Gevangenissen

December 9, 2014

Solliciteren bij de Belgische Staatsveiligheid

Filed under: Staatsveiligheid — kruitvat @ 6:45 pm
Tags: , , ,

Staatsveiligheid zoekt twintig analisten

GebouwStaatsveiligheidSelor, het selectiebureau van de federale overheid, is op zoek naar twintig analisten voor de Veiligheid van de Staat. De kandidaten voor de job moeten een uitgebreide selectieprocedure doorlopen. Dat heeft Selor donderdag via een persbericht aangekondigd.

Een job als analist bij de Veiligheid van de Staat draait om de verwerking van gegevens afkomstig uit politieke en juridische instanties, internet, operationele diensten van de Veiligheid van de Staat en buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hoewel het een kantoorjob is, moeten de kandidaten wel bereid zijn om naar het buitenland te gaan.

“Wie van achter zijn pc België wil beschermen moet nu inderdaad z’n kans grijpen. Maar teveel kandidaten denken dat ze hier James Bond kunnen komen spelen”, aldus Robin Libert, directeur Analyse bij Selor. Vanbinnen de kantoormuren moet een analist een kritische en discrete blik op de buitenwereld hebben, luidt het.

De kandidaten voor de twintig vacatures moeten een schriftelijke meerkeuzevragen beantwoorden over onder meer actualiteit, geopolitiek, hedendaagse geschiedenis en Belgische en supranationale instellingen. Er is ook een schriftelijke analyse-oefening en een persoonlijkheidstest voorzien. Een interview met de sollicitanten is het vierde luik van de selectieprocedure. (belga/dm)

De Morgen – 5/04/2007

Advertisements

April 6, 2013

Zelfdodingen in Belgische gevangenissen

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 2:18 pm
Tags: , , ,

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpg

Het bijgaande artikeltje spreekt over het aantal zelfdodingen in Belgische gevangenissen. Het aantal zelfdodingen ligt in werkelijkheid veel hoger dan het door de overheid opgegeven cijfer. Een groot deel ervan wordt immers als een ‘natuurlijk overlijden’ geklasseerd.  Zelfdodingen worden nooit onderzocht alhoewel de Justitie wel eens laat weten dat zij ‘een onderzoek zal instellen’…

====

Dertien zelfdodingen in gevangenissen in 2012

25.3.2013

Vorig jaar vonden in de Belgische gevangenissen dertien zelfdodingen plaats op een totaal van 47 overlijdens. Een jaar eerder waren het er 12 en in 2010 20, zo meldt La Dernière Heure.

Momenteel zitten 11.800 mensen in België in een gevangenis. Het zelfmoordpercentage bedraagt er dus iets meer dan één gedetineerde op de duizend en ligt daarmee fors boven dat voor de volledige Belgische bevolking (0,19 per duizend inwoners).

De gevangenis van Brugge telt jaarlijks de meeste overlijdens, maar is dan ook de grootste gevangenis van ons land.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan dag en nacht gratis en anoniem bellen naar de Zelfmoordlijn op 02/649 9555 of naar Tele-Onthaal op 106. De Zelfmoordlijn is ook via het internet bereikbaar voor een chatgesprek.

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1602442/2013/03/25/Dertien-zelfdodingen-in-gevangenissen-in-2012.dhtml

February 18, 2012

Folterpraktijken in Belgische gevangenissen…

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 2:55 pm
Tags: , , ,

Kritiek op folteren

Denkt aan de gevangenen, als waart gij medegevangen, aan hen die mishandeld worden, als waart gijzelf in hun lichaam (Heb. 13,3)

Het VN Folterverdrag omschrijft folteren als “iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan een persoon met zulke oogmerken als om van hem of van een derde inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen voor een handeling die hij of een derde heeft begaan, of hem of een derde te intimideren of ergens toe te dwingen dan wel om enigerlei reden gebaseerd op discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn of zulk leed wordt toegebracht door of op aanstichten van dan wel met instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere persoon die in officiële hoedanigheid handelt. Folteren omvat niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan of samenhangend met wettige straffen”.

Ook in de Belgische gevangenissen worden er nog steeds folterpraktijken toegepast. Er zijn ook talrijke mensenrechtenschendingen zoals het onthouden van medische zorg, (langdurige) isolaties die tot zogenaamde ‘natuurlijke overlijdens’ en tot zelfmoorden leiden, contactverbod, bezoekverbod, achterhouden van briefwisseling, willekeurige sancties, enzoverder.

Er is geen enkel controle op deze wantoestanden in de Belgische gevangenissen en de klachten (indien men een klacht kan indienen) worden door geen enkele instantie onderzocht.

January 27, 2010

Gevangenisstakingen: En waar blijven de rechten van de gevangenen ?

Er wordt heel wat aandacht besteed aan de gevangenisstakingen.

Daarbij wordt er telkens over ‘de toenemende agressiviteit van de gevangenen en de veiligheid binnen de penitentiaire instellingen’ gesproken.

Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, christendemcraten) gebruikt de gevangenisstakingen ook om een uiterst positief (en hypocriet) beeld van zijn gevangenisbeleid op te hangen.

Volgens De Clerck is de goede werking van de penitentiaire instellingen ‘een prioriteit van deze regering’ terwijl de minister reeds maandenlang geinformeerd wordt over alles wat er misgaat binnen de gevangenissen, waaronder de werking van de psycho-sociale diensten die psychologische folterpraktijken gebruiken om gedetineerden te ‘begeleiden in hun terugkeer naar de samenleving’.
Daarbij worden criminele praktijken zoals het achterhouden, doen verdwijnen en vervalsen van dossiers niet geschuwd.

Op die manier worden er honderden gedetineerden (en hun naasten) tot wanhoop en, in bepaalde gevallen, zelfs tot zelfmoord gedreven.

January 26, 2010

rechten gevangenen: wetten niet nageleefd

Filed under: wetgeving — kruitvat @ 9:09 pm
Tags: , , , ,


Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (B.S.1.II.2005)

Enkele belangrijke hoofdstukken:

TITEL IV. – Detentieplanning

HOOFDSTUK I Onderzoek naar de persoon en de levenssituatie van de veroordeelde
Art. 35.

Zodra de veroordeelde ingesloten en onthaald werd, wordt een aanvang gemaakt met een onderzoek naar zijn persoon en levenssituatie met het oog op het opstellen van het in artikel 38 bedoelde individueel detentieplan.

Art. 36.
§ 2. De veroordeelde heeft het recht kennis te nemen van de onderzoeksresultaten.

HOOFDSTUK II. – Individueel detentieplan
Art. 38.

§ 1. Op basis van het in de artikelen 35 tot 37 bedoelde onderzoek wordt, in overleg en met medewerking van de veroordeelde, een individueel detentieplan uitgewerkt.

§ 2 Het detentieplan wordt opgesteld in de strafinrichting of de afdeling waar de veroordeelde geplaatst is of waarnaar hij werd overgeplaatst bij toepassing van titel III, hoofdstuk III.

§ 3. Het individueel detentieplan bevat een schets van het detentietraject en, in voorkomend geval, van de activiteiten die op herstel gericht zijn, met name de schade die de slachtoffers opgelopen hebben. Het detentieplan bevat ook eventuele adviezen over overplaatsingen die voor de veroordeelde redelijkerwijze in het vooruitzicht kunnen worden gesteld, rekening houdend met de duur van de uitgesproken straffen, met de criteria voor de toepassing van bijzondere wijzen van tenuitvoerlegging en van vervroegde invrijheidstelling of met de datum van definitieve invrijheidstelling.

Dit plan bevat bovendien voorstellen van activiteiten waaraan de veroordeelde zal deelnemen, zoals :

3° psychosociale begeleidingsprogramma’s of medische of psychologische behandelingsprogramma’s.

§ 4. Het detentieplan wordt opgenomen in een samenwerkingsprotocol dat ondertekend wordt door de veroordeelde en door de directeur.

Art. 39.

Het individueel detentieplan wordt, in samenwerking met de veroordeelde, in de loop van de detentie zoveel als nodig aangevuld, nader geconcretiseerd en bijgestuurd, onder meer in functie van de evolutie van de veroordeelde en van gerechtelijke of administratieve beslissingen die zijn detentietraject beïnvloeden of kunnen beïnvloeden.

HOOFDSTUK VIII. – Medische en medico-psychosociale expertise

HOOFDSTUK IX. – Sociale hulp- en dienstverlening

Art. 102.
De gedetineerde heeft in het kader van het uitwerken en het beheer van zijn detentieplan recht op voorbereiding en opvolging door de aan de gevangenis verbonden dienst.

Art. 103.
§ 1. De gedetineerde heeft recht op het in de gevangenis aanwezige aanbod inzake sociale hulp- en dienstverlening.

§ 2. Het inrichtingshoofd neemt alle maatregelen opdat de diensten voor sociale hulp- en dienstverlening hun aanbod ter beschikking van de gedetineerden kunnen stellen, mits inachtneming van de orde en de veiligheid.

HOOFDSTUK I. – Klachten

Art. 147.

Onverminderd de mogelijkheden die hem geboden worden in het kader van de briefwisseling, het bezoek en het toezicht op de gevangenissen, dient de gedetineerde in de gelegenheid gesteld te worden zich te wenden tot de directeur, met wensen, voorstellen en klachten, in aangelegenheden die hem zelf betreffen.

Het inrichtingshoofd richt daartoe spreekuren in die vermeld worden in het huishoudelijk reglement.

Art. 148.

Onverminderd de mogelijkheid tot het uiten van informele klachten bij de Commissie van toezicht, kan een gedetineerde bij de Klachtencommissie beklag doen over elke beslissing die door of namens de directeur ten aanzien van hem genomen werd.

Met een in het eerste lid bedoelde beslissing wordt gelijkgesteld het verzuim of de weigering een beslissing te nemen binnen een wettelijke termijn, of bij het ontbreken ervan, binnen een redelijke termijn.

Art. 149.

De gedetineerde die een klacht wenst in te dienen, wordt daartoe onverwijld in de gelegenheid gesteld. Voorzover dit nog niet was geschied, wordt hem uiterlijk vierentwintig uur nadat hij daartoe het verzoek gedaan heeft, schriftelijke mededeling gedaan van de beslissing waarover hij een klacht wenst in te dienen en van de redenen waarop die beslissing steunt.

Art. 150.

§ 1. Beklag wordt gedaan door indiening van een klacht bij de Klachtencommissie bij de gevangenis waar de beslissing is genomenwaarover de gedetineerde zich beklaagt.

§ 2. In de klacht worden zo nauwkeurig mogelijk de beslissing waarover geklaagd wordt en de redenen van de klacht vermeld.

§ 5. De klacht wordt ingediend uiterlijk de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissingwaarover hij zich wenst te beklagen.

Een na afloop van deze termijn ingediende klacht is niettemin ontvankelijk indien blijkt, rekening houdend met alle omstandigheden, dat de gedetineerde de klacht zo spoedig heeft ingediend als redelijkerwijs van hem verlangd kon worden.

Art. 152.

§ 1. Na ontvangst van de klacht wordt een afschrift ervan aan de directeur overgezonden.

§ 2. Indien de directeur van oordeel is dat de klacht kennelijk onontvankelijk of kennelijk ongegrond is, of dat poging tot bemiddeling door de maandcommissaris, bedoeld in artikel 153, wenselijk is, brengt hij dit binnen achtenveertig uur [na ontvangst van de klacht], schriftelijk, met mededeling van zijn motieven, ter kennis van de alleensprekende klachtenrechter of van de Klachtencommissie.

In de andere gevallen deelt hij, binnen achtenveertig uur [na ontvangst van de klacht], schriftelijk de informatie en opmerkingen mee die hij nuttig acht voor de beoordeling van de gegrondheid van de klacht.

De inhoud van deze informatie en opmerkingen wordt onmiddellijk schriftelijk ter kennis gebracht van de klager.

Art. 157.

§ 1. Er wordt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk veertien dagen na het indienen van de klacht of van het falen van de bemiddeling bedoeld in artikel 153, uitspraak gedaan over de klacht.

§ 2. Aan de klager en de directeur wordt onverwijld en kosteloos een afschrift van de uitspraak van de Klachtencommissie overgezonden.

§ 3. De secretaris van de Klachtencommissie zendt van alle uitspraken van de Klachtencommissie een afschrift naar de minister. De minister stelt de voorwaarden vast waaronder derden een afschrift van deze uitspraken kunnen verkrijgen, mits zij geen gegevens bevatten waaruit de identiteit van de gedetineerde kan worden afgeleid.


January 14, 2010

De PSD te Brugge: Minister De Clerck

DE WERKING VAN DE PSYCHO-SOCIALE DIENSTEN IN DE GEVANGENIS

De psycho-sociale diensten (PSD’s) in de gevangenissen werden opgericht om de gevangenen te begeleiden in hun reintegratie naar de samenleving toe.  Niet om de gevangenen en hun naasten psychisch te folteren en tot wanhoop te drijven.

De mensen die hun werk niet uitvoeren en zich niet houden aan de taken die de PSD’s volgens de Wet Dupont moeten uitvoeren, dienen regelrecht ontslagen te worden.
——

Isabelle Hosdain, Afdeling Justitieel Welzijnswerk

Trajectbegeleider, Vlamingdam 36, 8000 Brugge

Geachte Mevrouw Hosdain,

Betreft: PSD

Ik vernam dat er problemen zijn met de PSD die er maar niet in slaagt het hoognodige verslag af te maken.

Er wordt bovendien foute informatie doorgegeven.

In oktober 2009 kreeg iemand een bericht van de dienst justitiehuizen, dat er in opdracht van de directie van het pcb, naar aanleiding van de aanvraag van de heer X. voor penitentiair verlof en uitgangsvergunning, een maatschappelijke enquête ‘in november 2009 ten haren huize zou doorgaan’.
Achteraf kwam de PSD met de foute uitleg dat de aanvraag van de heer X. ‘pas eind november’ werd gedaan. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de PSD ervoor wil zorgen dat de strafuitvoeringsrechtbank niet tijdig in het bezit is van het rapport van de heer X. zodat zij verplicht is om negatief te adviseren.

Een reden voor deze vreemdsoortige werkwijze is er niet gezien de heer X. zich voorbeeldig heeft gedragen en geen enkele sanctie tijdens zijn detentie opliep.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 14 januari 2010
Onderwerp: psycho-sociale diensten in gevangenissen
Aan: isabelle.hosdain@cawdepoort.be
Cc: stefaan.declerck@just.fgov.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, vanessa.bury@just.fgov.be, “Baart, Els” <els.baart@just.fgov.be>, Guy Swennen <guy.swennen@skynet.be>, Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>, secr.colpg@just.fgov.be, l <hofvanberoep.gent@just.fgov.be>, lieselot.bleyenberg@just.fgov.be


Blog at WordPress.com.