Gevangenissen

March 30, 2011

Gevangenissen België: politieke vluchteling gefolterd

De toestand van Arbi Zarmaev, een Tsetjeense politieke vluchteling die reeds 21 maanden lang in een gevangenis is opgesloten, blijft onrustbarend en de Belgische minister van justitie (CD&V, Vlaamse Christen-Democraten) blijkt zich met zijn voortdurend betoog over een ‘menselijke justitie’, maar weinig van deze zaak, waarbij hij persoonlijk is betrokken, aan te trekken. Integendeel zelfs. Men probeert Arbi nu op alle mogelijke manieren te criminaliseren om de folteringen te kunnen rechtvaardigen en hem op verzoek van de Russische Federatie uit te leveren. De Minister is daarvan maar al te goed op de hoogte want hij en zijn kabinet zijn hiervoor reeds verschillende keren aangeschreven geweest.

Volgens de laatste berichten zou Arbi die al 14 dagen in een isoleercel is opgesloten en gedurende 4 dagen geen water en eten kreeg, telkens moeten overgeven als hij probeert te eten.

Men smeet weliswaar een paar brokken brood door het raampje in de isoleercel, maar Arbi bleef met zijn handen op zijn rug geketend.

Alhoewel hij nauwelijks 50 kg weegt en hij totaal uitgeput is, wordt er hem dagelijks vanuit het celraampje een injectie met een slaapmiddel in het lichaam geschoten. Dat gebeurt met een speciale revolver.

Minister De Clerck beweert dat er ‘geen risico bestaat dat Arbi, na de reeds door hem getekende uitlevering, in een Russische of Tjetsjeense gevangenis gefolterd wordt’.   Hij stelde dat na een gesprekje met de Russische ambassade.

Prinses J. de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, bracht deze zaak gisteren ter sprake op een kongres in Parijs dat door de Franse Justitie rond mensenrechten werd görganiseerd.

Een Belgische rechter antwoordde op de vraag die de prinses voor de welgevulde zaal van 300 mensen stelde, en verdween vervolgens vliegensvlug achter de coulissen.

Foto: gevangenis te Hasselt waardat Arbi Zarmaev gedurende 4 dagen lang geen eten en drinken kreeg

 

Advertisements

March 28, 2011

Folteringen in Belgische gevangenissen

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 6:14 pm
Tags: , ,

Brussel, 28 maart 2011

Minister van Justitie, Stefaan De Clerck, Waterloolaan 115, 1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, mijn schrijven van 26.3.2011

Mag ik u nogmaals verzoeken om dringende maatregelen te nemen inzake de heer Arbi Zarmaev die in een isoleercel van de veiligheidsafdeling van de gevangenis van Brugge is opgesloten ?

De heer Zarmaev was voor zijn transfert naar de gevangenis van Brugge, gedurende 4 dagen in een isoleercel van de gevangenis te Hasselt opgesloten. Zoals ik u reeds schreef, lag hij 4 dagen lang met zijn handen op zijn rug geketend op een matras, wat diepe insnijdingen veroorzaakte in zijn polsen. Er werd regelmatig wat brood in de cel geworpen en hij kreeg geen drinken zodat hij via de waterbak die zich boven het toilet bevindt, trachtte te drinken. Dat zijn foltertechnieken.

Op de veiligheidsafdeling van de gevangenis van Brugge werd er tijdens de voorbije nachten voortdurend op zijn deur geklopt en kwam men om de 10-15 minuten de isoleercel binnen om met een lamp in zijn ogen te schijnen zodat hij de slaap niet kon vatten. Ook dit zijn foltertechnieken.

Doordat hij geen water kreeg, zouden zijn nieren intussen beschadigd zijn. Het is dus duidelijk dat men zijn psychische weerstand heeft willen breken door zijn gezondheid te schaden, zoals we dat in ook in andere dossiers van de gevangenissen van Brugge en Turnhout reeds vastgesteld hebben (en waarvan we u regelmatig op de hoogte stelden zonder dat er een einde kwam aan deze criminele praktijken).

Men probeerde hem ook een formulier te laten tekenen in de hierbij beschreven omstandigheden.

De gevangenisdirectie van Brugge zou inmiddels een rapport hebben opgesteld waarin ondermeer zou staan dat de heer Zarmaev ‘omwille van zijn slechte gezondheidstoestand zoveel mogelijk met rust moet gelaten worden’.

Hoe Dr. Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, tegenover dit soort van praktijken staat, weet ik niet maar het is duidelijk dat er een gebrek aan kontrole is. Dat komt ook omdat de gevangeniswet van 2004 waarin de ‘rechten van de gevangenen’ staan beschreven, nog steeds niet wordt toegepast en de gevangenen over geen rechten beschikken. Er bestaat ook geen klachtrecht, die naam waardig.

De heer Zarmaev weegt, zoals ik u schreef, slechts een 50 kg op dit ogenblik (men spreekt zelfs van 43 kg). Zijn lichaam staat vol blauwe plekken en enkele dagen geleden had hij zware neusverwondingen. Hij zou nu serum krijgen omdat zijn lichaam volledig was uitgedroogd en hij uitdrogingsverschijnselen vertoonde, wat dus ook voor een misschien onherstelbare schade van zijn nieren zorgde.

Het is niet de eerste keer dat de Belgische Staat wegens folteringen in de gevangenissen, door het Europees Comité tegen Folteringen op de vingers werd getikt. Maar de situatie blijft ongewijzigd en u schijnt zich van het lot van de gevangenen maar weinig aan te trekken.

U tekende enkele dagen nog een document voor de uitwijzing van de heer Zarmaev en zijn uitlevering, als ex-commandant-verzetsstrijder, aan de Russische Federatie. Na een gesprek met de Russsche ambassade zou u verzekerd hebben dat er ‘geen risico’ bestaat dat de heer Zarmaev in Russische of Tsjetjeense gevangenissen zou gefolterd worden, zoals dit gebruikelijk is.

Het feit dat de heer Zarmaev zelfs in Belgische gevangenissen gefolterd werd zonder dat daartegen werd opgetreden, bewijst echter dat dit risico wel degelijk bestaat, zeker omdat de mensenrechten en het leven van een politieke gevangene in Rusland en Tsjetjenië nog minder geëerbiedigd worden dan hier al het geval is.

Erop rekenende dat u uw functie de opdracht geeft om deze zaak grondig te laten onderzoeken en dat u de noodzakelijke maatregelen laat nemen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

 

March 27, 2011

Gevangenis Brugge, Arbi Zarmaev

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 3:32 pm
Tags: ,

We waren van plan om eerst het antwoord af te wachten op de naar justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, Vlaamse Christen-Democraten) gemailde brief, alhoewel De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers de vaste gewoonte hebben om brieven onbeäntwoord te laten.  Maar gezien het een kwestie van leven of dood is, hebben we besloten om de brief  te publiceren en te verspreiden.
Bovendien blijkt De Clerck, na contactname met de Russische ambassade (en los van de gerechtelijke procedure ), een bevel tot uitlevering van Arbi Zarmaev aan de Russische autoriteiten te hebben getekend, waaruit blijkt dat dit een politiek dossier is.

Enkele dagen geleden gaf Google een 10-tal zoekresultaten voor ‘Arbi Zarmaev’.
Na onze samenkomst voor het Europees Parlement op 21.3.2011, waren er plotseling meer dan 1.500 zoekresultaten.  De 5 eerste pagina’s besloegen bijna uitsluitend een artikel dat door de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg die deel uitmaken van dezelfde persgroep, systematisch gekopieerd en gepubliceerd werd.  Daarin werd het gerucht verspreid dat Arbi Zarmaev ‘een gevecht had uitgelokt om niet uitgewezen en uitgeleverd te worden’ (Vandaar waarschijnlijk dat de man nog maar zo’n 50 kg weegt en zijn lichaam vol blauwe plekken staat).

Vreest de Belgische Staat, die sinds 2004 over een gevangeniswet beschikt die niet wordt toegepast, opnieuw een europese veroordeling op te lopen voor folteringen en schending van de mensenrechten ?

Er waren de laatste tijd weer problemen met de publicaties op onze skynetblogs. Had dit soms met de zaak  Zarmaev te maken ? Dienden onze berichten in verband met deze zaak soms geblokkeerd te worden ?

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Arbi Zarmaev

Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 3:16 pm
Tags: ,

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge, onderzoek en dringende maatregelen

Ik vernam dat de Tsjetsjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev die u wil uitwijzen omdat de Russische Federatie om zijn uitlevering verzoekt, in de gevangenis van Brugge, in de meest onmenselijke omstandigheden, in een isoleercel is opgesloten.

Voordat hij naar de gevangenis van Brugge werd gevoerd, bevond de heer Zarmaev zich in de gevangenis van Hasselt.

De man die er erbarmelijk slecht aan toe is (hij weegt nog slechts een 50 kg), zat er gedurende 4 dagen lang in een isoleercel van de veiligheidheidsafdeling opgesloten.  Hij was er valselijk van beschuldigd ‘een gevecht te hebben uitgelokt’ en was daarop gesanctioneerd zonder zich tegen de betichtingen te kunnen verdedigen.

Gedurende al die dagen waren zijn handen met ijzeren ketenen op zijn rug gebonden zodat hij zich niet kon bewegen, wat diepe verwondingen in zijn polsen veroorzaakte.

Hij zou nauwelijks gekleed zijn geweest en het brood zou hem gewoon, zoals bij een hond, zijn toegesmeten geweest in zijn cel zonder  dat zijn armen en handen werden losgemaakt.

Hij kreeg bijna geen drinken zodat hij trachtte te drinken via de waterbak die zich boven het toilet bevond.

De broer van de heer Zarmaev stelde bij zijn bezoek vast dat de heer Zarmaev gedeshydrateerd was en over zijn ganse lichaam blauwe plekken vertoont  Verder bleek de heer Zarmaev zwaar gewond te zijn aan zijn neus.

Hij sprak hierover met de directeur van de gevangenis van Hasselt die dit de gewoonste zaak ter wereld zou hebben gevonden en niets ondernomen heeft.

De heer Zarmaev is, zoals gezegd, nog altijd in een isoleercel opgesloten in de gevangenis van Brugge terwijl hij dringende medische zorgen nodig heeft.  Hij vreest dat men hem wil breken door hem krankzinnig te maken en dat men hem wil vermoorden.

Gezien wij weten hoe het er in de gevangenissen van Hasselt en Brugge soms aan toegaat en omdat er geen enkele controle is op wat er in de Belgische gevangenissen gebeurt (de gevangeniswet uit 1994 die de rechten van de gevangenen moest regelen, wordt niettegenstaande de talrijke europese veroordelingen van de Belgische Staat, nog steeds niet toegepast), verzoek ik u om uw functie dringend de opdracht te geven om deze zaak grondig te onderzoeken en de noodzakelijke maatregelen te laten nemen.

De heer Zarmaev krijgt thans serum toegediend maar zijn familie vreest voor zijn leven omdat zijn toestand er steeds verder op verslechtert.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (Brussel)

Politieke vluchteling Arbi Zarmaev: gefolterd in de gevangenis

Filed under: Uncategorized — kruitvat @ 12:27 pm
Tags: , , ,

De politieke vluchteling Arbi Zarmaev zou, tengevolge van het langdurige onthouden van water in de gevangenissen van Hasselt en Brugge, ernstige schade aan de nieren hebben opgelopen.

Het vernietigen van Arbi’s gezondheid is ook een praktijk die op andere gevangenen, en in het bijzonder op Marcel Vervloesem, die met de vzw Werkgroep Morkhoven de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) onthulde, in de gevangenis van Turnhout en Brugge werd toegepast.

Men zou Arbi Zarmaev ook hebben willen verplichten om een document te ondertekenen.
Ook Marcel Vervloesem werd in de gevangenis onder druk gezet om de beschuldigingen waarvoor hij werd veroordeeld, als feiten te erkennen.

Nog een opmerkelijke overéénkomst: Over Marcel Vervloesem werden allerlei roddels en beschuldigingen verspreid. Dat gebeurde hoofdzakelijk via Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws. De artikels die hem moesten criminaliseren en demoniseren, werden soms honderden keren gekopieerd en door de roddelblaadjes die verbonden zijn aan voornoemde kranten, verspreid. Eenzelfde negatief artikel met onjuiste en weggelaten informatie, werd ook regelmatig door het persagentschap Belga tot in Nederland verspreid. In de zaak Zarmaev gebeurde hetzelfde. Enkele dagen geleden waren er onder de naam ‘Arbi Zarmaev’ slechts een 10-tal artikels via de zoekrobot Google weer te vinden. Na de ophefmakende bijéénkomst voor het europees parlement te Brussel op 21.3.2011 bleken er plotseling meer dan 1.500 artikels over Arbi Zarmaev te bestaan. De eerste 5 pagina’s van Google verwezen bijna allemaal naar eenzelfde artikel dat op 22.3.2011 in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg, die deel uitmaken van dezelfde persgroep, verscheen.

Zowel de zaak Zarmaev als de zaak Vervloesem hadden betrekking op een politiek dossier dat door justitieminister De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) persoonlijk werd opgevolgd.

 

Create a free website or blog at WordPress.com.