Gevangenissen

February 12, 2010

Aktie tegen deportatie van gevangenen

Marcel Vervloesem van onze vereniging werd na de internationale aandacht rond de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort waarbij duizenden kinderen gefolterd en verkracht bleken te zijn, door middel van enkele roddels via de pers, zélf van folteringen en verkrachtingen beschuldigd.
De beschuldigingen kwamen van zijn halfbroer en een criminele bende die beweerden dat de zogezegde feiten in hun jeugd plaats vonden.

Gedurende 10 jaar lang werd Marcel Vervloesem door de pers als een ‘zelfverklaarde kinderpornojager’, een ‘kindermisbruiker’ en ‘geestesgestoorde’ aan de schandpaal genageld terwijl de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestoken omdat de foto’s van de misbruikte en gefolterde kinderen (waaronder zelfs baby’s) zogenaamd ‘te oud waren’.

In 2006 werd Marcel Vervloesem voor de klachten uit 1998 vrijgesproken maar hij werd schuldig bevonden aan de klachten die drie minderjarige jongeren uit hetzelfde milieu, tegen hem in 2005 hadden ingediend (met een paar bamboestokjes
als bewijs van ‘nieuwe verkrachtingen en folteringen’).
Marcel Vervloesem kreeg ook een spreekverbod met de pers opgelegd.

In 2008 stelde de Hoge Raad voor de Justitie vast dat de ontlastende stukken uit Vervloesem’s strafdossier verdwenen waren. Toch werd Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig strafdossier en nadat de Hoge Raad voor de Justitie ook de verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort vaststelde, tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Marcel Vervloesem die zwaar ziek is (hartziekte, kanker, nierproblemen, suikerziekte, meer dan 20 spoedopnames en operaties…) zit nu in totaal reeds 22 maanden in de gevangenis opgesloten.
Hij werd gepest en gefolterd, kreeg willekeurige sancties opgelegd, er werd met zijn dossier geknoeid, bepaalde rapporten en dossiers werden achtergehouden, medische gegevens werden vervalst, uittreksels van vonnissen werden vervalst, zijn verzoeken werden één voor één geklasseerd, hij werd 50 dagen lang in een isoleercel opgesloten, hij werd 591 uren aan operatietafel, ziekenhuisbed, rolstoelen en medische toestellen vastgeketend (zelfs bewusteloos), zijn briefwisseling werd regelmatig geblokkeerd, zijn bezoekrecht werd bemoeilijkt, hij werd een paar keren in gesloten afdelingen opgesloten enzoverder…
Dat gebeurde allemaal met het medeweten van de justitieministers (Vandeurzen, De Clerck) en hun kabinetsmedewerkers die voortdurend van deze feiten op de hoogte werden gebracht.
Ook de parlementsleden en de pers werden voortdurend over al deze zaken geinformeerd.

De belangrijkste vragen in het dossier van Marcel Vervloesem bleven onbeäntwoord:
– Waarom werd de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot gestopt ?
– Waarom hield het hof van beroep van Antwerpen geen rekening met de 7 verdwenen kinderporno-cd-roms die de Koning (die ze van de Werkgroep Morkhoven kreeg) via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan justitie had laten overmaken ?
– Waarom stelde justitie geen onderzoek in naar de 30 processen-verbaal waarin de hoofdklager van Marcel Vervloesem uit 1998, inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd ?
– Waarom stelde justitie geen onderzoek in naar de verklaring waarin gesteld werd dat men voor de beschuldigingen en klachten tegen Marcel Vervloesem betaald werd ?
– Waarom hield justitie geen rekening met de ontlastende verklaringen die achteraf verdwenen bleken te zijn ?
– Waarom hield justitie geen rekening met de medische getuigschriften van Vervloesem die aantoonden dat hij niet in staat was om iemand te verkrachten ?

Ik ging er van uit dat de criminele feiten waarvan Marcel Vervloesem het slachtoffer was in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, een alleenstaand geval was maar stelde achteraf vast dat het een systeem is.

Ik stel vast dat het geklaag over de ‘overbevolkte gevangenissen’ van justitieminister De Clerck, een leugen is.`

Heel wat gevangenen horen immers geenszins in de gevangenis thuis. Het gaat hier om de mensen die maanden- of jarenlang op hun proces wachten; de gedetineerden van wie het dossier door de psycho-sociale diensten voortdurend wordt geblokkeerd zodat er van een aangepaste begeleiding en een reintegratie niets in huis komt; de zwaar zieke gevangenen die slechts drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden worden vrijgelaten (de minister blokkeert de uitvoeringsbesluiten van de wetgeving inzake de vrijlating om gezondheidsredenen); de gevangenen die op hun electronisch toezicht wachten enzoverder.

De gevangenis die De Clerck en de Belgische regering omwille van de ‘overbevolking’ der Belgische gevangenissen in Tilburg (Nederland) hebben afgehuurd, is een ware ramp voor de gedetineerden doordat zij volledig van hun omgeving afgezonderd worden.
Ook de families, gezinnen en de relaties van de gedetineerden worden het slachtoffer van de deportaties naar Nederland die van bovenaf en zonder enige inspraak worden opgelegd.
Gevangenen worden onder druk gezet en er wordt met tuchtmaatregelen gedreigd als men niet naar Tilburg wil overgeplaatst worden.
De deportaties naar Tilburg wordt ook misbruikt om gevangenen en hun families het zwijgen op te leggen omtrent de wantoestanden in de gevangenissen.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Petitie ‘Geen deportaties van Belgische gevangenen’

Advertisements

February 5, 2010

Belgisch Guantanamo in Nederland


Er zouden, enkel van de afdeling Mannen 2 van de gevangenis van Brugge al, 140 gedetineerden naar de Nederlandse gevangenis in Tilburg overgebracht worden. Diegenen met een straf van 3 maand tot drie jaar zouden vandaag gedwongen gedeporteerd zijn geweest. Een gedetineerde die weigerde, zou drie dagen lang in de isoleercel zijn gestoken.
Dit was te verwachten aangezien minister van justitie Stefaan De Clerck niet aan zijn gewenste aantal “kandidaten” geraakte om de gehuurde gevangenis in Tilburg vol te krijgen. De meesten gevangenen weigerden immers.
De oorspronkelijke bedoeling was om uitsluitend de langgestraften naar Tilburg over te brengen, maar nu blijkt dus dat ook de andere gedetineerden, willen of niet, naar Tilburg worden gebracht. Er wordt geen rekening gehouden met de mentale weerslag die dit op heel wat gedetineerden zal hebben. Zij verliezen de contacten met de familie, de mogelijkheid om nog bezoek te krijgen, gezien de afstand, enzoverder.
Intussen blijft De Clerck spreken over een ‘humane en herstelgerichte werking van justitie’…

February 4, 2010

Justitieminister laat zieke gevangenen gijzelen

Brussel, 3.2.2010

Zopas naar de gevangenis van Sint-Gillis getelefoneerd omdat we niets meer van ons verenigingslid Marcel Vervloesem die zwaar ziek is (hartpatiënt, kankerpatiënt, diabeticus, nierpatiënt, meer dan 20 spoedopnames en operaties) hadden vernomen.

Het betreft hier de zoveelste poging van de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck en zijn kliek van Vlaamse christendemocraten om de dood van de anti-kinderporno-activist te bespoedigen en de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffertjes (waaronder baby’s) en de verdwijning van 7 te onderzoeken kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort, verder in de doofpot te stoppen

Marcel zat bijna een week lang opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. Bij wijze van sanctie zorgde men ervoor dat hij niet kon telefoneren (buiten de ene keer dat men hem een euro had gegeven om ons te laten weten dat hij nog leefde); het bezoek van vrienden die hem al jaar en dag opzoeken werd hem geweigerd en hij kon geen brieven ontvangen omdat niemand zijn celnummer kende.

Ook de dochter van de aktievoerder maakt zich ernstige zorgen omdat haar vader sinds gisteren terug in de gevangenis van Turnhout is opgesloten doch, in tegenstelling tot zijn gewoonte, niets van zich liet horen.

Normaal gezien is er voor zwaar zieke patiënten een dagtransfert voorzien. Dat wil zeggen dat als zij bijvoorbeeld voor een intake-gesprek op transfert moeten gaan, zij dezelfde dag nog naar de gevangenis waarin zij zijn opgesloten, kunnen weerkeren.

Minister De Clerck die wederom over deze situatie geinformeerd werd en voor de 46ste keer een kopie van de lijst met meer dan 20 spoedopnames en spoedoperaties kreeg toegezonden, vindt dat zwaar zieke gevangenen (buiten de gevangenen van extreem-rechts waarvoor hij een speciaal boontje heeft), slechts 3 dagen voor hun vermoedelijk overlijden, de gevangenis uit mogen.

De Clerck die de uitvoeringsbesluiten van de wetgeving inzake de vrijlating om gezondheidsredenen al maandenlang blokkeert, spreekt op zijn website over een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ en ging zich onlangs bij de Nederlandse overheid beklagen over zijn ‘overbevolkte gevangenissen’.

Marcel Vervloesem zat gedurende zijn 18 maanden gevangenschap gedurende 50 dagen in een isoleercel en werd 591 uren lang aan de operatietafel, het ziekenhuisbed, de rolstoelen en de medische instrumenten vastgeketend.

In zijn brief van 25 maart 2009 deelde De Clerck aan Marcel Vervloesem mede dat de raad van toezicht van het gevangeniswezen zijn detentieomstandigheden zou onderzoeken. Daarvan kwam echter niets in huis en De Clerck reageerde zelfs niet meer op de herinneringsbrieven die hem terzake gestuurd werden.

De vzw Werkgroep Morkhoven klaagde de voorbije dagen, in haar Open Brieven aan de justitieminister, opnieuw het geknoei met de dossiers van gevangenen door de justitiediensten in de gevangenis van Brugge aan en de Minister en zijn diensten hebben de gewoonte om zich dan op weerloze zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem af te reageren.

Op elke Open Brief volgt er een gijzeling door middel van psychische folteringen en willekeurige bestraffingen…

Foto’s: justitieminister De Clerck

January 29, 2010

Gevangenis Turnhout: psychische foltering


Brussel, 28 januari 2010

Aktievoerder Marcel Vervloesem: verslag personeelscollege gevangenis Turnhout

Het personeelscollege in de gevangenis van Turnhout dat door gevangenisdirecteur-attaché Eric Geudens gewoon was afgeschaft ‘omdat het geen zin had’, heeft dan toch plaatsgevonden. Maar de manier waarop dit gebeurde, toont aan dat de geättacheerde gevangenisdirecteur volledig willekeurig mag optreden van justitieminister De Clerck die vorige week nog per aangetekende brief door de vzw Werkgroep Morkhoven werd gecontacteerd.

Om te beginnen had Geudens zichzelf aangesteld tot voorzitter van het personeelscollege. Hij begon met, zoals het directoriaat-generaal van het gevangeniswezen en Tine Vander Taelen van de Dienst Individuele Gevallen te Brussel deden, zijn vertrouwen te bevestigen in de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout die het dossier van Marcel Vervloesem maandenlang blokkeerde en ervoor zorgde dat de aktievoerder opnieuw in een isoleercel werd opgesloten (waardoor zijn suikerziekte verergerde). Kwestie van deze zaak, waarover ook minister De Clerck uitvoerig geinformeerd werd, wat in te dekken.

Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, beklaagde er zich over dat er nooit rekening werd gehouden met zijn uitgebreide brieven inzake de penitentiaire verloven van Marcel Vervloesem.

Eric Geudens stelde dat het feit dat er ‘nog geen begeleiding is’, de schuld is van professor-psychiater Paul Cosyns en zijn team van de Universitaire Instelling te Antwerpen.

Marcel Vervloesem: Het plan Cosyns was klaar.  Ik heb 2 x verlof gevraagd. Zowel u, mijnheer Geudens als de psycho-sociale dienst van Brugge hebben dat geweigerd zodat het plan niet uitgevoerd worden.  Ook de uitgaansdagen om naar de Universitaire Instelling te Antwerpen te gaan, werden door u geweigerd.

Marcel Vervloesem: Op 1 februari 2010 is er nu een intake-gesprek in Sint-Gillis maar, mede door uw toedoen, gebeurt dat schandalig laat en zal het rapport van dat intake-gesprek nooit tijdig klaar zijn voor de strafuitvoeringsrechtbank van 9 februari 2010.  Dat bewijst dat u niks met mij inzit.

Raf Jespers: Hou er wel rekening mee, mijnheer Geudens, dat de heer Vervloesem ernstig ziek is’!

Geudens: ‘Dat hij ziek is, is voor 50% zijn eigen schuld’.  Hij bestelt suikergoed in de kantine.   Zijn ziekte is voor 50% zijn eigen schuld’.

Marcel Vervloesem: ‘Hoezo mijn eigen schuld,’  Er is hier in de gevangenis waar toch een tiental mensen aan suikerziekte lijden, zelfs geen diabetisch eten voorzien.  De dokters hebben hiervoor herhaaldelijk bij u gereclameerd maar dat interesseerde u niet.  Op de kantinelijst is er niets voor diabeten voorzien zodat we verplicht zijn om andere zaken te bestellen.
Het is dus duidelijk uw schuld.  U hebt mij behandeld als een hond door mij 2 weken lang met water in mijn benen te laten zitten en iederéén mee te delen dat er ‘niets aan de hand was’ zodat ik met spoed in het ziekenhuis te Turnhout moest opgenomen worden en men drie dagen tijd nodig had om mij er met behulp van een hartmachine terug door te krijgen.
U bent voor een groot deel mede verantwoordelijk voor het feit dat men mij na drie dagen naar het medisch centrum te Brugge heeft overgebracht en men mij daar 30 dagen lang in een isoleercel heeft opgesloten. U bent mede verantwoordelijk voor de operaties die erop volgden waarbij ik 591 uren aan het ziekenhuisbed, de operatietafel enz. werd vastgeketend!’

(Geudens wilde toen snel de commissie afsluiten maar ging toch verder)

Geudens: ‘Het probleem is dat u uw electronisch toezicht hebt aangevraagd bij Prinses de Croÿ en Jan Boeykens te Brussel.  Dat zijn mensen die u verdedigen.   U zou er beter aan doen van alle feiten waarvoor u veroordeeld bent, toe te geven.  Dat u niet in aanmerking bent gekomen (en ook in de toekomst niet in aanmerking zal komen) voor electronisch toezicht, een voorlopige invrijheidsstelling, uitgaansdagen en penitentiair verlof, komt allemaal door uw eigen schuld.  U had het adres van uw reintegratie en reclassering maar niet in Brussel moeten zetten!’

Raf Jespers: Je hoeft ons niets te verwijten.  Noch Prinses de Croÿ, noch de heer Boeykens hebben een strafregister.

Geudens: We willen niet dat er brieven worden rondgestuurd over ‘het vermoorden van Marcel Vervloesem’!

Geudens: Het kan in ieder geval niet dat de heer Vervloesem zich voor zijn reclassering en reintegratie laat inschrijven bij mensen die hem verdedigen.  Hij moet gewoon toegeven dat hij veroordeeld is geworden.  Al die idioten en verenigingen kunnen beter schrijven dat de heer Vervloesem op een juridisch manier veroordeeld werd.  De heer Vervloesem is voor pedofilie veroordeeld, dus is hij een pedofiel.  Voor een electronisch toezicht zal hij altijd een negatief advies krijgen.

Raf Jespers: De heer Vervloesem krijgt ook geen penitentiair verlof, krijgt geen uitgaansdagen om de begeleiding op punt te stellen.  Hij heeft blijkbaar nérgens recht op!

Geudens: Dat is normaal.  Hij moet eerst een begeleiding en therapie krijgen en dan pas kan er aan penitentiair verlof gedacht worden.

Raf Jespers: Wat u zegt, klopt niet.  De Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft de heer Vervloesem destijds drie jaar lang onder voorwaarden thuis laten zijn.  Hij heeft zich perfect aan die voorwaarden gehouden en daarbij zonder problemen zijn dochter en kleinkinderen kunnen bezoeken. Zij kwamen ook bij hem op bezoek.
Nu heeft hij helemaal niets meer.
Vindt u dat niet een beetje zielig ?  U verhindert hem om bij zijn dochter, kleinkinderen en bij Prinses de Croÿ te Brussel te zijn terwijl de justitieassistente die het sociaal onderzoek voerde daar geen enkel bezwaar tegen maakte.

U vergeet toch niet dat er nog een procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens lopende is ?

Geudens: Europees Hof of geen Europees Hof.   Dat intereseert ons niet. Hij is in België juridisch veroordeeld.
Als hij zijn schuld niet toegeeft, zullen ze hem alles afpakken.  Zo simpel is dat!
En om terug te komen op zijn medische toestand.  Daarvan is hij zelf de schuld.

Marcel Vervloesem: En dat diabeten geen diabetisch eten krijgen door uw schuld, is ook mijn eigen schuld zeker!

Raf Jespers: Wat gebeurt er eigenlijk met de brieven die ik schrijf?

Geudens: Ik heb uw brief niet ontvangen.

Jespers: De Federale Overheidsdienst Justitie (FOD) heeft mij gezegd dat mijn brief aan u werd overgemaakt!

Geudens: Niet te veel zeveren hé. Die zal dan wel in het dossier steken maar ik kan hem niet vinden.
Trouwens al die brieven van die vent van de vzw Werkgroep Morkhoven en van die bende te Brussel interesseren me geen zier.  Ik leg die gewoon naast mij neer!

————————-


Naschrift:

Het is niet verwonderlijk dat er zoveel zelfmoorden en zelfmoordpogingen zijn in de gevangenis van Turnhout.  In mei 2009 pleegde een gedetineerde nog zelfmoord in zijn isoleercel.

De vzw Werkgroep Morkhoven ontving slechts één enkel antwoord van Minister De Clerck die op zijn website over een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ spreekt.
In zijn brief van 30 maart 2009 (met ref. KAB/LSt/EB/2009-11040) deelde De Clerck mede:
– Ik heb uw brieven in goede orde ontvangen.
Wat de PSD (psycho-sociale dienst) materie betreft zie ik geen enkel objectieve redenen om in dit dossier te interveniëren.  Immers, de nodige contacten tussen de PSD medewerkers en de heer Vervloesem vinden plaats.
Medische aspecten van dit dossier werden onderzocht door de Dienst Gezondheidszorg.
De vragen om strafuitvoeringsmodaliteiten werden onderzocht.
Ook de raadsman van de heer Vervloesem werd eerder hierover geinformeerd.

Uit deze brief blijkt dat minister De Clerck niet alleen de kinderpornozaak Zandvoort en de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen, wil dichtdekken. Voor de Minister die verkeerde informatie verstrekt en verantwoordelijk is voor de gang van zaken in dit dossier, is het dossier Vervloesem tevens afgesloten.
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname’s en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven – kinderpornozaak Zandvoort – réseau Zandvoort:

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 – Temse/Madeira netwerk – nederlandstalige ondertiteling
Video’s: ultjecrumpie 1
Video’s: Ultjecrumpie 2

January 26, 2010

Gevangenissen: regeringsleden worden aangeschreven

We rapporteren justitieminister De Clerck (CD&V – christendemocraten) en zijn kabinetsmedewerkers al maandenlang rond de werking en de ronduit misdadige praktijken van de psycho-sociale diensten in de gevangenissen.

Er verandert echter niets terwijl De Clerck enkele dagen geleden tijdens de gevangenisstakingen nog zei dat de ‘werking van de penitentiaire instellingen een prioriteit was voor de regering’.

Omdat er op communicatief vlak iets foutloopt, worden de regeringsleden nu één voor één aangeschreven…

Jan Boeykens

Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Create a free website or blog at WordPress.com.