Gevangenissen

February 14, 2010

Psycho-sociale diensten: Minister De Clerck blijft in gebreke

Het kan niet dat psycho-sociale diensten (PSD’s) alles doen om de dossiers van de gedetineerden blokkeren; dat zij dossiers achterhouden en laten liggen; dat zij rapporten, waaronder ook medische verslagen, aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank onthouden; dat zij foute uittreksels van het vonnis aan de rechter bezorgen; dat zij tuchtmaategelen, sancties en pesterijen tegen gedetineerden organiseren; dat zij brieven laten blokkeren en met het afschaffen van het bezoekrecht dreigen; dat zij uitgaansverloven blokkeren; dat zij penitentiaire verloven blokkeren; dat zij voorlopige invrijheidsstellingen en aanvragen tot electronisch toezicht blokkeren; dat zij ambulante begeleidingen van gedetineerden blokkeren; dat zij ervoor zorgen dat gedetineerden in isoleercellen worden opgesloten; dat zij gedetineerden die nog gerechtelijke procedures lopende hebben (hof van Straatsburg enzoverder) tot bekentenissen willen dwingen; dat zij constant leugens verzinnen zoals de ‘gedetineerde schijnt niets om de slachtoffers te geven’, ‘hij is vluchtgevaarlijk'; dat zij vrienden en familie van de gedetineerden tegen elkaar trachten op te zetten; dat zij druk uitoefenen op gedetineerden; dat zij de rechten van de gedetineerden, zoals voorzien in de wet Dubois, aan hun laars lappen; dat zij de hogere instanties verkeerdelijk informeren; dat zij de rapporten van de sociale onderzoeken van de justitieassistenten laattijdig aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank bezorgen; dat zij de justitieassistenten opzettelijk te laat verwittigen; dat zij opzettelijk alles in het honderd laten lopen en daardoor de werking van de justitie verder in twijfel trekken; dat zij voorafgaandelijke afspraken maken met bepaalde gevangenisdirecties om dossiers te blokkeren; dat zij nooit door de verantwoordelijke van de psycho sociale dienst te Brussel op de vingers worden getikt; dat zij integendeel door het secretariaat-generaal van de Penitentiaire Instellingen en door de Dienst Individuele Gevallen te Brussel (die wordt geleid door een ex-PSD-er) in hun criminele activiteiten gesteund worden; dat zij gedetineerden en hun families tot wanhoop drijven; dat zij gedetineerden tot zelfmoord dwingen; dat de werknemers van de psycho-sociale diensten, van justitieminister De Clerck en zijn kabinet die van alle kanten over dit soort zaken (en niet alleen door de Werkgroep Morkhoven) worden geinformeerd, rustig hun gang mogen blijven gaan.

Werknemers van psycho-sociale diensten dienen, zeker in hun functie van justitiebeambten en bovendien werkzaam zijnde binnen de gevangenissen, voor 100% correct en betrouwbaar te zijn.

Mensen die aan deze voorwaarden niet voldoen, dienen na de nodige aanmaningen, op staande voet ontslagen te worden.

Minister De Clerck dient daartoe de nodige maatregelen te nemen en de bestaande controle- organismen die blijkbaar niet werken, opnieuw leven in te blazen.

Zowel de minister van justitie als de vakbonden die opkomen voor de rechten van het gevangenispersoneel, zouden het met dit standpunt eens moeten zijn.

En als dat niet het geval is, dan moeten zij er maar eerlijk voor uitkomen dat zij de criminele praktijken van justitiebeambten ondersteunen omdat dit deel uitmaakt van hun politiek ideeëngoed.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Stefaan De Clerck

February 2, 2010

Gevangenis Brugge: Open Brief Minister De Clerck

Minister van Justitie Stefaan De Clerck

Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer De Clerck,

Betreft: werking van de PSD in de gevangenis van Brugge – dossier G H

Ik stel vast dat de problemen in het bovenvermelde dossier, waarover ik u informeerde, niet opgelost geraken en dat er gewoon verder geknoeid wordt terwijl u zei dat de werking binnen de gevangenissen ‘de prioriteit was van de regering’.

Daarbij worden er criminele praktijken gebruikt die ontoelaatbaar zijn voor justitieambtenaren en waaraan u als verantwoordelijke minister paal en perk moet laten stellen.

Zoals u weet, gaf Els H. van de psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge (PCB) enkele weken geleden te kennen dat zij het dossier van de heer H. ‘per ongeluk’ drie maanden in de schuif had laten liggen waardoor haar rapport niet tijdig aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank kon overgemaakt worden en het dossier (zoals dat ook in het dossier van de heer Vervloesem van onze vereniging gebeurde) geblokkeerd werd.

Daarna verdween het rapport van de justitieassistente dat ten huize van mevrouw O., verloofde van de gedetineerde, werd opgemaakt.
Het rapport werd, na onze publicaties, op een zondagavond plotseling weergevonden terwijl ik dacht dat de justitiediensten tijdens het weekend niet werkten.

Maar daarna was het nog niet gedaan.
De heer H. werd ondermeer door Els H. opgezocht met de vraag of hij wel akkoord ging met de publicaties op het Internet. Zij viel daarbij voortdurend uit naar de vzw Werkgroep Morkhoven en naar mijzelf als voorzitter van deze vereniging.

Alle verzoeken van de heer H. zouden vervolgens negatief geadviseerd zijn geworden omdat ‘zijn vriendin zich in slecht gezelschap ophield’ of zoiets terwijl mevrouw O. slechts rapporteerde wat er in het dossier van de heer H. gebeurde.

Uit de laatste informatie die ik ontving, zou Els H. tegenover de heer H. nu ook dreigen met een klacht wegens ‘laster en eerroof’ en zou Els H. in het privé-dossier van mevrouw O. zijn gaan snuffelen om haar op basis van bepaalde feiten het zwijgen op te leggen.

Vandaag of morgen zou er ook een personeelscollege bijééngeroepen worden in de gevangenis van Brugge. Maar is het misschien de bedoeling van dit personeelscollege om, zoals in het geval van het dossier Vervloesem gebeurde, enkel mede te delen dat de beslissingen reeds genomen werden en dat men over de ganse lijn ‘negatief zal adviseren’ aangaande de verzoeken van de heer H. en zijn advocaten ?

Over de uitgaansdagen van de heer H. is, na maanden geduld, nog altijd niets geweten zodat hij geen begeleiding kan volgen in een gespecialiseerd centrum.

In bijlage zend ik u nogmaals:
1) Kopie van het schrijven van 20.12.09 van mevrouw O. aan hans.meurisse@just.fgov.be, info@just.fgov.be, lva@just.fgov.be, inzake de aanslepende procedure inzake het penitentiair verlof van de heer H.
2) Kopie van mijn schrijven van 25 januari 2010 aan justitieassistente LvA@just.fgov.be met kopie aan: hans.meurisse@just.fgov.be, info@just.fgov.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pa.be, Guy Swennen, secr.colpg@just.fgov.be, senaat@helgastevens.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, els.baart@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, buurtwerk.sint-jozef@brugge.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, els.deloof@just.fgov.be, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, info@laurette-onkelinx.be, Inge.Vanfraechem@law.kuleuven.be, Johan.Leman@soc.kuleuven.be, inzake het achterhouden en het verdwijnen van dossiers in de gevangenis te Brugge.

 


Hopende dat u van de ‘prioriteit van de regering’ geen loze belofte maakt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,


—————————————————————-

 Geachte Mevrouw VA,

Betreft: achtergehouden en verdwenen dossiers, dossier G. H., PCB Brugge

Mevrouw O. wist mij te melden dat het rapport dat u opmaakte en dat spoorloos verdwenen was, gisteren werd weergevonden.

Er schijnt nu weer een ander probleem te zijn opgedoken waarmee het dossier van de heer G. H. opnieuw geblokkeerd wordt.

U deelde mevrouw O. namelijk mede dat zij u ‘alleen met algemene vragen maar niet met vragen rond persoonlijke dossiers mag contacteren’ terwijl de wetgeving zegt dat de gedetineerden en hun opgeving ‘voor alle zaken betreffende detentie en bijhorende problemen’ (zoals het mysterieuze verdwijnen van justitierapporten) bij uw diensten terecht kunnen.

In de hoop dat er spoedig een oplossing komt in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis

In bijlage: Kopie van de brief die mevrouw O. op 20.12.2009 verstuurde en waarop zij graag een antwoord uwentwege ontving.


Sent: Sunday, December 20, 2009
To: hans.meurisse@just.fgov.be
Cc: info@just.fgov.be, lva@just.fgov.be, minister De Clerck
Subject: aanslepende procedure penitentiair verlof

Geachte,

Betreffende het penitentiair verlof voor mijn verloofde, G. H. verblijvende in het Penitentiair Centrum te Brugge (PCB) sinds 04/08/09:

Met dit schrijven wil ik U meedelen dat G. begin september 2009, zijn aanvraag voor penitentiair verlof én uitgangsvergunningen heeft gedaan. Zijn VI datum is 10/01/2010, dus hij viel binnen de periode waarin hij deze aanvraag mag doen.

Op 12/11/09 werd een maatschappelijke enquête gedaan bij mij thuis door de justitieassistente, mevr. VA, die het verslag van het huisbezoek op 13/11/09 heeft doorgefaxt naar de griffie van het PCB te Brugge. Ondertussen weten we dat het verslag zeer positief was.

G. werd opgeroepen door de directie. Ze hadden documenten ivm zijn penitentiair verlof en daarop moest hij de reden/motivatie van zijn aanvraag voor zijn verlof op invullen.

Hij vroeg de directie hoe lang het nog ging duren voordat hij effectief zijn verlof kon aanvragen en krijgen, daarop werd geantwoord dat de documenten naar Brussel moesten gestuurd worden en hij op drie weken moest rekenen tegen dat deze documenten terug in het PCB waren.

Ondertussen zijn er al vier weken voorbij en heeft hij nog geen enkel nieuws ontvangen hieromtrent.
Op 15/11 heb ik persoonlijk het PSD van het PCB te Brugge opgebeld en gesproken met maatschappelijk assistente Els Henrard teneinde enige informatie te bekomen over de lange aansleep van die aanvraag voor penitentiair verlof.
Mijn vraag werd als lachwekkend beschouwd: “penitentiair verlof? Maar mevrouw, in de computer staat dat de aanvraag pas op 27/11/09 is gebeurd, er is zelfs nog geen advies opgemaakt door de directie!

En daar hebben zij twee maanden de tijd voor, dus als U rekent, twee maanden na de aanvraagdatum, komen we op 27/01/10! En dan duurt het nog eens drie weken voordat de documenten terug zijn uit Brussel!”

Hieronder artikels 8, 9, 10 en 11 van de wet van 17/05/2006 inzake penitentiair verlof en uitgangsvergunningen:

Art. 8. Drie maanden voor de veroordeelde zich in de door artikel 7, 1°, bepaalde tijdsvoorwaarde bevindt, licht de directeur de veroordeelde schriftelijk in over de mogelijkheden tot toekenning van penitentiaire verloven. De veroordeelde richt zijn schriftelijk verzoek tot penitentiair verlof aan de directeur. De directeur kan de Dienst Justitiehuizen van de federale overheidsdienst Justitie opdragen een beknopt voorlichtingsrapport op te stellen of een maatschappelijke enquête te houden in het door de veroordeelde voor het penitentiair verlof voorgestelde opvangmilieu. De Koning bepaalt de inhoud van dat beknopt voorlichtingsrapport en van die maatschappelijke enquête. Binnen twee maanden na de ontvangst van het verzoek, stelt de directeur een met redenen omkleed advies op en zendt hij het verzoek en zijn met redenen omkleed advies over aan de minister of zijn gemachtigde en bezorgt de veroordeelde een afschrift ervan.


 

Art. 9 Indien het advies van de directeur niet wordt meegedeeld binnen de in artikel 8, vierde lid, bepaalde termijn, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op schriftelijk verzoek van de veroordeelde, de minister op straffe van een dwangsom veroordelen tot het uitbrengen van zijn advies, via de directeur, binnen de termijn voorzien door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en om aan de veroordeelde een afschrift van dit advies ter kennis te brengen. De voorzitter doet uitspraak na de veroordeelde en de minister of zijn gemachtigde te hebben gehoord, op advies van het openbaar ministerie, binnen vijf dagen na ontvangst van het verzoek.

Art. 10. § 1. De uitgaansvergunning of het penitentiair verlof wordt toegekend door de minister of zijn gemachtigde, op verzoek van de veroordeelde en na een met redenen omkleed advies van de directeur. Het advies van de directeur bevat, in voorkomend geval, een voorstel van bijzondere voorwaarden die hij nodig acht op te leggen.

§ 2. Binnen veertien dagen na de ontvangst van het dossier neemt de minister of zijn gemachtigde een beslissing. Deze met redenen omklede beslissing wordt binnen vierentwintig uur schriftelijk meegedeeld aan de procureur des konings van het arrondissement waar het penitentiair verlof zal plaatsvinden. Indien de minister of zijn gemachtigde oordeelt dat het dossier niet in staat is en er bijkomende informatie noodzakelijk is om een beslissing te kunnen nemen, kan deze termijn éénmalig met zeven dagen worden verlengd. De minister of zijn gemachtigde deelt dit onverwijld mee aan de directeur en de veroordeelde.

§ 3. Indien de uitgaansvergunning, bedoeld in artikel 4, of het penitentiair verlof wordt geweigerd, kan de veroordeelde een nieuwe aanvraag indienen ten vroegste drie maanden na de datum van deze beslissing. De beslissing van de minister of zijn gemachtigde wordt met redenen omkleed.

 

§ 4. Bij gebrek aan een beslissing binnen de bepaalde termijn wordt de minister geacht de uitgaansvergunning of het penitentiair verlof toe te kennen. Aan deze uitgaansvergunning of dit penitentiair verlof worden de bijzondere voorwaarden gekoppeld die de directeur, in voorkomend geval, overeenkomstig § 1, heeft voorgesteld.

Ik vraag U, als ik bovenstaande tekst lees en herlees, is er iets dat ik mis of niet zie?

G. heeft het verzoek ingediend begin september. Als ik een beetje kan rekenen, dan zijn bovenvermelde twee maanden reeds ruimschoots verstreken en heeft G. geen afschrift gekregen van het advies, dat moest opgesteld zijn binnen de twee maanden.
Nochtans is de wet zeer duidelijk hierover: de gedetineerde moet een afschrift krijgen van het advies! Het feit dat de PSD mij laat weten dat de aanvraag pas op 27/11/09 staat genoteerd in hun computer, dan moet ik voor de zoveelste keer vaststellen dat de werking van de diensten binnen de muren van het PCB nog maar eens een complete ramp is.

Sinds zijn opsluiting hebben wij, G. in het bijzonder, nog niets anders gehad dan foutieve informatie van zowel directie als PSD op ALLE GEBIED. De ene dienst schuift de verantwoordelijkheid door naar de andere, ofwel weten ze van niks, ofwel zijn ze de documenten kwijt, enz enz.. Altijd is er wel een reden die ze aanhalen om hun incompetentie te verdoezelen.
Niet alleen incompetentie, maar zelfs bewust tegenwerken zodat dossiers niet in orde komen op tijd, met alle gevolgen van dien.

Ik ga hier echter nu niet verder over uitwijden. Mij gaat het over zijn penitentiair verlof en uitgangsvergunningen. Aangezien G. door niks of niemand geïnformeerd wordt over de stand van zaken, of het is verkeerde informatie, neem ik het initiatief.

Na bijna 5 maanden geleuter en onprofessioneel werken door elke dienst binnen het PCB ben ik het grondig beu! Wij, als familie die buiten achterblijven, G., als gedetineerde, die opgesloten zit en verplicht is om braaf ja te knikken terwijl men hem neerbuigend en al treiterend eender wat wijsmaakt om er vanaf te zijn, hebben het recht om juiste informatie te krijgen.

In de jaar- en activiteitenverslagen van Justitie staat het allemaal zo mooi neergeschreven: dat een gedetineerde een degelijke begeleiding en advisering krijgt, dat de verschillende diensten ervoor moeten zorgen dat de gedetineerde op alle vlak bijgestaan wordt, dat alles in het werk wordt gesteld om het humane aspect voorop te stellen…enz.
Wij hebben tot nu toe enkel hele slechte ervaringen gehad, niks begeleiding, niks advies, alles heeft G. zelf gedaan.

Ik vraag U, heel beleefd, om mij AUB een antwoord te geven over deze aanslepende toestand betreffende het penitentiair verlof van G..

Hieronder heb ik ter illustratie de tekst gezet over DIG, terug te vinden in het activiteitenverslag van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. Ik hoop dat U deze mail ook naar deze diensten kan doorsturen zodat ook zij weet hebben van deze zaak.

De Dienst Individuele Gevallen: De Dienst Individuele Gevallen (DIG) formuleert voorstellen en neemt beslissingen betreffende de strafuitvoeringsmodaliteiten voor de veroordeelden, rekening houdend met het detentieplan. Zij voert deze taken uit met respect voor de belangen van de veroordeelden, het slachtoffer en de maatschappij en binnen de geest van een herstelgerichte detentie. De dienst is bevoegd voor oa de uitgangsvergunningen, de penitentiaire verloven en de strafopschortingen

 

Met hoogachting

L.O.

 


Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

Datum: 2 februari 2010
Onderwerp: Gevangenis Brugge
Aan: stefaan.declerck just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora, info just.fgov.be
Cc: els.deloof just.fgov.be – directie gevangenis Brugge, els.baart just.fgov – dossierbeheerder De Clerck, vanessa.bury just.fgov.be – kabinet De Clerck, andre.vannieuwkerke vlaamsparlement, persagentschap belga.be, carine russo, Vandertaelen just.fgov – DIG – ex-PSD, guy swennen – senaat – commissie justitie, g.j.degraaf@eerstekamer.nl, hoofdredactie demorgen, vpro.nl, laurette-onkelinx.be, Raf Jespers progresslaw, jan.dentandt minfin.fed.be, radionieuws nos.nl, redactie.dng persgroep, lieselot.bleyenberg just.fgov.be – kabinet De Clerck

belgische justitie, doofpot, kinderporno, zaak Zandvoort, Belgische Koning, christendemocraten, justitieministers, Nederlandse KamerJanuary 25, 2010

Gevangenis Brugge: problemen blijven aanslepen

Alhoewel justitieminister De Clerck en zijn diensten gedurende de voorbije maanden geinformeerd werden over het reilen en zeilen van de psycho-sociale diensten (PSD’s) in de gevangenissen van Brugge en Turnhout, geraken de problemen maar niet opgelost.

Ook in tal van andere gevangenissen zijn er problemen met de psycho-sociale diensten maar minister De Clerck weet blijkbaar geen orde op zaken te stellen.

——

 Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
aan: lva@just.fgov.be
cc: hans.meurisse@just.fgov.be, info@just.fgov.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pa.be, Guy Swennen, secr.colpg@just.fgov.be, senaat@helgastevens.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, “Baart, Els” <els.baart@just.fgov.be>, vanessa.bury@just.fgov.be, buurtwerk.sint-jozef@brugge.be, “Van der Taelen, Tine” <Tine.Vandertaelen@just.fgov.be>, “Deloof, Els” <els.deloof@just.fgov.be>, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, info@laurette-onkelinx.be, Inge.Vanfraechem@law.kuleuven.be, Johan Leman <Johan.Leman@soc.kuleuven.be>,
datum: 25 januari 2010
onderwerp: PCB Brugge: achtergehouden en verdwenen dossiers

Geachte Mevrouw,

Betreft: achtergehouden en verdwenen dossiers, dossier G. H., PCB Brugge

Mevrouw O. wist mij te melden dat het rapport dat u opmaakte en dat spoorloos verdwenen was, gisteren werd weergevonden.

Er schijnt nu weer een ander probleem te zijn opgedoken waarmee het dossier van de heer G. H. opnieuw geblokkeerd wordt.

U deelde mevrouw O. namelijk mede dat zij u ‘alleen met algemene vragen maar niet met vragen rond persoonlijke dossiers mag contacteren’ terwijl de wetgeving zegt dat de gedetineerden en hun opgeving ‘voor alle zaken betreffende detentie en bijhorende problemen’ (zoals het mysterieuze verdwijnen van justitierapporten) bij uw diensten terecht kunnen.

In de hoop dat er spoedig een oplossing komt in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis

In bijlage: Kopie van de brief die mevrouw O. op 20.12.2009 verstuurde en waarop zij graag een antwoord uwentwege ontving.


Sent: Sunday, December 20, 2009
To: hans.meurisse@just.fgov.be
Cc: info@just.fgov.be, lva@just.fgov.be
Subject: aanslepende procedure penitentiair verlof

Geachte,

Betreffende het penitentiair verlof voor mijn verloofde, G. H. verblijvende in het Penitentiair Centrum te Brugge (PCB) sinds 04/08/09:

Met dit schrijven wil ik U meedelen dat G. begin september 2009, zijn aanvraag voor penitentiair verlof én uitgangsvergunningen heeft gedaan. Zijn VI datum is 10/01/2010, dus hij viel binnen de periode waarin hij deze aanvraag mag doen.

Op 12/11/09 werd een maatschappelijke enquête gedaan bij mij thuis door de justitieassistente, mevr. VA, die het verslag van het huisbezoek op 13/11/09 heeft doorgefaxt naar de griffie van het PCB te Brugge. Ondertussen weten we dat het verslag zeer positief was.

G. werd opgeroepen door de directie. Ze hadden documenten ivm zijn penitentiair verlof en daarop moest hij de reden/motivatie van zijn aanvraag voor zijn verlof op invullen.

Hij vroeg de directie hoe lang het nog ging duren voordat hij effectief zijn verlof kon aanvragen en krijgen, daarop werd geantwoord dat de documenten naar Brussel moesten gestuurd worden en hij op drie weken moest rekenen tegen dat deze documenten terug in het PCB waren.

Ondertussen zijn er al vier weken voorbij en heeft hij nog geen enkel nieuws ontvangen hieromtrent.
Op 15/11 heb ik persoonlijk het PSD van het PCB te Brugge opgebeld en gesproken met maatschappelijk assistente Els Henrard teneinde enige informatie te bekomen over de lange aansleep van die aanvraag voor penitentiair verlof.
Mijn vraag werd als lachwekkend beschouwd: “penitentiair verlof? Maar mevrouw, in de computer staat dat de aanvraag pas op 27/11/09 is gebeurd, er is zelfs nog geen advies opgemaakt door de directie!

En daar hebben zij twee maanden de tijd voor, dus als U rekent, twee maanden na de aanvraagdatum, komen we op 27/01/10! En dan duurt het nog eens drie weken voordat de documenten terug zijn uit Brussel!”

Hieronder artikels 8, 9, 10 en 11 van de wet van 17/05/2006 inzake penitentiair verlof en uitgangsvergunningen:

Art. 8. Drie maanden voor de veroordeelde zich in de door artikel 7, 1°, bepaalde tijdsvoorwaarde bevindt, licht de directeur de veroordeelde schriftelijk in over de mogelijkheden tot toekenning van penitentiaire verloven. De veroordeelde richt zijn schriftelijk verzoek tot penitentiair verlof aan de directeur. De directeur kan de Dienst Justitiehuizen van de federale overheidsdienst Justitie opdragen een beknopt voorlichtingsrapport op te stellen of een maatschappelijke enquête te houden in het door de veroordeelde voor het penitentiair verlof voorgestelde opvangmilieu. De Koning bepaalt de inhoud van dat beknopt voorlichtingsrapport en van die maatschappelijke enquête. Binnen twee maanden na de ontvangst van het verzoek, stelt de directeur een met redenen omkleed advies op en zendt hij het verzoek en zijn met redenen omkleed advies over aan de minister of zijn gemachtigde en bezorgt de veroordeelde een afschrift ervan.

Art. 9 Indien het advies van de directeur niet wordt meegedeeld binnen de in artikel 8, vierde lid, bepaalde termijn, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op schriftelijk verzoek van de veroordeelde, de minister op straffe van een dwangsom veroordelen tot het uitbrengen van zijn advies, via de directeur, binnen de termijn voorzien door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en om aan de veroordeelde een afschrift van dit advies ter kennis te brengen. De voorzitter doet uitspraak na de veroordeelde en de minister of zijn gemachtigde te hebben gehoord, op advies van het openbaar ministerie, binnen vijf dagen na ontvangst van het verzoek.

 

Art. 10. § 1. De uitgaansvergunning of het penitentiair verlof wordt toegekend door de minister of zijn gemachtigde, op verzoek van de veroordeelde en na een met redenen omkleed advies van de directeur. Het advies van de directeur bevat, in voorkomend geval, een voorstel van bijzondere voorwaarden die hij nodig acht op te leggen.

§ 2. Binnen veertien dagen na de ontvangst van het dossier neemt de minister of zijn gemachtigde een beslissing. Deze met redenen omklede beslissing wordt binnen vierentwintig uur schriftelijk meegedeeld aan de procureur des konings van het arrondissement waar het penitentiair verlof zal plaatsvinden. Indien de minister of zijn gemachtigde oordeelt dat het dossier niet in staat is en er bijkomende informatie noodzakelijk is om een beslissing te kunnen nemen, kan deze termijn éénmalig met zeven dagen worden verlengd. De minister of zijn gemachtigde deelt dit onverwijld mee aan de directeur en de veroordeelde.

§ 3. Indien de uitgaansvergunning, bedoeld in artikel 4, of het penitentiair verlof wordt geweigerd, kan de veroordeelde een nieuwe aanvraag indienen ten vroegste drie maanden na de datum van deze beslissing. De beslissing van de minister of zijn gemachtigde wordt met redenen omkleed.

§ 4. Bij gebrek aan een beslissing binnen de bepaalde termijn wordt de minister geacht de uitgaansvergunning of het penitentiair verlof toe te kennen. Aan deze uitgaansvergunning of dit penitentiair verlof worden de bijzondere voorwaarden gekoppeld die de directeur, in voorkomend geval, overeenkomstig § 1, heeft voorgesteld.

Ik vraag U, als ik bovenstaande tekst lees en herlees, is er iets dat ik mis of niet zie???
G. heeft het verzoek ingediend begin september. Als ik een beetje kan rekenen, dan zijn bovenvermelde twee maanden reeds ruimschoots verstreken en heeft G. geen afschrift gekregen van het advies, dat moest opgesteld zijn binnen de twee maanden.
Nochtans is de wet zeer duidelijk hierover: de gedetineerde moet een afschrift krijgen van het advies! Het feit dat de PSD mij laat weten dat de aanvraag pas op 27/11/09 staat genoteerd in hun computer, dan moet ik voor de zoveelste keer vaststellen dat de werking van de diensten binnen de muren van het PCB nog maar eens een complete ramp is.

Sinds zijn opsluiting hebben wij, G. in het bijzonder, nog niets anders gehad dan foutieve informatie van zowel directie als PSD op ALLE GEBIED. De ene dienst schuift de verantwoordelijkheid door naar de andere, ofwel weten ze van niks, ofwel zijn ze de documenten kwijt, enz enz.. Altijd is er wel een reden die ze aanhalen om hun incompetentie te verdoezelen.
Niet alleen incompetentie, maar zelfs bewust tegenwerken zodat dossiers niet in orde komen op tijd, met alle gevolgen van dien.

Ik ga hier echter nu niet verder over uitwijden. Mij gaat het over zijn penitentiair verlof en uitgangsvergunningen. Aangezien G. door niks of niemand geïnformeerd wordt over de stand van zaken, of het is verkeerde informatie, neem ik het initiatief.

Na bijna 5 maanden geleuter en onprofessioneel werken door elke dienst binnen het PCB ben ik het grondig beu! Wij, als familie die buiten achterblijven, G., als gedetineerde, die opgesloten zit en verplicht is om braaf ja te knikken terwijl men hem neerbuigend en al treiterend eender wat wijsmaakt om er vanaf te zijn, hebben het recht om juiste informatie te krijgen.

In de jaar- en activiteitenverslagen van Justitie staat het allemaal zo mooi neergeschreven: dat een gedetineerde een degelijke begeleiding en advisering krijgt, dat de verschillende diensten ervoor moeten zorgen dat de gedetineerde op alle vlak bijgestaan wordt, dat alles in het werk wordt gesteld om het humane aspect voorop te stellen…enz.
Wij hebben tot nu toe enkel hele slechte ervaringen gehad, niks begeleiding, niks advies, alles heeft G. zelf gedaan.

Ik vraag U, heel beleefd, om mij AUB een antwoord te geven over deze aanslepende toestand betreffende het penitentiair verlof van G..

Hieronder heb ik ter illustratie de tekst gezet over DIG, terug te vinden in het activiteitenverslag van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. Ik hoop dat U deze mail ook naar deze diensten kan doorsturen zodat ook zij weet hebben van deze zaak.

De Dienst Individuele Gevallen: De Dienst Individuele Gevallen (DIG) formuleert voorstellen en neemt beslissingen betreffende de strafuitvoeringsmodaliteiten voor de veroordeelden, rekening houdend met het detentieplan. Zij voert deze taken uit met respect voor de belangen van de veroordeelden, het slachtoffer en de maatschappij en binnen de geest van een herstelgerichte detentie. De dienst is bevoegd voor oa de uitgangsvergunningen, de penitentiaire verloven en de strafopschortingen

Met hoogachting

L.O.

—————-

Kopie van deze brief dd. 25.1.2010: minister De Clerck, mevrouw O, parlementsleden, justitiediensten,

January 23, 2010

De gevangenis van Brugge: Open Brief aan Minister De Clerck

De mooie woorden van justitieminister De Clerck kunnen niet verhullen dat er ernstige wanpraktijken bestaan binnen de Belgische gevangenissen…

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: psycho-sociale diensten van de gevangenis van Brugge

Gezien u zopas verklaarde dat ‘de goede werking van de strafinrichtingen een duidelijke prioriteit is van deze regering’, zend ik u in bijlage nogmaals informatie omtrent de problemen met de psycho-sociale diensten in de gevangenissen.

Het betreft hier een schrijven van Mevrouw Opstael in verband met de psycho-sociale dienst (psd) van de gevangenis van Brugge waarvan de heer Glenn H. het slachtoffer blijkt te zijn.

Nadat een medewerkster van de psd te Brugge gedurende maar liefst drie maanden ‘per ongeluk’ het dossier van de heer H. in de kast had laten liggen zodat het rapport voor de strafuitvoeringsrechtbank niet tijdig klaar kan zijn, blijkt het verslag van de maatschappelijke enquête ten opgemaakt ten huize van mevrouw Opstael en doorgefaxt naar de griffie van PCB op 13/11/2009, verdwenen te zijn.

Er wordt m.a.w. al het mogelijke gedaan om het dossier van de heer H. voor de strafuitvoeringsrechtbank te blokkeren zodat zijn zaak met zes maanden kan uitgesteld worden en hij nog eens vier maanden moet wachten vooraléér hij een nieuwe aanvraag kan indienen.

Ook van het beloofde intake-gesprek komt niets in huis omdat de gevangenisdirectie nalaat om inzake de obstructies van de psd in dit dossier, iets te ondernemen.

Het betreft hier blijkbaar een systeem van werken waartegen u echter niet optreedt.

In het dossier Vervloesem waarover ik u, sinds uw aantreden als minister informeer, gebeurde immers juist hetzelfde.

De psd van de gevangenis van Brugge liet het dossier maandenlang aanslepen en had meer dan 21 ‘intake-gesprekken’ met de heer Vervloesem zonder dat zij haar rapport wist af te maken.  Daardoor werd de zaak door de strafuitvoerigsrechtbank steeds uitgesteld en is er van een sociale begeleiding nog steeds geen sprake.

In het dossier Vervloesem verdwenen er, zoals ik u en uw kabinetsmedewerkers waaronder mevrouw Els Baart die het dossier opvolgt, herhaaldelijk maar tevergeefs mededeelde, zelfs medische stukken.

De psd zorgde er constant voor dat het dossier onvolledig bleef en gaf zelfs verkeerde gegevens uit het arrest van het hof van beroep van Antwerpen door aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank.

Het betreft hier dus geen ‘toeval’ maar het gaat hier eerder om criminele praktijken van uw justitiedienst waarop het strafrecht normaal gezien van toepassing is.

Mag ik u verzoeken om deze kwestie dringend te laten onderzoeken en de schuldigen in beide zaken te laten sanctioneren, zoniet uit hun functie te laten ontslaan ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

http://www.droitfondamental.eu/

———


Ziehier een kopie van het schrijven dat mevrouw Opstael me zopas toestuurde:

‘Ik heb vandaag vernomen dat psd deze week heeft verklaard dat het verslag van de maatschappelijke enquête, opgemaakt en doorgefaxt naar de griffie van PCB op 13/11/2009, verdwenen is. Ze beweren dit verslag niet meer te vinden…

Ditzelfde verslag was ook één van de belangrijke documenten die, zogezegd door een vergetelheid van Els Henrard van psd, ONTBRAK IN HET DOSSIER VAN G. op de dag dat hij voor de SURB moest voorkomen.

Door het ontbreken van dit verslag én door het feit dat G. nog geen intake gesprekken had kunnen doen in het centrum waar hij begeleiding kan volgen, dit doordat hij nog steeds geen uitgangsvergunningen had gekregen, alhoewel die al in september 2009 werden aangevraagd, werd zijn dossier als onvolledig bestempeld met het gevolg dat de commissie hem 2 maanden extra opsluiting heeft gegeven.

Het was de bedoeling dat alles in orde zou worden gebracht binnen die twee maanden. Indien dit niet is gelukt, dan zal G, binnen drie weken, bij de volgende SURB, direct zes maanden uitstel krijgen, waar automatisch nog eens vier maanden mogen bijgerekend worden omdat elke aanvraag, elke procedure opnieuw moet worden overgedaan.

G zit nu al zes maanden opgesloten, en tot op de dag van vandaag zijn zijn aanvragen nog steeds niet in orde geraakt. Dit in het achterhoofd houdende kijken we dus naar een onnodige verlengde detentietijd van één jaar, en dit enkel en alleen door de bewuste tegenwerking van psd.

Deze mensen zijn bijna niet bereikbaar, noch voor de gedetineerden, noch voor ons, email adressen wil men ons niet doorgeven, het moet schriftelijk of telefonisch.

Uit persoonlijke ervaring weet ik dat dit zo met opzet wordt gedaan, want op brieven krijgt men geen antwoord, en ALS je, na heel veel aandringen en proberen dan toch iemand van psd aan de lijn krijgt, dan krijg je een leugen aangesmeerd, of verbinden ze je door naar iemand anders, waar echter niemand opneemt en zo sta je weer bij af.

Ik zal voor de zoveelste keer alle betrokken partijen mailen en aanschrijven wat betreft de verdwijning van dit verslag.

Zo’n criminele praktijken kunnen niet meer blijven duren, teveel gedetineerden ondergaan dezelfde mentale mishandeling, krijgen onnodige extra lange detentie aangesmeerd, en dit allemaal zonder enig gevolg voor de schuldigen.

Liesbeth Opstaele

liesbeth_opstaele@hotmail.com

Kopie: parlementsleden, commissies justitie, pers, advocaten,

January 19, 2010

Minister De Clerck drijft gevangenen tot zelfmoord

Minister van justitie Stefaan De Clerck die op zijn website over een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ speekt, drijft met zijn gevangenisbeleid de gevangenen tot wanhoop (en tot zelfmoord).

Enkele dagen geleden probeerde een gevangene in de gevangenis van Andenne zelfmoord te plegen. Vervolgens ondernam hij een wanhopige vluchtpoging waarbij hij opnieuw werd gevat.
Nadien hing hij zichzelf op.

Vandaag is de gevangenis van Brugge aan de beurt.
Daar hing een 23-jarige gevangene zich op.

De zelfmoord komt na een artikelenreeks op deze blog over de werking van de psycho-sociale dienst (psd) in de gevangenis van Brugge.

De psycho-sociale dienst (psd) is een dienst van justitie die de gevangenen zogezegd moet begeleiden naar hun weerkeer in de samenleving.

Maar in plaats van aan de reintegratie en reclassering van de gevangenen te werken, is deze dienst gespecialiseerd geraakt in psychische folteringen van gevangenen en hun familieleden.
Dat doet zij door rapporten van gevangenen ‘per ongeluk’ drie maanden te laten liggen, medische attesten ‘per ongeluk’ aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank vergeten over te maken, ‘per ongeluk’ verkeerde gegevens uit de vonnissen aan de rapporten voor de strafuitvoeringsrechtbank vergeten toe te voegen en door de dossiers van gedetineerden ‘per ongeluk’ systematisch te blokkeren of het opmaken van de rapporten zodanig te vertragen dat gevangenen niet in aanmerking komen voor electronisch toezicht, voorlopige invrijheidsstelling, ambulante begeleiding, penitentiair verlof, uitgaansdagen enzoverder.

De gevangenisdirecties, strafuitvoeringsrechtbanken, de dienst voor individuele gevallen te Brussel en het directoriaat-generaal van het gevangeniswezen onder leiding van Hans Meurisse te Brussel zijn blijkbaar akkoord met deze gang van zaken.

Ook justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerkers die langs alle kanten worden geinformeerd, zijn het eens over de werking en de terreurpraktijken van de psd.
Dat is ook de werkelijke reden van de overbevolking en het hoge aantal zelfmoorden in de Belgische gevangenissen.

January 17, 2010

PSD te Brugge: problemen geraken niet opgelost

Verslag van 16 januari 2010

Ben net thuis, Glenn bezocht.

Vanmorgen dus het onderhoud tussen de directrice, mevr Demeyer, Els Henrard en Glenn. Het zou er luid aan toe gegaan zijn, de directrice zou Els zwaar aangevallen hebben door haar te zeggen dat ZIJ verantwoordelijk is voor de vlotte werking van psd, dat ZIJ moet zorgen dat het verslag van glenn af is en dat ZIJ nu MOET zorgen dat het verslag klaar is en op tijd bij prisma (zijnde aanstaande dinsdag), alsook eist ze dat ze ervoor zorgt dat ze binnen de 14 dagen een antwoord van dig in handen heeft.wat betreft zijn penitentiair verlof. Mijn mening? Dat laatste is zowiezo iets wat niet haalbaar is, gezien het feit dat ook DIG eenzelfde, tergend trage manier van “werken” heeft…

Els heeft moeten toegeven dat de aanvraag van glenn idd al van in september was, dus dat zij de aanvraag heeft laten liggen tot eind november. (nadat glenn haar mijn teksten en verwijzingen onder de neus had geduwd en onder die van demeyer, die razend was)

Maar zei ze, en toen was ze al aan het huilen, ze heeft het niet met opzet gedaan, het is per ongeluk blijven liggen tussen de hopen andere papieren..

Van dossierinzage is  niet veel gekomen, omdat zijn dossier blijkbaar in de “hoofdstrafuitvoeringsrechtbank” te gent is, het enigste wat els heeft is het verslag van het huisbezoek dat ze uit het dossier had gepakt, en een paar weet ik veel nog documentjes.

Ook is uitgekomen dat Glenn maandag bij Els moet gaan, dit om het tweede deel van zijn levensverhaal te bespreken, zodat daar ook een verslag van kan gemaakt worden. Je moet weten dat men ons had wijsgemaakt dat de afhandeling van het ganse levensverhaal zogezegd twee maanden geleden door Joke Caesteker werd gedaan. Wat ons verbaasde aangezien Glenn zelfs geen gesprek had gehad over het tweede deel ervan, maar zogezegd had Joke zelf haar eigen verslag gemaakt over dat tweede deel van zijn levensverhaal.

Komt dus uit dat ook dit nog niet in orde is.

Heb dus weer wat werk vanavond, wil uitzoeken hoe het komt dat een onvolledig dossier bijgehouden wordt in gent, waar men er niks mee doet, en dat men pas terug naar pcb stuurt vier dagen voor de volgende surb.

Ook heb ik glenn gezegd dat wat vanmorgen gezegd is geweest wel goed is, maar dat daar uiteindelijk geen enkel tastbaar bewijs van is. Ik bedoelde daarmee dat we, zoals je zegt, van héél dichtbij zullen moeten opvolgen of de beloofde acties wel effectief gebeuren. Dat is dus oa mijn taak.

Het dossier krijg ik van zijn advocaten. Ook hier speel ik kort op de bal. Ik mail ze vandaag nog, niet met de vraag, maar met de mededeling dat ik maandagavond langsga om het dossier op te halen. Ik wacht niet totdat zij in actie schieten, ik laat het nu weten, tegen maandag moet ik het hebben.

Eigenaardig is wel dat de directie reageerde alsof zij van niks op de hoogte was. Volgens haar moet zij niet nog eens de psd controleren of ze hun taken wel doen, ze heeft al haar eigen werk.

Dit is vlug het eerste nieuws, er is nog het één en het ander waar ik effe moet over nadenken.

Oa ivm die uitgangsvergunningen, die zijn door de voorzitster van de commissie toegekend, en de einddatum is 24/01/10 (datum denk ik dat ze ten laatste terug moeten zijn van dig)

January 14, 2010

De PSD te Brugge: Minister De Clerck

DE WERKING VAN DE PSYCHO-SOCIALE DIENSTEN IN DE GEVANGENIS

De psycho-sociale diensten (PSD’s) in de gevangenissen werden opgericht om de gevangenen te begeleiden in hun reintegratie naar de samenleving toe.  Niet om de gevangenen en hun naasten psychisch te folteren en tot wanhoop te drijven.

De mensen die hun werk niet uitvoeren en zich niet houden aan de taken die de PSD’s volgens de Wet Dupont moeten uitvoeren, dienen regelrecht ontslagen te worden.
——

Isabelle Hosdain, Afdeling Justitieel Welzijnswerk

Trajectbegeleider
Vlamingdam 36
8000 Brugge

Geachte Mevrouw Hosdain,

Betreft: PSD – verslag Glenn H.


Van mevrouw Liesbeth Opstaele vernam ik dat er problemen zijn met de PSD die er maar niet in slaagt het hoognodige verslag af te maken.
Er wordt bovendien foute informatie doorgegeven.

In oktober 2009 kreeg mevrouw Opstaele een bericht van de dienst justitiehuizen, dat er in opdracht van de directie van het pcb, naar aanleiding van de aanvraag van de heer H. voor penitentiair verlof en uitgangsvergunning, een maatschappelijke enquête ‘in november 2009 ten haren huize zou doorgaan’.

Achteraf kwam de PSD met de foute uitleg dat de aanvraag van de heer H. ‘pas eind november’ werd gedaan.

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de PSD ervoor wil zorgen dat de strafuitvoeringsrechtbank niet tijdig in het bezit is van het rapport van de heer H. zodat zij verplicht is om negatief te adviseren.

Een reden voor deze vreemdsoortige werkwijze is er niet gezien de heer H. zich voorbeeldig heeft gedragen en geen enkele sanctie tijdens zijn detentie opliep.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 14 januari 2010
Onderwerp: psycho-sociale diensten in gevangenissen
Aan: isabelle.hosdain@cawdepoort.be
Cc: stefaan.declerck@just.fgov.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, vanessa.bury@just.fgov.be, “Baart, Els” <els.baart@just.fgov.be>, Guy Swennen <guy.swennen@skynet.be>, Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>, secr.colpg@just.fgov.be, l <hofvanberoep.gent@just.fgov.be>, lieselot.bleyenberg@just.fgov.be


January 7, 2010

Psycho Sociale Dienst (PSD) Brugge

Brieven aan kamerleden

Geachte Heer,
Geachte Mevrouw,

Betreft: gevangenissen – werking van de psycho-sociale diensten (PSD’s)

U weet dat de heer Vervloesem van onze vereniging, bijna een jaar lang het slachtoffer was van de psycho-sociale diensten van de gevangenissen van Brugge en Turnhout.

Momenteel is het PSD-dossier van de heer Vervloesem die nu een half jaar geleden naar de gevangenis van Turnhout werd getransfeerd, volledig geblokkeerd.

Ik schreef hierover herhaaldelijk naar Minister van Justitie Stefaan De Clerck en zijn kabinet alwaar men het dossier van de heer Vervloesem mee opvolgt. Maar dat gaf geen enkel resultaat.

Integendeel ! Een maand geleden werd de heer Vervloesem, die al geruime tijd zwaar ziek is, vanwege zijn protest tegen de werking van de PSD’s, zelfs gedurende 7 dagen in een onverluchte isoleercel opgesloten, wat zijn gezondheid opnieuw zwaar aantastte.

Hij is op dit moment nog steeds herstellende en dank zij mijn herhaaldelijke telefonische contacten met het kabinet van Minister De Clerck, wordt hij momenteel, medisch gezien, goed opgevolgd.

Het PSD-dossier blijft echter geblokkeerd.

De heer Vervloesem is echter niet de enige gevangene die het slachtoffer is van de onkunde en pesterijen van de PSD’s die in feite werden opgericht om de gevangenen te helpen en te begeleiden maar die nu enkel gespecialiseerd zijn in allerlei sadistische machtspelletjes die de gevangenen om zeep moeten helpen.

In bijlage zend ik u een kopie van het schrijven van mevrouw Liesbeth Opstaele dd. 18.12.2009 wiens verloofde door de PSD van de gevangenis van Brugge op precies dezelfde manier wordt behandeld, als dit het geval is met de heer Vervloesem.

Mag ik u dan ook verzoeken om minister De Clerck omtrent de werking van de PSD’s in de gevangenissen te interpelleren en hem tevens te verzoeken om het reintegratie- en reclasseringsbeleid voor gevangenen opnieuw in goede banen te leiden ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97 WerkgroepMorkhoven@gmail.com postmaster@droitfondamental.eu http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ http://www.droitfondamental.eu/

—————–

18 december 2009

Geachte Heer Boeykens,

Ik heb op de site ‘brieven aan Justitie” alle artikels gelezen, oa het verhaal van de Heer Marcel Vervloesem, die wel in heel extreme mate het slachtoffer is geweest van de uiterst slechte werking van Justitie, meer bepaald de dienst PSD, waar ook ons probleem bij ligt..

Ik ben zo vrij U te contacteren met de vraag of U ons kan zeggen bij wie we terecht kunnen met ons probleem:

Mijn verloofde zit sinds 4/8/09 in het PCB te Brugge, waar hij van de eerste dag al deed wat moest gedaan worden teneinde zijn reclasseringsplan volledig en in orde te krijgen met het oog op vrijlating onder electronisch toezicht of invoorwaardelijke invrijheidsstelling.
Zijn VI datum (voorlopige invrijheidsstelling) was 10 januari 2010.

In oktober had hij al veel zelf verwezenlijkt, samen met wat hulp van mij buitenaf, wat betreft zijn reclasseringsplan.
Hij had zijn levensverhaal geschreven, zijn gedrag was steeds voorbeeldig, geen enkel tuchtrapport, hij was een voorbeeld.

Ik zal het kort houden.

Ook wij ervaren enorme grote tegenwerking van het PSD van de gevangenis van Brugge, meer bepaald door een zekere Els.

Y. moet een agressiebegeleiding volgen en moet daarvoor intake gesprekken gaan doen bij Prisma in Beernem. Maar daarvoor heeft hij uitgangsvergunningen nodig, die al maanden geleden werden aangevraagd, maar tot op heden nog altijd niet verkregen zijn.

Ook heeft de begeleidster van Prisma een verslag nodig van het PSD over de resultaten van de psychotechnische testen die Y. heeft moeten afleggen.

Dus zonder uitgangsvergunningen kan hij niet op intake, en dat verslag van PSD, daar wachten we nu al onmenselijk lang op.

Ondanks al onze pogingen (rapportbriefjes die Y. schrijft, ik die telefoneer met die Els met de vraag om het aub het verslag op te maken op tijd aangezien zijn datum van de strafuitvoeringsrechtbank steeds dichter kwam), zijn we geen mm vooruit gekomen, eerder een stap achteruit gezet als straf komende van het PSD!

U weet ook, dossier niet in orde of onvolledig is zes maanden uitstel.

Opeens krijgen wij te horen dat Y. al op 10/12/09 moest voorkomen voor de strafuitvoeringsrechtbank! Paniek alom want PSD had maar enkele dagen meer om het verslag in orde te brengen wat natuurlijk niet is gebeurd.

Y. is voorgekomen en heeft, dankzij zijn dossier dat voor de rest zeer goed was, uitstel gehad voor 2 maanden. Is het tegen dan niet in orde, dan zijn het er gelijk zes én moet ie alles opnieuw aanvragen wat nog es vier maanden bij is..

Ook is gebleken dat het verslag van de maatschappelijke enquête van het huisbezoek, dat men bij mij had gedaan in het kader van Y. zijn penitentiair verlof, ET en uitgangsvergunningen, NIET in het dossier zat, met het gevolg dat de voorzitster zijn dossier als onvolledig beschouwde en dus verplicht was uitstel te geven.

Ik heb direct zelf de justitieassistente opgebeld die het verslag had gemaakt en die bevestigde dat het verslag doorgefaxt was naar de griffie op13/11/09 !

Toen Y. het PSD vroeg naar de reden van het ontbreken van dit belangrijke verslag in zijn dossier was het antwoord:” tja, ik zal het vergeten zijn zeker”.

Twee maanden is niet lang, en wij zijn ervan overtuigd dat in die tijd het PSD BEWUST voor een onvolledig dossier zal zorgen door het niet maken van het verslag dat nodig is om de agressiebegeleiding verder te regelen en in orde te brengen.
Ook zijn pentitentiair dat beloofd was in orde te zijn vier weken geleden blijkt nu opeens nog geen advies te hebben gehad van de directie!? En die heeft daar twee maanden de tijd voor en dan moet dat WEER NAAR BRUSSEL, en dan moet je weer drie weken wachten voor het TERUGKOMT van Brusssel, en zo houden ze ons al maanden aan het lijntje.

Brussel, het is altijd Brussel…

Wij zijn er mentaal echt onderdoor aan het gaan, de frustratie is zo groot, niemand lijkt ook maar iets te kunnen ondernemen tegen de onbekwaamheid, laksheid en neerbuigende houding van de PSD.

Ze hebben ons al met de meest absurde leugens de laan uitgestuurd, ons door verkeerde informatie te geven kostbare weken te laten verliezen, zelfs de directie heeft net dezelfde ingesteldheid en Y. is voor hen maar de zoveelste “gedetineerde” die het recht ontzegd wordt op juiste informatie, begeleiding en advies inzake zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Ik vraag U, wat moeten wij hiermee aanvangen?

Wie kunnen wij contacteren en vragen om ons te helpen met dat PSD dat geen enkel recht respecteert, de gedetineerden in het gezicht belachelijk staat te maken en hen zelfs duidelijk laat blijken dat ze inderdaad zullen zorgen dat niets klaar op tijd is…

Minister Declerck aanschrijven heeft geen zin, zoveel heb ik al begrepen.
De online klachtendienst op de site van fgov al evenmin.

Kunt U ons aub raad geven in deze uitzichtloze situatie die een mens mentaal volledig breekt?

Ik dank U alvast bij voorbaat, elke tip is welkom

Met beleefde groeten

Liesbeth Opstaele (namens Y.G., PCB Brugge)

January 5, 2010

Psycho-Sociale Diensten (PSD’s) in Belgische gevangenissen

Onder de titel ‘Justitieel welzijnswerk: daders aan een menswaardig bestaan helpen’, schreef Kathleen Raskin van het Leuvense studentenweekblad ‘Veto’ een mooi artikel over de werking van ondermeer de psycho-sociale diensten van het direktoriaat generaal van de Strafinrichtingen.

Volgens Raskin ‘begeleidt Justitieel welzijnswerk de dader, zijn naasten en het slachtoffer op allerhande manieren’.

In de praktijk zien we echter dat de PSD’s van Justitie al het mogelijke doen om het leven van de gedetineerden en hun naasten ondraaglijk te maken. Daarbij worden zelfs dossiers achtergehouden en vervalst zonder dat de Minister van Justitie Stefaan De Clerck (vlaamse christendemocraten) die beweert voor een ‘gevangenisstructuur in menselijke omstandigheden te zijn’, zich daar ook maar iets van aantrekt…

——-

Justitieel welzijnswerk: daders aan een menswaardig bestaan helpen

Geen gevangene voor het leven

Stel je voor: je zit in de gevangenis, maar vooraleer je buitenkomt wil je je wapenen zodat zoiets je niet meer overkomt. Waar kan je terecht? Hoe pak je je problemen aan? Justitieel welzijnswerk begeleidt de dader, zijn naasten en het slachtoffer op allerhande manieren.

Binnen een gevangenis zijn er steeds twee hulpverleningcircuits.
De psycho-sociale dienst van het direktoraat generaal Strafinrichtingen kreeg als taak gedetineerden te begeleiden wat betreft de strafuitvoering. Ze moet erop toezien dat de vrijheidsbeperking of -beroving op een manier gebeurt die het recht op een menswaardig bestaan ook voor de gevangenen garandeert.

Anderzijds is er justitieel welzijnswerk dat instaat voor het verstrekken van maatschappelijke hulp- en dienstverlening in ruime zin. Ze heeft als werkterrein wel het gerechtelijke domein, maar ontvangt geen richtlijnen vanuit het ministerie van Justitie. Haar oriëntatie is naar de samenleving toe. De konkrete taakinvulling overlapt deels tussen de psycho-sociale dienst van de gevangenis en het justitieel welzijnswerk. Een voorbeeld: de psycho-sociale dienst bereidt samen met de gevangene zijn ontslag uit de gevangenis voor. Justitieel welzijnswerk biedt hem dan weer hulp bij het inrichten van zijn leven buiten de gevangenis.

Welzijnsteam

Deze twee diensten werken dus samen om gedetineerden voor, tijdens en na hun straf te begeleiden zodat ze zich maximaal kunnen inpassen in het maatschappelijk leven. Beide diensten vormen samen het welzijnsteam. Dit team kwam tot stand in het kader van het samenwerkingsakkoord dat het ministerie van Justitie op 28 april 1994 met de Vlaamse Gemeenschap sloot. Sinds de Staatshervorming van 1980 drong de noodzaak van een struktureel overlegorgaan zich op . Alle persoonsgebonden topics werden toen gemeenschapsbevoegdheid in plaats van federale. Zo zou een koherent sociaal beleid mogelijk worden met alle private en overheidsinitiatieven inzake penitentiaire en post-penitentiaire hulpverlening. De Vlaamse Eksekutieve besliste vijf jaar later de reklasseringsdiensten in dat kader om te dopen tot justitieel welzijnswerk en ze een begeleidingopdracht te geven die breder was dan de begeleiding van gevangenen alleen. Ze diende ook aandacht te besteden aan vroeghulp en opvang van slachtoffers.

Het eigene van justitieel welzijnswerk ligt in het bevorderen van het individueel welzijn met als specifieke doelgroep mensen die een strafbaar feit gepleegd hebben. Het leven houdt niet op eens je binnen een gevangenismuur komt. Een menswaardig bestaan opbouwen voor gedetineerden is één taak. Een gedetineerde hoort bij het verlaten van de gevangenis weer deel te worden van de samenleving. Vaak kunnen ze echter best ondersteuning gebruiken bij het aannemen van een nieuwe levenstijl die hen dan uit de gevangenis moet houden.
Voor iemand die buiten gevangenismuren leeft, is er het algemeen welzijnswerk dat hulp biedt in de zin van advies, vorming en psychische ondersteuning. Veel mensen weten echter niet hoe die hulp te bekomen. Justitieel welzijnswerk brengt hen in kontakt met de juiste diensten en zorgt ervoor dat ook deze groep haar hulpvraag door de samenleving beantwoord ziet.

Visie

De hulpverlening die justitieel welzijnswerk op zich neemt wordt sterk bepaald door de noden van de specifieke doelgroep en verschilt dus tussen de verschillende landelijke afdelingen. Gemeenschappelijk in hun visie is het benadrukken van de vrijwillige basis van werken. Dit is steeds een teer punt. De verbondenheid met Justitie maakt dat men zich ervoor moet hoeden om geen tweede psycho-sociale dienst te worden. Samen wordt gezocht voor welke plannen de dader zich wil engageren. Er wordt ook doorverwezen naar andere organisaties die niet specifiek zijn gericht op gedetineerden. Dit is het luik van de individuele hulpverlening. Daarnaast wordt het strukturele luik steeds belangrijker. Door haar positie tussen gerechtswezen enerzijds en de maatschappij anderzijds is justitieel welzijnswerk de aangewezen partner om een kritische evaluatie van het gevoerde beleid te geven.

De aard van de hulpverlening valt op te delen in vier domeinen: vroeghulp, detentiebegeleiding, reklasseringshulp en rechtshulp. Vroeghulp houdt de ondersteuning van de beklaagde en zijn naaste omgeving in vanaf de eerste kontakten met justitie tot voor het definitieve vonnis. Detentiebegeleiding stelt zich als taak het verblijf in de gevangenis voor de gedetineerde en zijn familie zo goed mogelijk te laten verlopen. Sociaal-kultureel werk organiseert aktiviteiten op korte en lange termijn. Zo zijn er allerhande vormen van onderwijs, maar ook ontspanning is heel belangrijk. Reklasseringshulp helpt onder ander met het zoeken van werk en woonst na de straf. Rechtshulp verleent juridische antwoord op de vragen van gedetineerden zowel voor, tijdens en na hun opsluiting.
Kathleen Raskin
http://www.veto.be/jg26/veto2625/justitwerk.html/http://www.veto.be/jg26/veto2625/justitieelwelzijnswerk.html/

http://www.veto.be/jg26/veto2625/index.html/

http://www.veto.be/jg26/veto2625/gevang.html/

The Rubric Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.