Gevangenissen

February 14, 2010

Psycho-sociale diensten: Minister De Clerck blijft in gebreke

Het kan niet dat psycho-sociale diensten (PSD’s) alles doen om de dossiers van de gedetineerden blokkeren; dat zij dossiers achterhouden en laten liggen; dat zij rapporten, waaronder ook medische verslagen, aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank onthouden; dat zij foute uittreksels van het vonnis aan de rechter bezorgen; dat zij tuchtmaategelen, sancties en pesterijen tegen gedetineerden organiseren; dat zij brieven laten blokkeren en met het afschaffen van het bezoekrecht dreigen; dat zij uitgaansverloven blokkeren; dat zij penitentiaire verloven blokkeren; dat zij voorlopige invrijheidsstellingen en aanvragen tot electronisch toezicht blokkeren; dat zij ambulante begeleidingen van gedetineerden blokkeren; dat zij ervoor zorgen dat gedetineerden in isoleercellen worden opgesloten; dat zij gedetineerden die nog gerechtelijke procedures lopende hebben (hof van Straatsburg enzoverder) tot bekentenissen willen dwingen; dat zij constant leugens verzinnen zoals de ‘gedetineerde schijnt niets om de slachtoffers te geven’, ‘hij is vluchtgevaarlijk’; dat zij vrienden en familie van de gedetineerden tegen elkaar trachten op te zetten; dat zij druk uitoefenen op gedetineerden; dat zij de rechten van de gedetineerden, zoals voorzien in de wet Dubois, aan hun laars lappen; dat zij de hogere instanties verkeerdelijk informeren; dat zij de rapporten van de sociale onderzoeken van de justitieassistenten laattijdig aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank bezorgen; dat zij de justitieassistenten opzettelijk te laat verwittigen; dat zij opzettelijk alles in het honderd laten lopen en daardoor de werking van de justitie verder in twijfel trekken; dat zij voorafgaandelijke afspraken maken met bepaalde gevangenisdirecties om dossiers te blokkeren; dat zij nooit door de verantwoordelijke van de psycho sociale dienst te Brussel op de vingers worden getikt; dat zij integendeel door het secretariaat-generaal van de Penitentiaire Instellingen en door de Dienst Individuele Gevallen te Brussel (die wordt geleid door een ex-PSD-er) in hun criminele activiteiten gesteund worden; dat zij gedetineerden en hun families tot wanhoop drijven; dat zij gedetineerden tot zelfmoord dwingen; dat de werknemers van de psycho-sociale diensten, van justitieminister De Clerck en zijn kabinet die van alle kanten over dit soort zaken (en niet alleen door de Werkgroep Morkhoven) worden geinformeerd, rustig hun gang mogen blijven gaan.

Werknemers van psycho-sociale diensten dienen, zeker in hun functie van justitiebeambten en bovendien werkzaam zijnde binnen de gevangenissen, voor 100% correct en betrouwbaar te zijn.

Mensen die aan deze voorwaarden niet voldoen, dienen na de nodige aanmaningen, op staande voet ontslagen te worden.

Minister De Clerck dient daartoe de nodige maatregelen te nemen en de bestaande controle- organismen die blijkbaar niet werken, opnieuw leven in te blazen.

Zowel de minister van justitie als de vakbonden die opkomen voor de rechten van het gevangenispersoneel, zouden het met dit standpunt eens moeten zijn.

En als dat niet het geval is, dan moeten zij er maar eerlijk voor uitkomen dat zij de criminele praktijken van justitiebeambten ondersteunen omdat dit deel uitmaakt van hun politiek ideeëngoed.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Stefaan De Clerck

Advertisements

January 25, 2010

Gevangenis Brugge: problemen blijven aanslepen

Alhoewel justitieminister De Clerck en zijn diensten gedurende de voorbije maanden geinformeerd werden over het reilen en zeilen van de psycho-sociale diensten (PSD’s) in de gevangenissen van Brugge en Turnhout, geraken de problemen maar niet opgelost.

Ook in tal van andere gevangenissen zijn er problemen met de psycho-sociale diensten maar minister De Clerck weet blijkbaar geen orde op zaken te stellen.

——

 Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
aan: lva@just.fgov.be
cc: hans.meurisse@just.fgov.be, info@just.fgov.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pa.be, Guy Swennen, secr.colpg@just.fgov.be, senaat@helgastevens.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, “Baart, Els” <els.baart@just.fgov.be>, vanessa.bury@just.fgov.be, buurtwerk.sint-jozef@brugge.be, “Van der Taelen, Tine” <Tine.Vandertaelen@just.fgov.be>, “Deloof, Els” <els.deloof@just.fgov.be>, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, info@laurette-onkelinx.be, Inge.Vanfraechem@law.kuleuven.be, Johan Leman <Johan.Leman@soc.kuleuven.be>,
datum: 25 januari 2010
onderwerp: PCB Brugge: achtergehouden en verdwenen dossiers

Geachte Mevrouw,

Betreft: achtergehouden en verdwenen dossiers, dossier G. H., PCB Brugge

Mevrouw O. wist mij te melden dat het rapport dat u opmaakte en dat spoorloos verdwenen was, gisteren werd weergevonden.

Er schijnt nu weer een ander probleem te zijn opgedoken waarmee het dossier van de heer G. H. opnieuw geblokkeerd wordt.

U deelde mevrouw O. namelijk mede dat zij u ‘alleen met algemene vragen maar niet met vragen rond persoonlijke dossiers mag contacteren’ terwijl de wetgeving zegt dat de gedetineerden en hun opgeving ‘voor alle zaken betreffende detentie en bijhorende problemen’ (zoals het mysterieuze verdwijnen van justitierapporten) bij uw diensten terecht kunnen.

In de hoop dat er spoedig een oplossing komt in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis

In bijlage: Kopie van de brief die mevrouw O. op 20.12.2009 verstuurde en waarop zij graag een antwoord uwentwege ontving.


Sent: Sunday, December 20, 2009
To: hans.meurisse@just.fgov.be
Cc: info@just.fgov.be, lva@just.fgov.be
Subject: aanslepende procedure penitentiair verlof

Geachte,

Betreffende het penitentiair verlof voor mijn verloofde, G. H. verblijvende in het Penitentiair Centrum te Brugge (PCB) sinds 04/08/09:

Met dit schrijven wil ik U meedelen dat G. begin september 2009, zijn aanvraag voor penitentiair verlof én uitgangsvergunningen heeft gedaan. Zijn VI datum is 10/01/2010, dus hij viel binnen de periode waarin hij deze aanvraag mag doen.

Op 12/11/09 werd een maatschappelijke enquête gedaan bij mij thuis door de justitieassistente, mevr. VA, die het verslag van het huisbezoek op 13/11/09 heeft doorgefaxt naar de griffie van het PCB te Brugge. Ondertussen weten we dat het verslag zeer positief was.

G. werd opgeroepen door de directie. Ze hadden documenten ivm zijn penitentiair verlof en daarop moest hij de reden/motivatie van zijn aanvraag voor zijn verlof op invullen.

Hij vroeg de directie hoe lang het nog ging duren voordat hij effectief zijn verlof kon aanvragen en krijgen, daarop werd geantwoord dat de documenten naar Brussel moesten gestuurd worden en hij op drie weken moest rekenen tegen dat deze documenten terug in het PCB waren.

Ondertussen zijn er al vier weken voorbij en heeft hij nog geen enkel nieuws ontvangen hieromtrent.
Op 15/11 heb ik persoonlijk het PSD van het PCB te Brugge opgebeld en gesproken met maatschappelijk assistente Els Henrard teneinde enige informatie te bekomen over de lange aansleep van die aanvraag voor penitentiair verlof.
Mijn vraag werd als lachwekkend beschouwd: “penitentiair verlof? Maar mevrouw, in de computer staat dat de aanvraag pas op 27/11/09 is gebeurd, er is zelfs nog geen advies opgemaakt door de directie!

En daar hebben zij twee maanden de tijd voor, dus als U rekent, twee maanden na de aanvraagdatum, komen we op 27/01/10! En dan duurt het nog eens drie weken voordat de documenten terug zijn uit Brussel!”

Hieronder artikels 8, 9, 10 en 11 van de wet van 17/05/2006 inzake penitentiair verlof en uitgangsvergunningen:

Art. 8. Drie maanden voor de veroordeelde zich in de door artikel 7, 1°, bepaalde tijdsvoorwaarde bevindt, licht de directeur de veroordeelde schriftelijk in over de mogelijkheden tot toekenning van penitentiaire verloven. De veroordeelde richt zijn schriftelijk verzoek tot penitentiair verlof aan de directeur. De directeur kan de Dienst Justitiehuizen van de federale overheidsdienst Justitie opdragen een beknopt voorlichtingsrapport op te stellen of een maatschappelijke enquête te houden in het door de veroordeelde voor het penitentiair verlof voorgestelde opvangmilieu. De Koning bepaalt de inhoud van dat beknopt voorlichtingsrapport en van die maatschappelijke enquête. Binnen twee maanden na de ontvangst van het verzoek, stelt de directeur een met redenen omkleed advies op en zendt hij het verzoek en zijn met redenen omkleed advies over aan de minister of zijn gemachtigde en bezorgt de veroordeelde een afschrift ervan.

Art. 9 Indien het advies van de directeur niet wordt meegedeeld binnen de in artikel 8, vierde lid, bepaalde termijn, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op schriftelijk verzoek van de veroordeelde, de minister op straffe van een dwangsom veroordelen tot het uitbrengen van zijn advies, via de directeur, binnen de termijn voorzien door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en om aan de veroordeelde een afschrift van dit advies ter kennis te brengen. De voorzitter doet uitspraak na de veroordeelde en de minister of zijn gemachtigde te hebben gehoord, op advies van het openbaar ministerie, binnen vijf dagen na ontvangst van het verzoek.

 

Art. 10. § 1. De uitgaansvergunning of het penitentiair verlof wordt toegekend door de minister of zijn gemachtigde, op verzoek van de veroordeelde en na een met redenen omkleed advies van de directeur. Het advies van de directeur bevat, in voorkomend geval, een voorstel van bijzondere voorwaarden die hij nodig acht op te leggen.

§ 2. Binnen veertien dagen na de ontvangst van het dossier neemt de minister of zijn gemachtigde een beslissing. Deze met redenen omklede beslissing wordt binnen vierentwintig uur schriftelijk meegedeeld aan de procureur des konings van het arrondissement waar het penitentiair verlof zal plaatsvinden. Indien de minister of zijn gemachtigde oordeelt dat het dossier niet in staat is en er bijkomende informatie noodzakelijk is om een beslissing te kunnen nemen, kan deze termijn éénmalig met zeven dagen worden verlengd. De minister of zijn gemachtigde deelt dit onverwijld mee aan de directeur en de veroordeelde.

§ 3. Indien de uitgaansvergunning, bedoeld in artikel 4, of het penitentiair verlof wordt geweigerd, kan de veroordeelde een nieuwe aanvraag indienen ten vroegste drie maanden na de datum van deze beslissing. De beslissing van de minister of zijn gemachtigde wordt met redenen omkleed.

§ 4. Bij gebrek aan een beslissing binnen de bepaalde termijn wordt de minister geacht de uitgaansvergunning of het penitentiair verlof toe te kennen. Aan deze uitgaansvergunning of dit penitentiair verlof worden de bijzondere voorwaarden gekoppeld die de directeur, in voorkomend geval, overeenkomstig § 1, heeft voorgesteld.

Ik vraag U, als ik bovenstaande tekst lees en herlees, is er iets dat ik mis of niet zie???
G. heeft het verzoek ingediend begin september. Als ik een beetje kan rekenen, dan zijn bovenvermelde twee maanden reeds ruimschoots verstreken en heeft G. geen afschrift gekregen van het advies, dat moest opgesteld zijn binnen de twee maanden.
Nochtans is de wet zeer duidelijk hierover: de gedetineerde moet een afschrift krijgen van het advies! Het feit dat de PSD mij laat weten dat de aanvraag pas op 27/11/09 staat genoteerd in hun computer, dan moet ik voor de zoveelste keer vaststellen dat de werking van de diensten binnen de muren van het PCB nog maar eens een complete ramp is.

Sinds zijn opsluiting hebben wij, G. in het bijzonder, nog niets anders gehad dan foutieve informatie van zowel directie als PSD op ALLE GEBIED. De ene dienst schuift de verantwoordelijkheid door naar de andere, ofwel weten ze van niks, ofwel zijn ze de documenten kwijt, enz enz.. Altijd is er wel een reden die ze aanhalen om hun incompetentie te verdoezelen.
Niet alleen incompetentie, maar zelfs bewust tegenwerken zodat dossiers niet in orde komen op tijd, met alle gevolgen van dien.

Ik ga hier echter nu niet verder over uitwijden. Mij gaat het over zijn penitentiair verlof en uitgangsvergunningen. Aangezien G. door niks of niemand geïnformeerd wordt over de stand van zaken, of het is verkeerde informatie, neem ik het initiatief.

Na bijna 5 maanden geleuter en onprofessioneel werken door elke dienst binnen het PCB ben ik het grondig beu! Wij, als familie die buiten achterblijven, G., als gedetineerde, die opgesloten zit en verplicht is om braaf ja te knikken terwijl men hem neerbuigend en al treiterend eender wat wijsmaakt om er vanaf te zijn, hebben het recht om juiste informatie te krijgen.

In de jaar- en activiteitenverslagen van Justitie staat het allemaal zo mooi neergeschreven: dat een gedetineerde een degelijke begeleiding en advisering krijgt, dat de verschillende diensten ervoor moeten zorgen dat de gedetineerde op alle vlak bijgestaan wordt, dat alles in het werk wordt gesteld om het humane aspect voorop te stellen…enz.
Wij hebben tot nu toe enkel hele slechte ervaringen gehad, niks begeleiding, niks advies, alles heeft G. zelf gedaan.

Ik vraag U, heel beleefd, om mij AUB een antwoord te geven over deze aanslepende toestand betreffende het penitentiair verlof van G..

Hieronder heb ik ter illustratie de tekst gezet over DIG, terug te vinden in het activiteitenverslag van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. Ik hoop dat U deze mail ook naar deze diensten kan doorsturen zodat ook zij weet hebben van deze zaak.

De Dienst Individuele Gevallen: De Dienst Individuele Gevallen (DIG) formuleert voorstellen en neemt beslissingen betreffende de strafuitvoeringsmodaliteiten voor de veroordeelden, rekening houdend met het detentieplan. Zij voert deze taken uit met respect voor de belangen van de veroordeelden, het slachtoffer en de maatschappij en binnen de geest van een herstelgerichte detentie. De dienst is bevoegd voor oa de uitgangsvergunningen, de penitentiaire verloven en de strafopschortingen

Met hoogachting

L.O.

—————-

Kopie van deze brief dd. 25.1.2010: minister De Clerck, mevrouw O, parlementsleden, justitiediensten,

January 23, 2010

De gevangenis van Brugge: Open Brief aan Minister De Clerck

De mooie woorden van justitieminister De Clerck kunnen niet verhullen dat er ernstige wanpraktijken bestaan binnen de Belgische gevangenissen…

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: psycho-sociale diensten van de gevangenis van Brugge

Gezien u zopas verklaarde dat ‘de goede werking van de strafinrichtingen een duidelijke prioriteit is van deze regering’, zend ik u in bijlage nogmaals informatie omtrent de problemen met de psycho-sociale diensten in de gevangenissen.

Het betreft hier een schrijven van X in verband met de psycho-sociale dienst (psd) van de gevangenis van Brugge.

Een medewerker van de PSD te Brugge heeft blijkbaar de slechte gewoonte om bepaalde dossiers gedurende drie maanden ‘per ongeluk’ in de kast te laten liggen zodat het rapport voor de strafuitvoeringsrechtbank niet tijdig klaar kan zijn en het dossier voor de strafuitvoeringsrechtbank geblokkeerd wordt.

Wanneer een zaak met zes maanden wordt uitgesteld, moet de gedetineerde nog eens vier maanden wachten vooraléér hij een nieuwe aanvraag kan indienen.

Het probleem is dat de gevangenisdirectie nalaat om inzake de obstructies van de psd in dergelijke dossiers, op te treden.

Het betreft hier een systeem van werken waartegen ook u als politieke verantwoordelijke niet optreedt.

In het dossier Vervloesem waarover ik u, sinds uw aantreden als minister informeer, gebeurde immers juist hetzelfde.

De psd van de gevangenis van Brugge liet het dossier maandenlang aanslepen en had meer dan 21 ‘intake-gesprekken’ met de heer Vervloesem zonder dat zij haar rapport wist af te maken.  Daardoor werd de zaak door de strafuitvoerigsrechtbank steeds uitgesteld en is er van een sociale begeleiding nog steeds geen sprake.

In het dossier Vervloesem verdwenen er, zoals ik u en uw kabinetsmedewerkers waaronder mevrouw Els Baart die het dossier opvolgt, herhaaldelijk maar tevergeefs mededeelde, zelfs medische stukken.

De psd zorgde er constant voor dat het dossier onvolledig bleef en gaf zelfs verkeerde gegevens uit het arrest van het hof van beroep van Antwerpen door aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank.

Het betreft hier dus geen ‘toeval’ maar het gaat hier eerder om criminele praktijken van uw justitiedienst waarop het strafrecht normaal gezien van toepassing is.

Mag ik u verzoeken om deze kwesties dringend te laten onderzoeken en de schuldigen in beide zaken te laten sanctioneren, zoniet uit hun functie te laten ontslaan ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Een deel van deze post werd verwijderd omdat de persoon die getuigde over de werking van de PSD (Psycho Sociale Dienst van de Justitie) in de gevangenis van Brugge, door de autoriteiten blijkbaar onder druk werd gezet.

January 18, 2010

psycho-sociale dienst: gevangenis Brugge


Van: liesbeth_opstaele@hotmail.com
Verzonden: maandag 28 december 2009
Aan: Ann De Caluwe
CC: Jan Boeykens morkhoven

Geachte mevrouw De Caluwe

Bedankt om mijn mail door te sturen naar Isabelle.

Jammer genoeg heb ik tot op heden geen enkele reaktie van haar ontvangen, ook Glenn heeft haar niet meer gezien.

Vandaag heeft hij enkel zijn rapportbriefje teruggekregen met daarop:” psd en JWW zijn niet meer beschikbaar tot 4/01/10″.

Daar staat hij dan weer met hun loze beloftes. Het verslag van de psycho-sociale dienst (psd), dat van Els doorgeschoven is geweest naar Joke, en dat ging afgewerkt zijn vorige donderdag, is zoals verwacht nog steeds niet klaar. Met als gevolg dat hij weer niks kan doen in het kader van zijn reclasseringsplan, dat in orde moet zijn tegen 17/02/10.

Wat moet ik in godsnaam doen om ergens iemand te vinden die de ernst van de zaak inziet en die beseft dat de tijd dringt!

Waarom worden mijn mails niet beantwoord? Het zijn toch de mensen van Justitieel Welzijnswerk (JWW) en CAW die zorgen voor het geven van informatie en antwoorden op vragen van mensen zoals Glenn en ik??

Nergens, maar dan ook nergens lijkt er iemand bereid te zijn ook maar iets te doen aan deze situatie, wat ik heel erg vind aangezien daardoor gans ons leven door beïnvloed wordt.

Als dit zo blijft verder gaan, dan krijgt Glenn er in februari meteen 10 maanden detentie bij, kunnen jullie je ook maar een beetje inbeelden welke gevolgen dit zal meebrengen voor ons??

Mag ik erop aandringen dat mijn vragen behandeld worden en ik tenminste een deftig en duidelijk antwoord krijg van jullie diensten?

Ik dank U bij voorbaat,

L. Opstaele

January 17, 2010

PSD te Brugge: problemen geraken niet opgelost

Verslag van 16 januari 2010

Ben net thuis, Glenn bezocht.

Vanmorgen dus het onderhoud tussen de directrice, mevr Demeyer, Els Henrard en Glenn. Het zou er luid aan toe gegaan zijn, de directrice zou Els zwaar aangevallen hebben door haar te zeggen dat ZIJ verantwoordelijk is voor de vlotte werking van psd, dat ZIJ moet zorgen dat het verslag van glenn af is en dat ZIJ nu MOET zorgen dat het verslag klaar is en op tijd bij prisma (zijnde aanstaande dinsdag), alsook eist ze dat ze ervoor zorgt dat ze binnen de 14 dagen een antwoord van dig in handen heeft.wat betreft zijn penitentiair verlof. Mijn mening? Dat laatste is zowiezo iets wat niet haalbaar is, gezien het feit dat ook DIG eenzelfde, tergend trage manier van “werken” heeft…

Els heeft moeten toegeven dat de aanvraag van glenn idd al van in september was, dus dat zij de aanvraag heeft laten liggen tot eind november. (nadat glenn haar mijn teksten en verwijzingen onder de neus had geduwd en onder die van demeyer, die razend was)

Maar zei ze, en toen was ze al aan het huilen, ze heeft het niet met opzet gedaan, het is per ongeluk blijven liggen tussen de hopen andere papieren..

Van dossierinzage is  niet veel gekomen, omdat zijn dossier blijkbaar in de “hoofdstrafuitvoeringsrechtbank” te gent is, het enigste wat els heeft is het verslag van het huisbezoek dat ze uit het dossier had gepakt, en een paar weet ik veel nog documentjes.

Ook is uitgekomen dat Glenn maandag bij Els moet gaan, dit om het tweede deel van zijn levensverhaal te bespreken, zodat daar ook een verslag van kan gemaakt worden. Je moet weten dat men ons had wijsgemaakt dat de afhandeling van het ganse levensverhaal zogezegd twee maanden geleden door Joke Caesteker werd gedaan. Wat ons verbaasde aangezien Glenn zelfs geen gesprek had gehad over het tweede deel ervan, maar zogezegd had Joke zelf haar eigen verslag gemaakt over dat tweede deel van zijn levensverhaal.

Komt dus uit dat ook dit nog niet in orde is.

Heb dus weer wat werk vanavond, wil uitzoeken hoe het komt dat een onvolledig dossier bijgehouden wordt in gent, waar men er niks mee doet, en dat men pas terug naar pcb stuurt vier dagen voor de volgende surb.

Ook heb ik glenn gezegd dat wat vanmorgen gezegd is geweest wel goed is, maar dat daar uiteindelijk geen enkel tastbaar bewijs van is. Ik bedoelde daarmee dat we, zoals je zegt, van héél dichtbij zullen moeten opvolgen of de beloofde acties wel effectief gebeuren. Dat is dus oa mijn taak.

Het dossier krijg ik van zijn advocaten. Ook hier speel ik kort op de bal. Ik mail ze vandaag nog, niet met de vraag, maar met de mededeling dat ik maandagavond langsga om het dossier op te halen. Ik wacht niet totdat zij in actie schieten, ik laat het nu weten, tegen maandag moet ik het hebben.

Eigenaardig is wel dat de directie reageerde alsof zij van niks op de hoogte was. Volgens haar moet zij niet nog eens de psd controleren of ze hun taken wel doen, ze heeft al haar eigen werk.

Dit is vlug het eerste nieuws, er is nog het één en het ander waar ik effe moet over nadenken.

Oa ivm die uitgangsvergunningen, die zijn door de voorzitster van de commissie toegekend, en de einddatum is 24/01/10 (datum denk ik dat ze ten laatste terug moeten zijn van dig)

January 14, 2010

De PSD te Brugge: Minister De Clerck

DE WERKING VAN DE PSYCHO-SOCIALE DIENSTEN IN DE GEVANGENIS

De psycho-sociale diensten (PSD’s) in de gevangenissen werden opgericht om de gevangenen te begeleiden in hun reintegratie naar de samenleving toe.  Niet om de gevangenen en hun naasten psychisch te folteren en tot wanhoop te drijven.

De mensen die hun werk niet uitvoeren en zich niet houden aan de taken die de PSD’s volgens de Wet Dupont moeten uitvoeren, dienen regelrecht ontslagen te worden.
——

Isabelle Hosdain, Afdeling Justitieel Welzijnswerk

Trajectbegeleider, Vlamingdam 36, 8000 Brugge

Geachte Mevrouw Hosdain,

Betreft: PSD

Ik vernam dat er problemen zijn met de PSD die er maar niet in slaagt het hoognodige verslag af te maken.

Er wordt bovendien foute informatie doorgegeven.

In oktober 2009 kreeg iemand een bericht van de dienst justitiehuizen, dat er in opdracht van de directie van het pcb, naar aanleiding van de aanvraag van de heer X. voor penitentiair verlof en uitgangsvergunning, een maatschappelijke enquête ‘in november 2009 ten haren huize zou doorgaan’.
Achteraf kwam de PSD met de foute uitleg dat de aanvraag van de heer X. ‘pas eind november’ werd gedaan. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de PSD ervoor wil zorgen dat de strafuitvoeringsrechtbank niet tijdig in het bezit is van het rapport van de heer X. zodat zij verplicht is om negatief te adviseren.

Een reden voor deze vreemdsoortige werkwijze is er niet gezien de heer X. zich voorbeeldig heeft gedragen en geen enkele sanctie tijdens zijn detentie opliep.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 14 januari 2010
Onderwerp: psycho-sociale diensten in gevangenissen
Aan: isabelle.hosdain@cawdepoort.be
Cc: stefaan.declerck@just.fgov.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, vanessa.bury@just.fgov.be, “Baart, Els” <els.baart@just.fgov.be>, Guy Swennen <guy.swennen@skynet.be>, Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>, secr.colpg@just.fgov.be, l <hofvanberoep.gent@just.fgov.be>, lieselot.bleyenberg@just.fgov.be


January 7, 2010

Psycho Sociale Dienst (PSD) Brugge

Het bericht op deze pagina werd gewijzigd omdat de persoon die getuigde over de werking van de PSD (Psycho Sociale Dienst Justitie) in de gevangenis te Brugge, door de autoriteiten blijkbaar onder druk wordt gezet.

—–

Psycho-sociale diensten: Minister van Justitie moet dringend maatregelen nemen !

Het kan niet dat psycho-sociale diensten (PSD’s) alles doen om de dossiers van de gedetineerden blokkeren; dat zij dossiers achterhouden en laten liggen; dat zij rapporten, waaronder ook medische verslagen, aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank onthouden; dat zij foute uittreksels van het vonnis aan de rechter bezorgen; dat zij tuchtmaategelen, sancties en pesterijen tegen gedetineerden organiseren; dat zij brieven laten blokkeren en met het afschaffen van het bezoekrecht dreigen; dat zij uitgaansverloven blokkeren; dat zij penitentiaire verloven blokkeren; dat zij voorlopige invrijheidsstellingen en aanvragen tot electronisch toezicht blokkeren; dat zij ambulante begeleidingen van gedetineerden blokkeren; dat zij ervoor zorgen dat gedetineerden in isoleercellen worden opgesloten; dat zij gedetineerden die nog gerechtelijke procedures lopende hebben (hof van Straatsburg enzoverder) tot bekentenissen willen dwingen; dat zij constant leugens verzinnen zoals de ‘gedetineerde schijnt niets om de slachtoffers te geven’, ‘hij is vluchtgevaarlijk’; dat zij vrienden en familie van de gedetineerden tegen elkaar trachten op te zetten; dat zij druk uitoefenen op gedetineerden; dat zij de rechten van de gedetineerden, zoals voorzien in de wet Dubois, aan hun laars lappen; dat zij de hogere instanties verkeerdelijk informeren; dat zij de rapporten van de sociale onderzoeken van de justitieassistenten laattijdig aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank bezorgen; dat zij de justitieassistenten opzettelijk te laat verwittigen; dat zij opzettelijk alles in het honderd laten lopen en daardoor de werking van de justitie verder in twijfel trekken; dat zij voorafgaandelijke afspraken maken met bepaalde gevangenisdirecties om dossiers te blokkeren; dat zij nooit door de verantwoordelijke van de psycho sociale dienst te Brussel op de vingers worden getikt; dat zij integendeel door het secretariaat-generaal van de Penitentiaire Instellingen en door de Dienst Individuele Gevallen te Brussel (die wordt geleid door een ex-PSD-er) in hun criminele activiteiten gesteund worden; dat zij gedetineerden en hun families tot wanhoop drijven; dat zij gedetineerden tot zelfmoord dwingen; dat de werknemers van de psycho-sociale diensten, van justitieminister De Clerck en zijn kabinet die van alle kanten over dit soort zaken (en niet alleen in het dossier Vervloesem) worden geinformeerd, rustig hun gang mogen blijven gaan.

Werknemers van psycho-sociale diensten dienen, zeker in hun functie van justitiebeambten en bovendien werkzaam zijnde binnen de gevangenissen, voor 100% correct en betrouwbaar te zijn.

Mensen die aan deze voorwaarden niet voldoen, dienen na de nodige aanmaningen, op staande voet ontslagen te worden.

Minister De Clerck dient daartoe de nodige maatregelen te nemen en de bestaande controle- organismen die blijkbaar niet werken, opnieuw leven in te blazen.

Zowel de minister van justitie als de vakbonden die opkomen voor de rechten van het gevangenispersoneel, zouden het met dit standpunt eens moeten zijn.

En als dat niet het geval is, dan moeten zij er maar eerlijk voor uitkomen dat zij de criminele praktijken van justitiebeambten ondersteunen omdat dit deel uitmaakt van hun politiek ideeëngoed.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 

Create a free website or blog at WordPress.com.