italiaanse arts Giorgio Gagliardi als een gewone geneesheer opgaf die niet op de hoogte was van de psychiatrische drugs die Arbi diende te slikken, zou zijn gedrag als ‘oncontroleerbaar en gevaarlijk’ hebben omschreven terwijl hij zelf een gevaar betekent omdat hij mensen onder dergelijke omstandigheden laat opsluiten.

De heer Zarmaev is lichamelijk uitgeput en is totaal ondervoed maar u weigert hem blijkbaar te laten hospitaliseren alhoewel ik daarop in mijn persoonlijk schrijven, in mails naar uw kabinetsmedewerkers en in Open Brieven heb aangedrongen.

Ik vernam dat de verwondingen aan Arbi’s polsen en enkels die bijna tot op het bot gingen en ernstig geinfecteerd waren, het gevolg zijn van het feit dat hij gedurende de 21 maanden van zijn gevangenschap steeds aan polsen en enkels geboeid is geweest. Hij dacht dat dit de gewoonte was in de Belgische gevangenissen maar, dank zij ons schrijven, begint hij zich af te vragen waarom de andere gevangenen niet op dergelijke wijze geboeid werden.

Volgens de familie zou al het geld van zijn rekening verdwenen zijn zodat hij zich niets kan permiteren (bijkomend voedsel, televisie, postzegels om brieven te versturen, enzoverder).

Mag ik u verzoeken om de bestaande gevangeniswet te willen respecteren ?

Rekenende op uw tussenkomst in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis/Brussel

Advertisements

2 Comments »

 1. Verdrag tegen folteringen bestaat enkel in theorie

  Het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, maakt deel uit van de Belgische rechtsorde. België heeft het Verdrag ondertekend op 4 februari 1985, het is goedgekeurd bij de wet van 9 juni 1999 en bekrachtigd op 25 juni 1999. Het Verdrag is in werking getreden op 25 juli 1999 en op 28 oktober 1999 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

  Maar in werkelijkheid heeft dit niets te betekenen, zoals de zaak Zarmaev nogmaals duidelijk aantoont.

  Comment by kruitvat — January 13, 2013 @ 7:37 pm | Reply

 2. De Belgische Staat spreekt voortdurend over de ‘rechten van de gevangenen’ en ‘veroordeelt streng het gebruik van foltering en mishandeling’. Maar in de werkeijkheid zijn de rechten van de gevangenen in België onbestaande en worden gevangenen willekeurig gefolterd en 24 uren op 24 uren afgezonderd in betonnen kooien van nauwelijks 2 op 3 meter.

  ——

  Foltering en andere praktijken
  Foltering en wrede, onmenselijke en onterende behandelingen

  Foltering : enkele begrippen

  Volgens het VN-Verdrag tegen foltering betekent « foltering » iedere handeling waardoor:

  hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk,
  opzettelijk wordt toegebracht aan een persoon
  met zulke oogmerken als om van hem of van een derde inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen voor een handeling die hij of een derde heeft begaan of waarvan hij of een derde wordt verdacht deze te hebben begaan, of hem of een derde te intimideren of ergens toe te dwingen dan wel om enigerlei reden gebaseerd op discriminatie van welke aard ook,
  wanneer zulke pijn of zulk leed wordt toegebracht door of op aanstichten van dan wel met de uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of elke andere persoon die in een officiële hoedanigheid handelt.
  Foltering en onmenselijke en onterende behandelingen schenden de kern van de menselijke waardigheid. Zij behoren tot de afschuwelijkste schendingen van de mensenrechten. Het verbod van foltering is dan ook een absoluut mensenrecht. Dat betekent dat er geen enkele uitzondering op dit verbod kan worden geduld, wat ook de uitzonderlijke omstandigheden mogen zijn, zoals bijvoorbeeld een staat van oorlog.

  Internationale en regionale instrumenten

  Deze praktijken worden onder meer verboden door :

  Het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling van 1984.
  Het facultatief protocol bij het Verdrag tegen foltering van 2002, dat een controlemechanisme instelt voor detentiecentra in de staten die partij zijn.
  Het Internationaal Pact inzake burgerlijke en politieke rechten (artikel 7).
  De Conventie inzake de rechten van het kind (artikel 37 a).
  De Conventies van Genève over de behandeling van oorlogsslachtoffers.
  Het Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling van de Raad van Europa (door België geratificeerd op 23 juli 1991).
  Maatregelen van België en van de Europese Unie.

  België veroordeelt streng het gebruik van foltering en mishandeling door derde landen. België strijdt ook voor het naleven van dit beginsel op internationaal niveau. Dit vraagstuk vormt ook een prioriteit voor de Europese Unie :

  De lidstaten van de Europese Unie zijn van oudsher mede-indiener van de resolutie inzake foltering die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd goedgekeurd.
  Deze staten zijn ook mede-indiener van de resolutie van de Raad voor de mensenrechten inzake foltering, die met name het mandaat van de speciale VN-rapporteur inzake foltering heeft ingesteld.
  Het Europees instrument voor democratie en mensenrechten financiert projecten in dit domein voor de preventie van foltering, de sociale herintegratie van slachtoffers van foltering en de bevordering van het facultatief Protocol met betrekking tot het Verdrag tegen foltering.

  Richtsnoeren van de Europese Unie.

  De richtsnoeren zijn documenten die door de EU werden goedgekeurd en die bedoeld zijn om de verschillende methoden te bepalen waarmee de EU in haar betrekkingen met derde landen prioriteiten kan stellen inzake mensenrechten. In 2001 hechtte de EU haar goedkeuring aan richtsnoeren inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
  Deze richtsnoeren zijn o.a. bedoeld om :

  te komen tot een periodieke rapportering over de situatie met betrekking tot dit vraagstuk in derde landen.
  de ratificatievan de internationale instrumenten tegen foltering te bevorderen.
  de rol van en de samenwerking met de verschillende internationale controlemechanismen te bevorderen, waaronder de speciale rapporteur en het VN-comité tegen foltering.
  het instellen van nationale controlemechanismen en mechanismen voor juridische bijstand met betrekking tot detentiecentra te bevorderen.
  stappen te ondernemen of verklaringen af te leggen om bewezen gevallen van foltering of positieve ontwikkelingen in derde landen te signaleren.
  dit onderwerp aan te snijden in de contacten met derde landen en op internationaal niveau.
  samen te werken met de civiele samenleving via vergaderingen en opleidingen over dit thema.
  Actie van de Raad van Europa.

  Het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing leidde tot de oprichting van een Comité tegen foltering. Dit orgaan bestaat uit onafhankelijke personen en is gerechtigd alle detentiecentra te bezoeken om na te gaan of er geen mensen worden gefolterd of slecht behandeld. Aan de hand van deze bezoeken maakt het Comité verslagen met aanbevelingen op voor de regeringen. Tussen 1991 en 2008 bracht het Comité vier maal een bezoek aan Belgische detentiecentra.

  http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/mensenrechten/specifieke_kwesties/foltering_en_ander

  Comment by kruitvat — January 13, 2013 @ 7:38 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: