Gevangenissen

January 19, 2013

België veroordeeld

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 9:05 pm
Tags: , ,

soins_intensifs_002België werd zopas in de VN-raad voor Mensenrechten verkozen maar laat in eigen land de zwaar zieke gevangenen in haar volgepropte gevangenissen sterven zonder rekening te houden met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens…

————-

Brussel, 19.5.2009

In de Gazet van Antwerpen van 14 mei 2009 stond le lezen dat de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTR) in zijn jongste jaarrapport ‘zeer negatief over het beleid’ was. De CTR vindt dat hij niet au sérieux wordt genomen en dat er met zijn meningen te weinig rekening wordt gehouden. Hij wil de minister kunnen bevelen om een wantoestand binnen een bepaalde tijd af te schaffen. Hij voelt zich ook onvoldoende onafhankelijk en wil daarom onder parlementaire voogdij.

De CTR overkoepelt de toezichtscommissies die aan iedere gevangenis verbonden zijn om na te gaan of de leefvoorwaarden in de bajessen wel voldoende menselijk zijn. De leden van deze commissies kunnen altijd in de bajes binnen voor controle op eventuele misstanden alhoewel er in de praktijk niets van te merken valt en de gevangenen en hun naasten zich afvragen of die toezichtscommissies wel bestaan.

Meer dan een maand geleden beloofde justitieminister De Clerck aan Raf Jespers, advocaat van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, dat de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem, zou ‘onderzoeken’.

De activist kreeg echter niemand te zien en te horen.

Hij kreeg wél nieuwe hartproblemen tengevolge van de onbegrijpelijke, wekenlange stopzetting van zijn medicatie en behandeling na zijn zware hartoperatie. Justitieminister De Clerck en dokter Proot (hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge) werden hiervan meermaals en per aangetekende brief op de hoogte gesteld.

Normaal gezien had hij voor die nieuwe hartproblemen op vrijdag 15.5.2009 opnieuw met spoed in het AZ Sint-Jan te Brugge moeten opgenomen worden.

Juist één dag voor deze spoedopname (op 14.5.2009) maakte de directie van de gevangenis van Brugge echter bekend dat men negatief adviseerde omtrent de penitentiaire verlofaanvraag die Marcel Vervloesem op 5 maart 2009 had gedaan.
In haar brief aan Mter Jespers stond ondermeer dat de dochter van Marcel Vervloesem ‘onvoldoende van haar vader hield’.

Marcel Vervloesem kreeg zijn dochter daarop huilend aan de telefoon en besloot toen om zijn medicatie en zijn medische behandeling, alsook zijn hospitalisatie, te weigeren.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt dat de gevangenisdirectie en bepaalde mensen uit justitie, de reactie speciaal hebben uitgelokt om de zwaar zieke Marcel Vervloesem de genadeslag te geven.

Justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerker Ilse Baart die schreven dat de medische toestand van Marcel Vervloesem ‘wordt opgevolgd’, werden opnieuw geinformeerd omtrent deze kwestie maar zij reageren niet.

Een mensenleven is blijkbaar van geen tel voor dit soort ‘hooggeplaatste’ figuren.

 


declerck.286380LINKS:

Werkgroep Morkhoven Skynet
Droit Fondamental
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Gerecht Turnhout
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Jacobs Zicot Turnhout
Onkelinx Turnhout
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Hof van Beroep Antwerpen – Vervloesem
Kinderporno ondergronds
België in VN-raad voor Mensenrechten

FOTO’S

° Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als ‘laffe kindermisbruiker’, ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘geesteszieke’ aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Justitieminister De Clerck (CD&V – Vlaamse Christen Democraten).
De minister die over een ‘menselijke justitie’ spreekt maar die geen rekening wil houden met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met de gezondheidstoestand van zieke gevangenen in het algemeen (alhoewel hij zich steeds beklaagt over zijn ‘overvolle gevangenissen’), wenste geen onderzoek te laten voeren naar de door de Hoge Raad voor Justitie schriftelijk erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderporno-cdroms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen.
De Clerck die zich fel tegen de ‘straffeloosheid’ keert, wilde ook geen onderzoek laten voeren naar:
– het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort.
– de 30 processen-verbaal inzake de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem wordt genoemd.
– het geknoei met het medisch dossier van Marcel Vervloesem door de dienst Penitentiaire Gezondheidszorg onder leiding van dokter F. Van Mol.
– het totaal gebrek aan medische zorg en het herhaaldelijk stopzetten van de medicatie + medische behandeling van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge waardoor Marcel Vervloesem regelmatig met spoed moest opgenomen worden en opnieuw hartproblemen kreeg.
– de wekenlange éénzame opsluiting van Marcel Vervloesem in een isoleercel op het medisch centrum van de gevangenis van Brugge ‘nadat er een telefoontje vanuit Brussel was gekomen’.
– het blokkeren van de briefwisseling van Marcel Vervloesem.
– de werkwijze van de Psycho Sociale Dienst (PSD) die gedurende 8 maanden lang alle dossiers in verband met Marcel Vervloesem wist te blokkeren en tot geen besluit wist te komen in haar eindrapport.
– de Dienst Individuele Gevallen (DIG) die haar werk niet naar behoren doet en zes maanden nodig heeft om op een simpel verzoekschrift te antwoorden.
– de willekeurige sancties en het onbeäntwoord laten van rapportbriefjes door de gevangenisdirectie te Brugge.
– de chantagetechnieken die de gevangenisdirectie te Brugge tegenover Marcel Vervloesem gebruikte om de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen, enzovoorts…
De Minister blokkeerde zelf de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet waardoor Marcel Vervloesem’s zaak niet voor de strafuitvoeringsrechtbank kon komen, beloofde meer dan een maand geleden schriftelijk dat hij het Hoog Comité voor Toezicht van het Gevangeniswezen een onderzoek zou laten voeren naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem (waarvan niets in huis kwam) en overtrad ondermeer artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (door België mede ondertekend) dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en waarin staat dat iedereen het recht heeft om menswaardig te worden behandeld. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en de minister van justitie om ervoor zorgen dat dit mensenrecht ten allen tijde wordt geëerbiedigd, en dat geldt zeker voor de België dat zopas in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werd verkozen.

Advertisements

1 Comment »

 1. België, Koninkrijk der Gevangenen

  Momenteel zitten 11.855 mensen in de cel. Dat is een absoluut record, melden de Concentrakranten. En dat terwijl in de gevangenissen maar plaats is voor 9.600 gevangenen.

  Volgens de kranten zitten bovendien 2.682 veroordeelden die een celstraf tot drie jaar kregen vandaag gewoon thuis. Degenen met een celstraf van boven de zes maanden komen achteraf wel op een wachtlijst voor elektronisch toezicht terecht. Advocaat Sven Mary haalt uit naar minister van Justitie Annemie Turtelboom. “Een jaar geleden zei ze dat elke straf uitgevoerd zou worden. Uit deze cijfers blijkt dat we niets zijn opgeschoten.”

  “De minister blijft bij haar belofte”, reageert de woordvoerster van Turtelboom, “maar dat vraagt tijd. We kunnen natuurlijk geen duizenden extra cellen bij toveren. Dit jaar zijn er 250 gevangenisplaatsen bijgekomen. Volgende zomer gaan de nieuwe gevangenissen van Leuze en Beveren open. En we zijn volop bezig met de uitbreiding van het elektronisch toezicht. De wachtlijsten daarvoor zijn al gehalveerd en zullen eind 2013 volledig weggewerkt zijn.”

  “De minister blijft bij haar belofte”, reageert de woordvoerster van Turtelboom, “maar dat vraagt tijd. We kunnen natuurlijk geen duizenden extra cellen bij toveren. Dit jaar zijn er 250 gevangenisplaatsen bijgekomen. Volgende zomer gaan de nieuwe gevangenissen van Leuze en Beveren open. En we zijn volop bezig met de uitbreiding van het elektronisch toezicht. De wachtlijsten daarvoor zijn al gehalveerd en zullen eind 2013 volledig weggewerkt zijn.”

  De Morgen, 7/12/12 − Bron: belga.be

  Comment by kruitvat — January 23, 2013 @ 9:27 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: